Zavřít
Bilance: Délka hraní: Maximální výhra na technické hře je 500 000 Kč

Informace ke zpracování osobních údajů zákazníků prodejních míst

1. KOMU JE TENTO DOKUMENT URČEN

Tento dokument je určen pro:
 • sázející hry „TOTO Sazka“ (podrobnosti viz čl. 4.1 níže);
 • výherce z loterií nebo spotřebitelských soutěží (podrobnosti viz čl. 4.2 níže);

 • osoby uplatňující reklamaci (podrobnosti viz čl. 4.3 níže);

 • osoby, které volají či jiným způsobem komunikují s kontaktním centrem společnosti SAZKA (podrobnosti viz čl. 4.4 níže).

2. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU
V souvislosti s provozováním loterií a hry „TOTO Sazka“, při uplatnění reklamace a při komunikaci s kontaktním centrem společnosti SAZKA a.s. o Vás v některých případech sbíráme a zpracováváme osobní údaje. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás zejména s tím, jaké kategorie osobních údajů a pro jaké účely osobní údaje shromažďujeme v jednotlivých případech, jakým způsobem je zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

3. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 6 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA PRO UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1
Hra „TOTO Sazka“

4.1.1

Podle povahy transakce (uzavření sázky či výplata výhry), kterou uskutečníte při hře „TOTO Sazka“, o Vás sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje vyžadované podle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“): všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, dobu jeho platnosti, údaj o tom, zde jste politicky exponovanou osobou a zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí („Identifikační údaje podle AML zákona“);
 • základní identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, email;
 • údaje o bankovním spojení;
 • číslo potvrzení o sázce.

4.1.2
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě plnění právní povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran. Tímto oprávněným zájmem je v případě výplaty peněžité výhry bezhotovostním převodem možnost kontaktovat oprávněného výherce v případě chybně provedené platby (nesprávně uvedené číslo bankovního účtu, omyl v částce atd.), dále pak prevence podvodu při výplatě vysokých výher.

4.1.3
Přehled o tom, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme a jakou dobu je zpracováváme podle uskutečněné transakce naleznete v tabulkách níže:

4.1.3.1 Uzavření sázky:
1.JPG

4.1.3.2 Výplata výhry v hotovosti:
2.JPG

4.1.3.3 Výplata výhry bezhotovostním převodem:
3.JPG

4.2 Loterie a spotřebitelské soutěže

4.2.1
Podle výše výhry a formy její výplaty o Vás při výplatě výher z loterií nebo spotřebitelských soutěží sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje vyžadované podle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“): jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, dobu jeho platnosti, údaj o tom, zde jste politicky exponovanou osobou a zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí („Identifikační údaje podle AML zákona“);

 • základní identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, email;

 • údaje o bankovním spojení;

 • číslo potvrzení o sázce / kuponu / voucheru.

4.2.2
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě plnění právní povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran. Tímto oprávněným zájmem je v případě výplaty peněžité výhry bezhotovostním převodem možnost kontaktovat oprávněného výherce v případě chybně provedené platby (nesprávně uvedené číslo bankovního účtu, omyl v částce atd.), dále pak prevence podvodu při výplatě vysokých výher.

4.2.3
Přehled o tom, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme a jakou dobu je zpracováváme podle výše a formy vyplácené výhry naleznete v tabulkách níže:

4.2.3.1 Výplata výhry v hotovosti:
4.JPG

4.2.3.2 
Výplata výhry bezhotovostním převodem:
5.JPG

4.2.3.3 Výplata výhry bezhotovostním převodem:

6-(1).JPG

4.3 
Reklamace

4.3.1
Při uplatnění reklamace výhry, potvrzení o sázce, losu nebo jiné transakce o Vás sbíráme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, údaj o předmětu reklamace (např. číslo losu), údaje o bankovním spojení (pokud požadujete poukázat částku na bankovní účet).

4.3.2
Tyto osobní údaje o Vás sbíráme a zpracováváme z titulu plnění smlouvy (tj. realizace našeho smluvního vztahu s Vámi) po dobu 5 let.

4.4 Komunikace s kontaktním centrem společnosti SAZKA

4.4.1
Za účelem poskytování kvalitních služeb a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality a za účelem zajištění podkladů pro další postup v konkrétní záležitosti nebo důkazu o průběhu komunikace nebo o provedené transakci zpracovává společnost SAZKA také Vaše údaje vznikající při komunikaci s kontaktním centrem společnosti SAZKA probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, chat, SMS, sociální sítě, pošta).

4.4.2
Pro tento účel zpracováváme zejména Vaše základní identifikační údaje a kontaktní údaje (jméno, tel. číslo, e-mailová adresa apod.), záznam obsahu komunikace, druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.), parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.).

4.4.3
Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy nebo jednání o uzavření smlouvy, eventuálně oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu či vypořádání reklamace. V případě oprávněného zájmu pak nejdéle 1 rok od rozhodné skutečnosti.

5. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to prostřednictvím formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA a.s. na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

7. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.

 


 

1) V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je možné vyplácet hotovost pouze do výše 270 000,- Kč.