obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků

Informace ke zpracování osobních údajů zákazníků prodejních míst

1. KOMU JE TENTO DOKUMENT URČEN

Tento dokument je určen pro zákazníky prodejních míst společnosti SAZKA a.s. nebo zákazníky provozoven, ve kterých je provozován prodejní a herní systém společnosti SAZKA a.s., tedy zejména pro:
 • sázející hry „TOTO Sazka“ (podrobnosti viz čl. 4.1 níže);
 • výherce z loterií nebo spotřebitelských soutěží (podrobnosti viz čl. 4.2 níže);

 • osoby uplatňující reklamaci (podrobnosti viz čl. 4.3 níže);

  osoby, které volají či jiným způsobem komunikují s kontaktním centrem společnosti SAZKA (podrobnosti viz čl. 4.4 níže).

2. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

V souvislosti s provozováním loterií a hry „TOTO Sazka“, při uplatnění reklamace a při komunikaci s kontaktním centrem společnosti SAZKA a.s. o Vás v některých případech sbíráme a zpracováváme osobní údaje. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás zejména s tím, jaké kategorie osobních údajů a pro jaké účely osobní údaje shromažďujeme v jednotlivých případech, jakým způsobem je zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.
 

3. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 6 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.
 

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA PRO UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Hra „TOTO Sazka“

4.1.1

Podle povahy transakce (uzavření sázky či výplata výhry), kterou uskutečníte při hře „TOTO Sazka“, o Vás sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje vyžadované podle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“): všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, dobu jeho platnosti, údaj o tom, zda jste politicky exponovanou osobou a zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí („Identifikační údaje podle AML zákona“);
 • základní identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, email;
 • údaje o bankovním spojení;
 • číslo potvrzení o sázce.

4.1.2
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě plnění právní povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran. Tímto oprávněným zájmem je v případě výplaty peněžité výhry bezhotovostním převodem možnost kontaktovat oprávněného výherce v případě chybně provedené platby (nesprávně uvedené číslo bankovního účtu, omyl v částce atd.), dále pak prevence podvodu při výplatě vysokých výher.

4.1.3
Přehled o tom, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme a jakou dobu je zpracováváme podle uskutečněné transakce naleznete v tabulkách níže:

4.1.3.1 Uzavření sázky:
tabulka 1

4.1.3.2 Výplata výhry v hotovosti:
 tabulka 2
 
 4.1.3.3 Výplata výhry bezhotovostním převodem:
 tabulka 3

 

4.2 Loterie a spotřebitelské soutěže

4.2.1
Podle výše výhry a formy její výplaty o Vás při výplatě výher z loterií nebo spotřebitelských soutěží sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje vyžadované podle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“): jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, dobu jeho platnosti, údaj o tom, zde jste politicky exponovanou osobou a zda nejste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí („Identifikační údaje podle AML zákona“);

 • základní identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, email;

 • údaje o bankovním spojení;

 • číslo potvrzení o sázce / kuponu / voucheru.

4.2.2
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy buď na základě plnění právní povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran. Tímto oprávněným zájmem je v případě výplaty peněžité výhry bezhotovostním převodem možnost kontaktovat oprávněného výherce v případě chybně provedené platby (nesprávně uvedené číslo bankovního účtu, omyl v částce atd.), dále pak prevence podvodu při výplatě vysokých výher.

4.2.3
Přehled o tom, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme a jakou dobu je zpracováváme podle výše a formy vyplácené výhry naleznete v tabulkách níže:

4.2.3.1 Výplata výhry v hotovosti:
tabulka 4
 
 4.2.3.2 
Výplata výhry bezhotovostním převodem:
 tabulka 5
 
 4.2.3.3 Výplata výhry bezhotovostním převodem:

tabulka 6
 
 4.3 
Reklamace

4.3.1
Při uplatnění reklamace výhry, potvrzení o sázce, losu nebo jiné transakce o Vás sbíráme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, údaj o předmětu reklamace (např. číslo losu), údaje o bankovním spojení (pokud požadujete poukázat částku na bankovní účet).

4.3.2
Tyto osobní údaje o Vás sbíráme a zpracováváme z titulu plnění smlouvy (tj. realizace našeho smluvního vztahu s Vámi) po dobu 5 let.

4.4 Komunikace s kontaktním centrem společnosti SAZKA

4.4.1
Za účelem poskytování kvalitních služeb a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality a za účelem zajištění podkladů pro další postup v konkrétní záležitosti nebo důkazu o průběhu komunikace nebo o provedené transakci zpracovává společnost SAZKA také Vaše údaje vznikající při komunikaci s kontaktním centrem společnosti SAZKA probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, chat, SMS, sociální sítě, pošta).

4.4.2
Pro tento účel zpracováváme zejména Vaše základní identifikační údaje a kontaktní údaje (jméno, tel. číslo, e-mailová adresa apod.), záznam obsahu komunikace, druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.), parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.).

4.4.3
Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy nebo jednání o uzavření smlouvy, eventuálně oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu či vypořádání reklamace. V případě oprávněného zájmu pak nejdéle 1 rok od rozhodné skutečnosti.

5. POŘIZOVÁNÍ KAMEROVÉHO ZÁZNAMU

V některých prodejních místech provozovaných společností SAZKA je instalován kamerový systém, který sestává z jedné kamery se záznamem na jedno prodejní místo. Prodejní místa, ve kterých je umístěna kamera se záznamem jsou vždy graficky označena.
 
Pokud vstupujete do takto graficky označeného prodejního místa zpracováváme o Vás záznam Vašeho pohybu a jednání v prodejním místě, jak je zachycen kamerovým systémem. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA na ochraně zdraví a majetku osob nacházejících se v prodejním místě, zajištění všeobecné bezpečnosti a předcházení trestné činnosti.

Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy pouze po dobu nezbytně nutnou as patřičnými technicko-organizačními zabezpečeními (např. omezení počtu a rozsahu přístupů k záznamům apod.), nejdéle však po dobu 7 dnů od pořízení záznamu.

6. PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna (či oprávněna) zpřístupnit osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též úřadům a orgánům činných v trestních řízeních a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to prostřednictvím formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA a.s. na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

8. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.

 


1) V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, je možné vyplácet hotovost pouze do výše 270 000,- Kč.


Verze 02
Platnost od 1. 10. 2019