obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků

Informace ke zpracování osobních údajů v rámci soutěže SAZKA Fantasy

Abychom Vám mohli umožnit účast v online soutěži SAZKA Fantasy, žádáme Vás při registraci do soutěže a v některých dalších případech o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely.

Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. Jaké osobní informace o vás zpracováváme

Při provozování soutěže SAZKA Fantasy o Vás společnost SAZKA sbírá a zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační a kontaktní údaje
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email.

Údaje o bankovním spojení
Číslo bankovního účtu, kód banky, případně IBAN.

Údaje o soutěžním profilu (transakčním chování) 
Datum registrace a vytvoření soutěžního profilu, přezdívka (tzv. nickname), uživatelský obrázek, informace o sázkách a výhrách, záznam chatu mezi uživateli, vytvořené sestavy, údaj o příslušnosti k partě, záznamy příspěvků na diskuzním fóru.

V případě registrace do věrnostního programu Sazka Fantasy plus: informace o členství ve věrnostním programu Sazka Fantasy plus, informace o stavu registrace a účtu na Herním portálu Sazka.cz.

Síťové identifikátory
IP adresa, identifikátor cookies, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů – logů.

Obsah chatové komunikace se zákaznickou podporou SAZKA Fantasy.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování a doba pro uchování vašich osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje jsme o Vás oprávněni sbírat a zpracovávat z důvodů a po dobu uvedenou níže.

3.1
Za účelem realizace smluvního vztahu (tedy zejména Vaší registrace do soutěže, do věrnostního programu Sazka Fantasy plus, zajištění účasti v soutěži, vyhodnocování a výplaty výher). Pro tento účel SAZKA zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, údajů o bankovním spojení, údajů o soutěžním profilu, obsah komunikace se zákaznickou podporou SAZKA Fantasy. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy s Vámi (tzn. umožnění účasti v soutěži). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do vypořádání závazků.

3.2
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zvláštními právními předpisy, zejm. zákonem o účetnictví či daňovým řádem, zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů o bankovním spojení. Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem, nejdéle však po dobu deseti let.

3.3
Za účelem zasílání informací o aktuálních nabídkách a novinkách pro hráče SAZKA Fantasy. Společnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti kontaktovat e-mailem či telefonicky i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (tzv. opt-out) v sekci Nastavení souhlasů. Detaily Vašeho elektronického kontaktu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

3.4
Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA. Pokud jste udělili při registraci do soutěže s tímto souhlas, může SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do soutěže nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

3.5
Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním titulem pro takové zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do soutěže nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

3.6
Za účelem zlepšování služeb společnosti SAZKA, poskytování individuálních nabídek a zobrazování adresných marketingových sdělení na webu, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) na webu a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů včetně síťových identifikátorů. Data sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Více informací najdete v sekci Zásady cookies v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na webových stránkách soutěže SAZKA Fantasy v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

3.7
Za účelem prevence podvodů. Dle pravidel soutěže se účastník může do soutěže registrovat pouze jednou, zapojení do soutěže z více profilů na sociální síti Facebook nebo e-mailových adres je zakázáno. Aby společnost SAZKA mohla kontrolovat dodržování pravidel soutěže, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a síťových identifikátorů. Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, v případě zjištění porušení pravidel pak po dobu 10 let od porušení pravidel soutěže.

3.8
Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v podobě síťových identifikátorů. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však jeden rok od vzniku události.

3.9
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů a údajů o bankovním spojení pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

4. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost SAZKA předává spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu (například společnost Allodium s.r.o. nebo Smartsupp.com, s.r.o.) a marketingovou obchodní činnost (například marketingová platforma Sklik, kterou provozuje Seznam.cz a.s.).

Společnost Smartsupp.com, s.r.o., která zajišťuje službu chatové podpory na webových stránkách soutěže, dále využívá ke zpracování osobních údajů následující dílčí zpracovatele: Amazon Web Services, Inc., VShosting s.r.o., CDN77, DataCamp Limited a Mandrill (součást služby Mailchimp), The Rocket Science Group LLC. V případě služeb VShosting, Amazon Web Services a CDN77 jsou veškeré osobní údaje zpracovávané a uchovávané v rámci Evropské Unie. Službu Mandrill využívá zpracovatel pro zajištění posílání transakčních e-mailů, mezi které patří např. kopie chatu. Zpracování osobních údajů službou Mandrill probíhá v USA a spadá pod EU-US Privacy Shield.

SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

5. Práva subjektu údajů

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce nastavení souhlasů, nebo v případě cookies také jejich odebráním z vašeho prohlížeče. Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA a.s. na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

6. Změny v informačním oznámení

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.

Verze 02
 Platnost od 24. 7. 2019