Informace o zpracování osobních údajů v rámci soutěže SAZKA Fantasy

Abychom Vám mohli umožnit účast v online soutěži SAZKA Fantasy, žádáme Vás při registraci do soutěže a v některých dalších případech o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely. 
Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen také GDPR).

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, PSČ 160 00, Praha 6 Vokovice, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. Jaké osobní informace o vás zpracováváme

Při provozování soutěže SAZKA Fantasy o Vás společnost SAZKA sbírá a zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email;

Údaje o bankovním spojení
Číslo bankovního účtu; 

Údaje o soutěžním profilu (transakčním chování)
Datum registrace a vytvoření soutěžního profilu, přezdívka (tzv. nickname), uživatelský obrázek, informace o sázkách a výhrách, záznam chatu mezi uživateli, vytvořené sestavy, údaj o příslušnosti k partě, záznamy příspěvků na diskuzním fóru;
Informace o členství ve věrnostním programu Sazka Fantasy plus, informace o stavu registrace a účtu na Herním portálu Sazka.cz;

Síťové identifikátory
IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů – logů, identifikátor cookies a další Identifikátory včetně např. údajů o Vás, Vašem chování na webu či Vašem zařízení, které případně sbírají;

Obsah chatové komunikace se zákaznickou podporou SAZKA Fantasy;

Datum vyplacení výhry a hodnota výhry.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování a doba pro uchování vašich osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje jsme o Vás oprávněni sbírat a zpracovávat z důvodů a po dobu uvedenou níže.

3.1
Za účelem realizace smluvního vztahu (tedy zejména Vaší registrace do soutěže, do věrnostního programu Sazka Fantasy plus, zajištění účasti v soutěži, vyhodnocování a výplaty výher). Pro tento účel SAZKA zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, údajů o bankovním spojení, údajů o soutěžním profilu, obsah komunikace se zákaznickou podporou SAZKA Fantasy. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy s Vámi (tzn. umožnění účasti v soutěži). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, a dále 3 měsíce po ukončení smluvního vztahu, případně do vypořádání závazků.

3.2
Za účelem prokázání splnění daňových povinností vyplývající z daňového řádu, zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a číslo bankovního účtu pro případné vyplacení výhry. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu deseti let.

3.3
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a číslo bankovního účtu pro případné vyplacení výhry. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, nejdéle však po dobu 5 let od rozhodné skutečnosti. 

3.4
Za účelem zasílání informací o aktuálních nabídkách a novinkách pro hráče SAZKA Fantasy. Společnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti kontaktovat e-mailem či telefonicky i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (tzv. opt-out) v sekci Nastavení souhlasů. Detaily Vašeho elektronického kontaktu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

3.5
Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA. Pokud jste udělili při registraci do soutěže s tímto souhlas, může SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do soutěže nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu. 

3.6
Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním titulem pro takové zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do soutěže nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu. 

3.7
Za účelem zajištění funkčnosti webu či našich online služeb a zabezpečení webu a jeho funkcionalit (např. zabezpečení procesu přihlášení). Zpracování k tomuto účelu je nezbytné pro poskytnutí služby nebo je založeno na oprávněném zájmu. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu.

Za účelem provádění analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a dále vyhodnocování výkonnosti obsahu webu, úspěšnosti produktů či marketingových kampaní. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.


Za účelem přizpůsobování obsahu webu a zobrazování personalizované online reklamy. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Na našem webu máme dále vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů.

Více informací ke shora uvedeným účelům najdete v sekci Zásady cookies v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

3.8
Za účelem prevence podvodů. Dle pravidel soutěže se účastník může do soutěže registrovat pouze jednou, zapojení do soutěže z více profilů na sociální síti Facebook nebo e-mailových adres je zakázáno. Aby společnost SAZKA mohla kontrolovat dodržování pravidel soutěže, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a síťových identifikátorů. Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, v případě zjištění porušení pravidel pak po dobu 10 let od porušení pravidel soutěže.

3.9
Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v podobě síťových identifikátorů. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však jeden rok od vzniku události.

3.10
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ probíhajícího nebo hrozícího sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje, relevantní pro řešení sporu, budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

4. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost SAZKA předává spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu (například společnost Allodium s.r.o. nebo Smartsupp.com, s.r.o.) a marketingovou obchodní činnost.

Společnost Smartsupp.com, s.r.o., která zajišťuje službu chatové podpory na webových stránkách soutěže, dále využívá ke zpracování osobních údajů následující dílčí zpracovatele: Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, a Mailgun Technologies Inc., 112 E Pecan St. #1135, San Antonio, TX 78205, USA. Všichni dílčí zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje mimo Evropskou Unii, tak činí dle standardních smluvních doložek EU (EU SCCs).

SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Pokud k tomu získáme Váš souhlas Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat, nebo k nim mohou mít přístup marketingové platformy (včetně provozovatelů reklamních systémů či sociálních sítí), které jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které samy určí (především pro marketingové a související účely).

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Na našem webu máme dále vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Pokud k tomu udělíte svůj souhlas zpracovávají tyto třetí strany Vaše osobní údaje, jakožto správci k účelům, které samy určí.

4.1    Předání osobních údajů mimo EU
V některých případech může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto třetí země jsou považovány ve smyslu GDPR za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Pokud dochází k předání osobních údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle GDPR, uskutečňujeme předávání Vašich osobních údajů a dochází k jejich zpracování pouze v případě, že byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů a že jsou garantována a zajištěna všechna opatření v souladu s GDPR včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Další informace o takovém zpracování Vám můžeme poskytnout na Vaši žádost.

5. Práva subjektu údajů

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce Nastavení souhlasů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to opět pomocí rozhraní na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

6. Změny v informačním oznámení

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat toto informační sdělení.

Platnost od 4. 5. 2022