Informace o zpracování osobních údajů zákazníků prodejních míst společnosti SAZKA

1. KOMU JE TENTO DOKUMENT URČEN

Tento dokument je určen pro zákazníky prodejních míst společnosti SAZKA a.s. nebo zákazníky provozoven, ve kterých je provozován prodejní a herní systém společnosti SAZKA a.s., tedy zejména pro:
  • výherce z loterií (podrobnosti viz čl. 4.1 níže); 
  • osoby uplatňující reklamaci (podrobnosti viz čl. 4.2 níže).
 

2. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

V souvislosti s výplatou výher z loterií a při uplatnění reklamace o Vás v některých případech sbíráme a zpracováváme osobní údaje. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás zejména s tím, jaké kategorie osobních údajů a pro jaké účely osobní údaje shromažďujeme v jednotlivých případech, jakým způsobem je zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 7 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju
Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz
 

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA PRO UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Výherce loterie
Podle povahy a výše výhry a způsobu jejího vyplacení (v hotovosti či bezhotovostně) o Vás sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
  • základní identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, státní občanství;
  • kontaktní údaje: telefonní číslo, email;
  • herní údaje: číslo potvrzení o sázce, druh hry/soutěže, hodnota výhry;
  • finanční údaje: číslo bankovního účtu;
  • finanční údaje dle AML: informace, zda jste politicky exponovaná osoba, informace o zdroji příjmů,        informace o osobě, vůči které ČR uplatňuje mezinárodní sankce, druh, číslo a platnost dokladu totožnosti a orgán, který doklad vydal.
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě právní povinnosti, plnění smlouvy, souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran.
 
4.1.1
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, nejdéle však po dobu 5 let od rozhodné skutečnosti. 
 
4.1.2
 Za účelem prokázání splnění daňových povinností vyplývající z daňového řádu a zákona o daních z příjmů zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů (tj. např. za účelem prokázání úhrady srážkové daně z příjmu z výhry z hazardních her převyšující částku 50 000 Kč). Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují a oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu deseti let.
 
4.1.3
Za účelem výplaty peněžité výhry bezhotovostním převodem zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a finančních údajů o bankovním spojení pro případ možnosti kontaktovat oprávněného výherce v případě chybně provedené platby (nesprávně uvedené číslo bankovního účtu, omyl v částce atd.). Právním základem je plnění smlouvy a oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu 1 roku od vyplacení výhry.
 
4.1.4
Za účelem prevence podvodu při výplatě vysokých výher zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů, údajů o bankovním spojení a dále pak číslo potvrzení o sázce. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu 3 let od vyplacení výhry.
 
4.1.5
Za účelem kontaktování výherců výher nad 10 milionů korun českých s nabídkou poradenských služeb zpracovává SAZKA osobní údaje v rozsahu základních a identifikačních údajů. Právním základem je Váš souhlas. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu.
 
4.1.6
Za účelem plnění povinností stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), a to pouze ve velmi omezených případech při vyplacení peněžité výhry v hotovosti v rozmezí mezi částkou v českých korunách, která je ekvivalentem 10 000 EUR, a částkou 250 000 Kč, zpracovává SAZKA osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, hodnoty výhry a finančních údajů AML. Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu deseti let od výplaty výhry.
 
4.1.7
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ probíhajícího nebo hrozícího sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje, relevantní pro řešení sporu, budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.
 
4.1.8
Pokud jste si vsadili na prodejním místě SAZKA a vyhráli jste výhru do 50 000 Kč, kterou si vybíráte v hotovosti, žádné osobní údaje o Vás nezpracováváme, ale pracovníci prodejních míst mohou nahlédnout do Vašeho průkazu totožnosti za účelem ověření věkové hranice 18 let.
 
 
4.2 Reklamace
Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, a to:
 
4.2.1
 Za účelem vyřízení reklamace výhry, potvrzení o sázce, losu nebo jiné transakce a plnění záležitostí s tím souvisejících, o Vás sbíráme a zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, podpis, údaj o předmětu reklamace (např. číslo losu), údaje o bankovním spojení (pokud požadujete poukázat částku na bankovní účet) a vyplacenou částku. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně 5 let od podání reklamace.
 
4.2.2
 Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zvláštními právními předpisy stanovených zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a vyplacená částka. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem, nejdéle však po dobu 5 let od rozhodné skutečnosti. 
 
4.2.3
 Za účelem prokázání splnění daňových povinností vyplývající z daňového řádu, zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a vyplacená částka. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu deseti let.
 

5. POŘIZOVÁNÍ KAMEROVÉHO ZÁZNAMU

V některých prodejních místech provozovaných společností SAZKA je instalován kamerový systém, který sestává z jedné kamery se záznamem na jedno prodejní místo. Prodejní místa, ve kterých je umístěna kamera se záznamem jsou vždy graficky označena.
 
Pokud vstupujete do takto graficky označeného prodejního místa zpracováváme o Vás záznam Vašeho pohybu a jednání v prodejním místě, jak je zachycen kamerovým systémem. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA na ochraně zdraví a majetku osob nacházejících se v prodejním místě, zajištění všeobecné bezpečnosti a předcházení trestné činnosti.
 
Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou a s patřičnými technicko-organizačními zabezpečeními (např. omezení počtu a rozsahu přístupů k záznamům apod.), nejdéle však po dobu 24 dnů od pořízení záznamu.
 

6. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.
 
Na sběru osobních údajů se podílí třetí osoby – provozovatelé prodejních míst, popř. jejich zaměstnanci. Provozovatelé jsou na základě smluvního vztahu se společností SAZKA povinni zachovávat mlčenlivost.
 
SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna (či oprávněna) zpřístupnit osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též úřadům, orgánům činným v trestních řízení a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.
 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to prostřednictvím formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
 
Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
 

8. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat toto informační sdělení.
 
Platnost od 10. 6. 2024