ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SAZKA

V Sazce víme, že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje použity a s kým je sdílíme, proto klademe na ochranu Vašich údajů maximální důraz a dodržujeme při práci s nimi všechny právní požadavky (včetně Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“). Prostudujte si prosím tyto Zásady, kde najdete více informací o tom, jak sbíráme, používáme a sdílíme informace o Vás, když využíváte naše služby, produkty, aplikace a weby, nebo pokud s námi spolupracujete.

CO V TĚCHTO ZÁSADÁCH NAJDETE:
 

V těchto Zásadách Vám poskytneme základní informace o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů a také se tu dozvíte, jak pracujeme s cookies a dalšími webovými identifikátory.
Pokud Vás zajímá, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji v souvislosti s naším konkrétním produktem nebo službou, najdete k tomu bližší informace na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 („Sazka“ nebo „my“).

 • Kontakty na nás včetně našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků, kde můžete rovněž uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SBÍRÁME A CO S NIMI DĚLÁME?

Odkud Vaše osobní údaje získáváme? 
 • Přímo od Vás. V situacích, kdy využíváte naše služby, produkty a aplikace a registrujete se do nich, účastníte se našich akcí, kontaktujete nás, či používáte naše weby a stránky, nebo s námi spolupracujete jako náš obchodní partner.

 • Od třetích stran, pokud jste s tím souhlasil/a. Například pokud souhlasíte, že nám internetový prohlížeč předá Vaši polohu a my jsme Vám pak schopni nabídnout naše nejbližší prodejní místo ve Vašem okolí.

 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, pokud nám to umožňuje či ukládá příslušný právní předpis, a to jen v nezbytném rozsahu.

Proč si bereme Vaše osobní údaje?

 • Abychom Vám dokázali poskytnout naše služby a produkty. Některé Vaše údaje nezbytně potřebujeme, abyste si mohli např. online vsadit Sportku na Herním portálu Sazka.cz. Vaše údaje potřebujeme také, abychom Vám mohli správně poradit s výběrem našich služeb a pomohli Vám s případnými reklamacemi, dotazy nebo problémy.
  Vzhledem k tomu, že se můžete sami rozhodnout, jestli naše produkty chcete využívat (tj. jestli s námi uzavřete smlouvu k dané službě/produktu), dáváte nám tyto Vaše údaje dobrovolně. Současně však pokud nám odmítnete takové údaje poskytnout, bohužel Vám nebudeme danou službu schopni poskytnout, resp. s Vámi smlouvu uzavřít.  

 • Protože je to naše právní povinnost. V souvislosti s naší činností a službami nám řada právních předpisů dává povinnost získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, např. pokud spolu máme smlouvu a využíváte našich služeb. Mezi takové právní předpisy patří hlavně zákon o hazardních hrách, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon o elektronických komunikacích, zákon o účetnictví či daňový řád.

 • Protože jste dobrovolně souhlasili. Pokud Vám například upravujeme obsah Sazka webu na míru podle Vašich preferencí, děláme to na základě Vašeho souhlasu. Vy se však můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. I poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah přes odkaz v každé naší zasílané zprávě – např. kdykoli zrušíte odběr našich marketingových zpráv nebo si vyberete, že chcete dostávat novinky pouze o nějakém konkrétním produktu nebo službě. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním jsme vázáni a plně ho respektujeme.  

 • Je to ‘oprávněný zájem’ Sazky nebo třetí osoby. Vaše osobní údaje potřebujeme občas kvůli důležitým zájmům, kterými mohou být zejména ochrana majetku či zdraví, zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů, zabezpečení webu a jeho funkcionalit (např. zabezpečení procesu přihlášení) nebo obrana Sazky pro případ budoucího soudního sporu. Vaše údaje často také potřebujeme pro svou vnitřní potřebu: především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality našich služeb a spokojenosti zákazníků i k tomu, abychom se my i naše služby a produkty dál zlepšovali.

  Na základě našeho oprávněného zájmu Vám rovněž můžeme posílat novinky o službách, které u nás využíváte. Pokud se tedy např. registrujete na Herním portálu Sazka.cz, budeme Vám posílat novinky ze světa online hraní. Odběr novinek a další marketingové komunikace však můžete kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě nebo v sekci Nastavení souhlasů.

  Budete-li mít pochybnosti, že se jedná o náš ‘oprávněný zájem’, můžete proti takovému zpracování podat námitku– viz k tomu níže.

 • Přesný popis, proč potřebujeme Vaše osobní údaje (a jejich rozsah), najdete vždy v Informaci o zpracování osobních údajů pro každou naši konkrétní službu dostupné na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

 • Obecně lze shrnout, že sbíráme (i) osobní údaje sloužící k tomu, abychom Vás mohli nezaměnitelně identifikovat a kontaktovat Vás, a (ii) další informace související s našimi vztahy, které jsou nezbytné pro plnění našich služeb Vám.

 • Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte nebo omezíte v sekci Nastavení souhlasů.

 • Po skončení doby, kdy můžeme oprávněně zpracovávat Vaše osobní údaje, přestaneme s Vašimi osobními údaji jakkoli pracovat a vymažeme je nebo anonymizujeme v souladu s právními předpisy.

3. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

 • Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

 • Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

 • Jsme držiteli v oboru uznávaných certifikací – ISO/IEC 27001 a WLA-SCS, které potvrzují, že se systematicky věnujeme zvyšování zabezpečení všech informací, které zpracováváme a ke kterým máme přístup; k zajištění ochrany dbáme na komplexní bezpečnost našeho prostředí – řešíme mj. oblasti ochrany před malwarem, přístupová práva, šifrování úložišť, zajištění zálohování systémů, proškolování zaměstnanců, aktualizace systémů a ochranu před zranitelnostmi, jakož i další prvky, které mohou mít vliv na bezpečnost celého prostředí, ve kterém se Vaše osobní údaje vyskytují.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • S našimi zpracovateli, tedy pečlivě vybranými osobami a společnostmi, kteří pro nás provádějí některé úkoly v rámci služeb a produktů, které Vám poskytujeme. Patří sem například naši technologičtí a marketingoví dodavatelé, kteří část Vašich údajů potřebují, aby nám pomohli pro Vás zajistit softwarové řešení našich služeb nebo co nejpohodlněji přizpůsobit naše weby. Za zpracovatele vybíráme pouze takové dodavatele, kteří nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich zpracovávaných osobních údajů. K těmto zárukám naše zpracovatele zavazujeme smluvně a hlídáme, že své závazky dodržují. Kategorie zpracovatelů, se kterými spolupracujeme pro jednotlivé produkty a služby, jsou následující:

  • Dodavatelé technických řešení

  • Dodavatelé administrativní podpory

  • Zpracovatelé pro účely marketingu

 • Pokud k tomu získáme Váš souhlas, pak se společnostmi Skupiny KKCG. Aktuální seznam společností Skupiny KKCG je k dispozici na webových stránkách KKCG.

 • S úřady a orgány státní správy či orgány činnými v trestním řízení v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají zvláštní zákony (např. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

 • S třetími osobami, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv, např. s pojišťovnami nebo pojistnými brokery při uplatnění pojistného nároku, soudy, soudními exekutory, dražebníky, insolvenčními správci apod. Rozsah poskytnutých osobních údajů je však vždy omezený jen na údaje, které jsou v takovém případě nezbytné.

 • Pokud k tomu získáme Váš souhlas, pak s marketingovými platformami (včetně provozovatelů reklamních systémů či sociálních sítí), které jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které samy určí (především pro marketingové a související účely) či jako společní správci se společností SAZKA ke společným účelům se společností SAZKA.

 • Pokud k tomu získáme Váš souhlas, pak s poskytovateli externího obsahu vkládaného na naše webové stránky či do mobilních aplikací (vkládaného např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe), kteří jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které sami určí.
 • S dalšími osobami, ale pouze na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

V některých případech může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto třetí země jsou považovány ve smyslu GDPR za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Pokud dochází k předání osobních údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle GDPR, uskutečňujeme předávání Vašich osobních údajů a dochází k jejich zpracování pouze v případě, že byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů a že jsou garantována a zajištěna všechna opatření v souladu s GDPR včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.  Další informace o takovém zpracování mohou být uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů pro naše jednotlivé služby na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků  či Vám je můžeme poskytnout na Vaši žádost. 

6. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na informaci a přístup k Vašim údajům. Máte právo kdykoli žádat o informaci, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím jako je zejména účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje zpřístupňujeme nebo plánovaná doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje uchovávat, (nebo alespoň kritéria, jak ji určit). Většinu těchto informací najdete rovnou v Informaci o zpracování osobních údajů pro každou naši konkrétní službu na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků .

 • Právo odvolat souhlas. V případě zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. I poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah. V takovém případě ukončíme podle Vašeho přání v odpovídajícím rozsahu práci s Vašimi osobními údaji, a to co nejdříve, jak nám to naše administrativní a technické systémy umožní. Typicky nám zabere Váš souhlas v našich systémech zrušit nebo změnit 3 pracovní dny, výjimečně se to může protáhnout až na 1 týden. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním jsme však vždycky vázáni a plně ho respektujeme. Pokud v budoucnu změníte názor, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nám můžete kdykoli znovu dát.

 • Právo na opravu. Pokud jsou Vaše osobní údaje u nás nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění. Abychom mohli dobře pracovat s Vašimi údaji a poskytovat Vám správně naše služby a produkty, je potřeba, abyste nám oznámili jakoukoli změnu osobních údajů, které o Vás vedeme. Pokud sami vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé nebo aktuální, upozorníme Vás na to a požádáme Vás o jejich opravu; neprovedení opravy může mít negativní vliv na služby, které Vám poskytujeme.

 • Právo na výmaz. Máte právo své osobní údaje u nás vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod, proč bychom s nimi potřebovali pracovat. V případě, že vaše údaje zpracováváme v pseudonymizované podobě, tak se výmazem rozumí zrušení vazby mezi osobními údaji a bezvýznamovým identifikátorem (pseudonymizovaným údajem). Ve zvláštních případech, jako například u cookies, vás můžeme požádat o součinnost při mazání tohoto bezvýznamového identifikátoru, pokud je uložen na Vašem zařízení.   

 • Právo na omezení zpracování. Za určitých podmínek můžete od nás požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost Vašich osobních údajů u nás nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace.

 • Právo na přenositelnost. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje předali Vám nebo někomu jinému (koho určíte), a to elektronicky v běžně používaném strukturovaném formátu. Takové předání je však možné pouze u přímo Vámi poskytnutých osobních údajů a pouze, pokud s nimi pracujeme na základě Vašeho svobodného souhlasu nebo protože je nezbytně potřebujeme kvůli smlouvě uzavřené mezi námi (například pokud využíváte některou z našich služeb/produktů). Přenositelnost se navíc vztahuje jen na osobní údaje, které o Vás zpracováváme elektronicky, tj. nikoliv v papírové formě.

 • Právo podat námitku. Pokud s Vašimi osobními údaji pracujeme kvůli oprávněnému zájmu (i pro účely oprávněného zájmu přímého marketingu), máte právo proti takovému zpracování podat námitku a my zpracování ukončíme, pokud:

  i/ nebudeme mít závažné důvody pro další práci s Vašimi údaji (například ochrana zdraví a majetku, prevence online podvodů, zabezpečení webu a jeho funkcionalit (např. zabezpečení procesu přihlášení) apod.)

  ii/ u přímého marketingu práci s Vašimi údaji pro tento účel ukončujeme automaticky po Vaší námitce. Odběr marketingové komunikace však můžete místo formální námitky rovnou kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě nebo na našem webu v sekci Nastavení souhlasů.

  Též máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

  Pokud máte jakékoli pochybnosti, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete se obrátit s dotazem nebo stížností na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt na něj najdete na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Máte také vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze.

7. KDE A JAK VAŠE PRÁVA UPLATNÍTE?

 • Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit přímo online pomocí webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

 • Pokud uplatníte svá práva, jsme nejprve povinni ověřit Vaši identitu, abychom zajistili, že se k Vašim údajům neoprávněně nedostane někdo, kdo se za Vás vydává. Pokud si nebudeme jistí Vaší totožností, můžeme Vás proto požádat o další informace. Pokud nebudeme moci Vaši totožnost zjistit, máme právo z tohoto důvodu Vaši žádost odmítnout. Při výkonu Vašich práv vždy upřesněte, vůči kterým službám svá práva uplatňujete, protože pro každou službu mohou platit určitá specifika zejména ve vztahu k Vaší identifikaci. Upřesnění služby nám pak umožní vyřídit Vaši žádost rychleji.

 • Na Vaši žádost Vám odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí můžeme, bude-li to potřeba, tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Pokud by mělo dojít k takovému prodloužení, budeme Vás o tom do jednoho měsíce informovat a současně Vám dáme vědět důvod, proč potřebujeme na vyřízení Vaší žádosti více času.

 • Odpověď na Vaši žádost zkusíme vyřešit elektronicky. Typicky Vám odpovíme na u nás registrovaný email. Kopie osobních údajů vám z bezpečnostních důvodů pošleme v šifrované podobě a heslo vám doručíme jiným kanálem, například v sms na Váš mobilní telefon. Pokud nemáte k dispozici emailovou schránku, pak odpověď zašleme doporučenou poštovní zásilkou, u kopie osobních dat s dodáním do vlastních rukou.

 • Výjimečně můžeme Vaše podané žádosti vyhodnotit jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. Zejména pokud budou podávány opakovaně v kratších časových intervalech, jsme oprávněni vyžadovat přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady, případně Vaši žádost odmítnout. Žádost pak vyřídíme ve výše uvedených lhůtách běžících od uhrazení poplatku.

JAK ZMĚNÍTE NASTAVENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE?
Pokud potřebujete pouze zrušit nebo změnit nastavení marketingové komunikace, kterou Vám posíláme (e-maily a SMSky), nebo způsob, jakým pro marketingové účely pracujeme s Vašimi údaji, můžete to udělat přímo na našem webu v sekci Nastavení souhlasů. Souhlas s přímými marketingovými zprávami můžete navíc kdykoli odvolat pomocí odhlašovacího odkazu v marketingových e-mailech a zprávách od nás.


8. VĚKOVÁ HRANICE PRO VYUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

SAZKA stanovila požadavek na dosažení věkové hranice 18 let pro využití našich webů, služeb, aplikací a produktů. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že Vaše dítě nebo Vám svěřená osoba poskytly své osobní údaje, prosím, informujte nás o tom přes formulář. Pokud zjistíme, že neoprávněně zpracováváme osobní údaje osob mladších 18 let, okamžitě takové zpracování ukončíme a osobní údaje zlikvidujeme. Kdybychom ve výjimečných případech našich CSR aktivit zpracovávali osobní údaje dětí mladších 15 let, bude to vždy pouze se souhlasem jejich rodičů nebo jiných zákonných zástupců.  

9. ODKAZY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ A WEBY TŘETÍCH STRAN

Naše weby obsahují odkazy na sociální sítě, například ikonu Facebook nebo Twitter, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, typicky se může jednat o Vaši IP adresu a navštívené stránky či může docházet k získávání informací o Vašem zařízení a Vašem chování prostřednictvím např. cookies (více o cookies níže). Zpracování Vašich osobních údajů se pak v takovém případě řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí, které jsou dostupné na jejich webových stránkách.

Na našich webech můžou být také odkazy na weby třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňujeme, že neneseme jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele takových webů a doporučujeme Vám si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštívíte.

10. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT

A. CO JSOU COOKIES A OBDOBNÉ TECHNOLOGIE A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ?
Cookies (a podobné technologie, jako jsou např. pixely, identifikátory místního úložiště, reklamní mobilní identifikátory atd.), jsou obvykle malé textové soubory, jejichž uložení na Vaše zařízení si naše weby či mobilní aplikace vyžádají od Vašeho prohlížeče či zařízení v okamžiku, kdy je navštívíte. Téměř každá webová stránka či mobilní aplikace využívá technologii cookies (či obdobnou technologii založenou na ukládání údajů do Vašeho zařízení a sbírání dat pomocí Vašeho prohlížeče či mobilní aplikace) pro zajištění fungování stránek či mobilní aplikace a optimalizaci vzhledu a funkčnosti, např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference.

Cookies (a podobné technologie, jako jsou např. pixely, identifikátory místního úložiště, reklamní mobilní identifikátory atd.) také přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami a mobilními aplikacemi jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies a další identifikátory či obdobné technologie si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části. Některé cookies a další identifikátory či obdobné technologie umístěné na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích mohou sloužit ke zpracování Vašich osobních údajů (např. mohou umožňovat sbírání osobních údajů či je mohou obsahovat). Mohou to být např. údaje týkající se Vás, Vašeho chování na webu, zařízení, které používáte či další. Doba platnosti cookies se různí podle druhu, nastavení prohlížeče nebo podle poskytovatele nástroje.

B. JAKÉ DRUHY COOKIES A DALŠÍCH NÁSTROJŮ POUŽÍVÁME A PRO JAKÉ ÚČELY?
Cookies a další identifikátory či obdobné technologie a související zpracování osobních údajů dělíme do následujících kategorií podle funkce a účelu, pro které jsou užívány:

 • Funkční zpracování údajů
Cookies a identifikátory sloužící funkčnímu účelu a následné zpracování Vašich osobních údajů pro funkční účel jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webu, našich online služeb nebo mobilních aplikací. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení. Prostřednictvím těchto cookies a identifikátorů jsou zajišťovány veškeré nezbytné funkcionality webu či mobilní aplikace, jsou umožněny procesy jako např. přihlášení či registrace. Dále nám tyto cookies a identifikátory umožňují zapamatovat si vaše nastavení webu či mobilní aplikace či zabezpečit web či mobilní aplikace a jejich funkcionality (např. zabezpečit proces přihlášení). V rámci funkčního účelu zpracování také dochází k detekci rizikových scénářů, chyb na zařízeních, mobilních aplikacích či webových stránkách (např. abychom věděli, zda uživatel z některých stránek nedostává hlášení o chybě). Předmětné cookies a identifikátory jsou nezbytné pro použití našich webů, online služeb nebo mobilních aplikací. Některé takto získaní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, proti tomuto zpracování lze vznést námitku.

 • Analytické zpracování údajů

Cookies a identifikátory sloužící analytickému účelu používáme pouze s Vaším souhlasem a rovněž zpracování Vašich takto získaných osobních údajů pro analytický účel provádíme pouze s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše preference si můžete kdykoli nastavit v sekci Nastavení souhlasů. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení. Předmětné cookies a identifikátory nám umožňují rozpoznat Vás, když opětovně navštívíte naši webovou stránku či mobilní aplikaci a umožňují nám sbírat a zpracovávat analytická data o Vašem chování na webu a v mobilní aplikaci a provádět analýzu Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a v mobilní aplikaci a dále vyhodnocovat výkonnost obsahu webu, mobilní aplikace, úspěšnost produktů či marketingových kampaní. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby a nabízet Vám kvalitnější služby a lépe fungující a uživatelsky přívětivější webové stránky a mobilní aplikace (např. tak, že snáze naleznete to, co na stránkách hledáte).  V případě, že jste registrováni můžeme takto získané údaje kombinovat s Vašimi údaji z uživatelského účtu a cookies a identifikátory mohou využívat některé Vaše údaje z uživatelského účtu.  V případě, že jste registrováni můžeme také propojovat data z Vašich různých zařízení. K předmětným údajům mohou mít přístup i třetí strany, které jsou v pozici správců osobních údajů a mohou je využívat v rámci samostatné činnosti či je kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi.

 • Marketingové zpracování údajů

Cookies a identifikátory sloužící marketingovému účelu používáme pouze s Vaším souhlasem a rovněž zpracování Vašich takto získaných osobních údajů pro marketingový účel provádíme pouze s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše preference si můžete kdykoli nastavit v sekci Nastavení souhlasů. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení, data také sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Předmětné cookies a identifikátory nám umožňují rozpoznat Vás, když opětovně navštívíte naši webovou stránku či mobilní aplikaci a umožňují nám přizpůsobovat Vám obsah webu a mobilní aplikace a zobrazovat Vám na různých webových stránkách na internetu (i na stránkách třetích stran) personalizované online reklamy na základě dat o Vašem chování na webu a v mobilní aplikaci a analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a v mobilní aplikaci. Díky tomu Vám můžeme dodávat reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní a dále např. omezovat počet opakování reklam, které vidíte a měřit efektivitu reklamních kampaní či přizpůsobit Vaši domovskou stránku na našem webu a v mobilní aplikaci Vašim zájmům. V rámci marketingového účelu lze provádět i analytiku nezbytnou k předmětnému účelu.  V případě, že jste registrováni můžeme takto získané údaje kombinovat s Vašimi údaji z uživatelského účtu a cookies a identifikátory mohou využívat některé Vaše údaje z uživatelského účtu. V případě, že jste registrováni můžeme také propojovat data z Vašich různých zařízení. K předmětným údajům mohou mít přístup i třetí strany (zejména marketingové platformy), které jsou v pozici správců osobních údajů a mohou je využívat v rámci samostatné činnosti či je kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi; tyto třetí strany mohou být také v pozici společných správců se společností Sazka a využívat předmětné údaje ke shora popsaným (či u jednotlivých správců uvedeným) společným účelům se společností Sazka.

V rámci marketingového zpracování údajů využívá cookies a další identifikátory na webu a v mobilních aplikacích a provádí zpracování osobních údajů mimo jiné také společnost Adform A/S, se sídlem Silkegade 3B, stuen & 1st floor, DK-1113 Kodaň, Dánsko, identifikační číslo 26434815. Při zpracování některých údajů je tato společnost také v pozici společného správce se společností Sazka ke shora popsaným či níže uvedeným účelům; Vaše práva týkající se společného správcovství můžete uplatnit u společnosti Sazka zde. Při zpracování některých údajů je tato společnost také v pozici samostatného správce osobních údajů a může tato data využít k účelům, které sama určí. Podrobnější informace lze nalézt zde či taktéž zde. Odmítnout cílení reklamy prostřednictvím platformy Adform a zpracování osobních údajů společností Adform A/S můžete zde.

 • Vkládaný obsah třetích stran 

  Na našem webu a v mobilních aplikacích máme vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Při této činnosti dochází k ukládání či přístupu k údajům uloženým na zařízení. K umístění předmětných cookies a identifikátorů a zpracování Vašich takto získaných osobních údajů je potřeba Váš souhlas. Společnost Sazka nemá vliv na to, jaké cookies a identifikátory požadují předmětné třetí strany umístit do Vašeho zařízení a k jakým účelům budou získané údaje využívat. Tyto třetí strany, jsou v pozici správců osobních údajů a využívají Vaše údaje v rámci samostatné činnosti či je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Třetí strany tak mohou využít cookies a identifikátory a Vaše osobní údaje např. i k cílení reklamy či přizpůsobování chování své služby. V případě, že jste udělili souhlas dojde k umístění cookies a identifikátorů souvisejících s veškerým obsahem vkládaným od třetích stran na náš web či mobilní aplikace již načtením webové stránky či příslušné části mobilní aplikace, kde je obsah umístěn. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše preference si můžete kdykoli nastavit v sekci Nastavení souhlasů. Při odvolání či neudělení tohoto souhlasu se Vám nebude na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích žádný takto vložený obsah třetích stran zobrazovat a nebude tedy docházet ani k umístění cookies a identifikátorů souvisejících s vloženým obsahem třetích stran.

Další informace o nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím cookies a dalších identifikátorů či obdobných technologií, můžete nalézt v dalších článcích těchto Zásad.


C. CO DĚLAT, KDYŽ SI PŘEJETE  NASTAVIT COOKIES V PROHLÍŽEČI?
Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující získávání informací prostřednictvím cookies a dalších trackovacích technologií. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies a další podobné technologie odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou informace přes cookies získávány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy bude množství informací získávaných přes cookies velmi omezené. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde.

O použití cookies na našich webech jste informováni prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se Vám zobrazí zejména při první návštěvě našich webů, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Použití určitých typů cookies (analytické cookies a marketingové cookies) můžete dobrovolně odsouhlasit, či nikoli. Svůj souhlas s jejich využíváním můžete také kdykoli odvolat, a to na našem webu v sekci Nastavení souhlasů.

D. NEPODPOROVANÉ WEBOVÉ PROHLÍŽEČE
Některé zastaralé webové prohlížeče již nejsou podporovány, v případě že takový prohlížeč používáte, budete o tom informování speciální lištou při návštěvě našich webových stránek. U těchto webových prohlížečů jsou používány cookies a identifikátory sloužící funkčnímu účelu a dochází k následnému zpracování Vašich osobních údajů pro funkční účel. Více informací naleznete shora pod písmenem B a odrážkou Funkční zpracování údajů. Vaše osobní údaje může společnost Sazka také zpřístupnit vybraným spolehlivým třetím stranám. Podrobnější informace k příjemcům či kategoriím příjemců osobních údajů naleznete v článku 4 těchto Zásad.

11. BUDE SAZKA TYTO ZÁSADY NĚKDY MĚNIT?

 • Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

 • Odkaz na tyto Zásady je dále uveden v každé Informaci o zpracování osobních údajů týkající se konkrétního produktu nebo služby, které jsou také dostupné na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

 • Neustále se snažíme vylepšovat naše weby a služby, takže možná budeme potřebovat také příležitostně upravit tyto Zásady. Upozorníme Vás na podstatné změny Zásad například tím, že na náš web umístíme upozornění a/nebo Vám pošleme e-mail (pokud jste si u nás registroval Váš e-mailový kontakt), a to v případě, že to po nás bude vyžadovat právní předpis. Samozřejmě Vám ale doporučujeme tyto Zásady pravidelně sledovat, v jejich záhlaví můžete vždy zkontrolovat datum, kdy byly naposledy aktualizovány.

12. NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností k těmto Zásadám nás neváhejte kontaktovat přes kontakty uvedené na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků, tamtéž také můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Pokud potřebujete pomoci s vyplněním formuláře nebo nevíte, který vybrat, zavolejte na naše Kontaktní centrum na tel. +420 266 12 12 12.
S podrobnějšími dotazy nebo stížnostmi k naší práci s Vašimi osobními údaji můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je dostupný opět na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.