Informace o zpracování osobních údajů zákazníků prodejních míst společnosti SAZKA

1. KOMU JE TENTO DOKUMENT URČEN

Tento dokument je určen pro zákazníky prodejních míst společnosti SAZKA a.s. nebo zákazníky provozoven, ve kterých je provozován prodejní a herní systém společnosti SAZKA a.s., tedy zejména pro:

  • sázející hry „TOTO Sazka“ (podrobnosti viz čl. 4.1 níže);
  • výherce z loterií (podrobnosti viz čl. 4.1 níže); 
  • osoby uplatňující reklamaci (podrobnosti viz čl. 4.2 níže).

2. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

V souvislosti s provozováním loterií a hry „TOTO Sazka“ a při uplatnění reklamace o Vás v některých případech sbíráme a zpracováváme osobní údaje. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás zejména s tím, jaké kategorie osobních údajů a pro jaké účely osobní údaje shromažďujeme v jednotlivých případech, jakým způsobem je zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen GDPR).
 

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 7 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju
Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA PRO UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Sázející hry „TOTO Sazka“ a výherce loterie

4.1.

Podle povahy transakce (uzavření sázky či výplata výhry), kterou uskutečníte při hře „TOTO Sazka“, o Vás sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje podle AML zákona vyžadované podle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“): všechna jména a příjmení, tituly, podpis, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, dobu jeho platnosti, údaj o tom, zde jste politicky exponovanou osobou a zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, údaje o bankovním spojení, e-mail, telefonní číslo;
  • údaje ke kontrole klienta podle AML zákona: účel platby, zdroj peněžních prostředků; 
  • číslo potvrzení o sázce;
  • základní identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, email.
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě plnění právní povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran.

4.1.1
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených „AML zákonem“ zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů ke kontrole klienta dle AML zákona. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, nejdéle však po dobu deseti let od rozhodné skutečnosti. 

4.1.2
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, nejdéle však po dobu 5 let od rozhodné skutečnosti. 

4.1.3
Za účelem prokázání splnění daňových povinností vyplývající z daňového řádu, zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů o bankovním spojení. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu deseti let.

4.1.4
Za účelem výplaty peněžité výhry bezhotovostním převodem zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů o bankovním spojení pro případ možnosti kontaktovat oprávněného výherce v případě chybně provedené platby (nesprávně uvedené číslo bankovního účtu, omyl v částce atd.). Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu 1 roku od vyplacení výhry.

4.1.5
Za účelem prevence podvodu při výplatě vysokých výher zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů, údajů o bankovním spojení a dále pak číslo potvrzení o sázce. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu 3 let od vyplacení výhry.

4.1.6
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ probíhajícího nebo hrozícího sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje, relevantní pro řešení sporu, budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

4.1.7
Přehled o tom, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme a jakou dobu je zpracováváme podle uskutečněné transakce  naleznete v tabulkách níže:


4.1.7.1    Uzavření sázky ve hře TOTO Sazka
Kde se uzavírá sázkaVýše sázky v KčOprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti (AML zákon)Jaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)
Prodejní místo
SAZKA
1,- až 25 000,-xŽádné nesbíráme, ale pracovníci prodejních míst mohou nahlédnout do Vašeho průkazu totožnosti za účelem ověření věkové hranice 18 let
Prodejní místo
SAZKA
> 25 001,-AML zákonIdentifikační údaje podle AML zákona
Prodejní místo
SAZKA
> 50 000,-AML zákonIdentifikační údaje a údaje ke kontrole klienta dle AML zákona


4.1.7.2    Výplata výhry v hotovosti ve hře TOTO Sazka

Kde se výhra vyplácíVýše vyplacené výhry v KčOprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti (AML zákon) nebo oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stranJaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)
Prodejní místo
SAZKA
1,- až 25 000,-xŽádné nesbíráme, ale pracovníci prodejních míst mohou nahlédnout do Vašeho průkazu totožnosti za účelem ověření věkové hranice 18 let
Prodejní místo
SAZKA
25 001,- až 49 999,-AML zákonIdentifikační údaje a údaje ke kontrole klienta dle AML zákona
Prodejní místo
SAZKA
50 000,- až 250 000,-AML zákonIdentifikační údaje a údaje ke kontrole klienta dle AML zákona 
Prodejní místo
SAZKA
> 250 001,-Výhry od 250 001,- se vyplácí jen v sídle společnosti SAZKA
Sídlo společnosti
SAZKA
0,- až 25 000,-Oprávněný zájem společnosti SAZKA nebo třetích stranZákladní identifikační a kontaktní údaje
Sídlo společnosti
SAZKA
25 001,- až 49 999,-AML zákonIdentifikační údaje dle AML zákona
Sídlo společnosti
SAZKA
50 000,- až 270 000,-1AML zákonIdentifikační údaje a údaje ke kontrole klienta dle AML zákona

 1) V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je možné vyplácet hotovost pouze do výše 270 000,- Kč.

4.1.7.1    Výplata výhry bezhotovostním převodem ve hře TOTO Sazka

Kde se vyplácí výhraVýše vyplacené výhry v KčOprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti (AML zákon) nebo oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stranJaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)
Sídlo společnosti
SAZKA
1,- až 25 000,-Oprávněný zájem společnosti SAZKA nebo třetích stranZákladní identifikační a kontaktní údaje a údaje o bankovním spojení, číslo potvrzení o sázce
Sídlo společnosti
SAZKA
25 001,- až 49 999,-AML zákonIdentifikační údaje dle AML zákona, údaje o bankovním spojení, číslo potvrzení o sázce
Sídlo společnosti
SAZKA
> 50 000,-AML zákonIdentifikační údaje a údaje ke kontrole klienta dle AML zákona, údaje o bankovním spojení, číslo potvrzení o sázce

 
4.1.7.2.   Výplata výhry v hotovosti při výhře v loterii

Kde se vyplácí výhraVýše vyplácené výhry v KčOprávnění ke zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti (AML zákon) nebo oprávněného zájmu SAZKA nebo třetích stranJaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)
Prodejní místo
SAZKA
1,- až 25 000,-xŽádné nesbíráme, ale pracovníci prodejních míst mohou nahlédnout do Vašeho průkazu totožnosti za účelem ověření věkové hranice 18 let
Sídlo společnosti
SAZKA
1,- až 250 000,-Oprávněný zájem společnosti SAZKA nebo třetích stranZákladní identifikační údaje
Sídlo společnosti
SAZKA
250 001,- až 270 000,-1AML zákonIdentifikační údaje podle AML zákona

1) V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je možné vyplácet hotovost pouze do výše 270 000,- Kč.

4.1.7.3    Výplata výhry bezhotovostním převodem při výhře v loterii

Kde se uplatňuje výhraVýše vyplacené výhry v KčOprávnění ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stranJaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)
Sídlo společnosti
SAZKA
> 1,-Oprávněný zájem společnosti SAZKA nebo třetích stranZákladní identifikační a kontaktní údaje, údaje o bankovním spojení, číslo potvrzení o sázce

4.1.7.4    Výplata  věcné výhry při výhře v loterii

Kde se předává věcná výhraHodnota věcné výhry v KčOprávnění ke zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stranJaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů)
Sídlo společnosti
SAZKA
> 1,-Oprávněné zájem společnosti SAZKA nebo třetích stranZákladní identifikační a kontaktní údaje, číslo potvrzení o sázce/kuponu/voucheru


4.2 Reklamace

Při uplatnění reklamace výhry, potvrzení o sázce, losu nebo jiné transakce o Vás sbíráme a zpracováváme následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, podpis, údaj o předmětu reklamace (např. číslo losu), údaje o bankovním spojení (pokud požadujete poukázat částku na bankovní účet) a vyplacenou částku.
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran. 

4.2.1
Za účelem vyřízení reklamace výhry, potvrzení o sázce, losu nebo jiné transakce a plnění záležitostí s tím souvisejících, o Vás sbíráme a zpracováváme osobní údaje v rozsahu popsaném v čl. 4.2. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně 5 let od podání reklamace.

4.2.2
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zvláštními právními předpisy stanovených zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a vyplacená částka. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem, nejdéle však po dobu 5 let od rozhodné skutečnosti. 

4.2.3
Za účelem prokázání splnění daňových povinností vyplývající z daňového řádu, zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, číslo bankovního účtu a vyplacená částka. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu deseti let.

5. POŘIZOVÁNÍ KAMEROVÉHO ZÁZNAMU

V některých prodejních místech provozovaných společností SAZKA je instalován kamerový systém, který sestává z jedné kamery se záznamem na jedno prodejní místo. Prodejní místa, ve kterých je umístěna kamera se záznamem jsou vždy graficky označena.

Pokud vstupujete do takto graficky označeného prodejního místa zpracováváme o Vás záznam Vašeho pohybu a jednání v prodejním místě, jak je zachycen kamerovým systémem. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA na ochraně zdraví a majetku osob nacházejících se v prodejním místě, zajištění všeobecné bezpečnosti a předcházení trestné činnosti.

Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou a s patřičnými technicko-organizačními zabezpečeními (např. omezení počtu a rozsahu přístupů k záznamům apod.), nejdéle však po dobu 24 dnů od pořízení záznamu.

6. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ŮDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Na sběru osobních údajů se podílí třetí osoby – provozovatelé prodejních míst, popř. jejich zaměstnanci. Provozovatelé jsou na základě smluvního vztahu se společností SAZKA povinni zachovávat mlčenlivost.

SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna (či oprávněna) zpřístupnit osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též úřadům, orgánům činným v trestních řízení a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to prostřednictvím formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

8. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat toto informační sdělení.

Platnost od 6. 5. 2022