Informace ke zpracování osobních údajů v rámci herního portálu Sazka.cz

Abychom Vám mohli umožnit využívání našich služeb poskytovaných prostřednictvím herního portálu Sazka.cz, online sázecí platformy, která zahrnuje nabídku číselných loterií, okamžitých loterií (losů), soutěží, kurzových sázek a technických her („Herní portál“), žádáme Vás v rámci registrace do Herního portálu o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely.

Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže, prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Při poskytování služeb Herního portálu (a to ať již hrajete číselné loterie, losy, kurzové sázky nebo technické hry) o Vás společnost SAZKA v nutném rozsahu s ohledem na skutečnost, jaké druhy hazardních her hrajete na Herním portálu, či s ohledem na konkrétní účel, za kterým se osobní údaje zpracovávají, sbírá a zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje
Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, adresu bydliště (trvalý či přechodný pobyt a současné bydliště, pokud se liší), státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví.

Kontaktní údaje
Korespondenční adresa, pokud se liší od adresy současného bydliště, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty, identifikátor datové schránky.

Finanční údaje a jiné údaje podle AML
Údaje o bankovních účtech a platebních kartách, informace, zda jste politicky exponovaná osoba, informace o zdroji příjmů, informace o výši příjmů, informace o osobě, vůči které ČR uplatňuje mezinárodní sankce, druh, číslo a platnost dokladu totožnosti a orgán, který doklad vydal.

Údaje o transakčním chování
Datum registrace a uzavření účtu, informace o sázkách a výhrách a o čisté prohře u technických her, informace o hotovostních a bezhotovostních transakcích, údaj o přihlášení, účasti na hře (datum, čas, celková doba), otisk zařízení k přihlášení, informace o přidělených bonusech, o zamítnutých výhrách, o statusu VIP, vyloučené akce zákazníka, důvod uzavření účtu, informace o platnosti e-mailu, identifikátor při ověření zákazníka.

Stav peněženky a její změny (vklad na účet a výběr), identifikátor sázejícího, informace o rizikovém profilu, o přihlášení, účasti na hře, o přidělených bonusech, o zamítnutých výhrách, o nastavených limitech zodpovědného hraní apod.

Síťové identifikátory
IP adresa, identifikátor cookies, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů - logů.

Údaje vznikající při komunikaci s naším kontaktním centrem a zákaznickou linkou Herního portálu probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, chat, SMS, sociální sítě, pošta)
Záznam obsahu komunikace (historie komunikace a řešených situací), druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.), parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.).

3. Účely zpracování, právní základ pro zpracování a doba uchování Vašich osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje jsme o Vás oprávněni sbírat a zpracovávat z důvodů a po dobu uvedenou níže:

3.1

Za účelem registrace v Herním portálu a účasti na online sázení, jakož i za účelem účasti na spotřebitelských soutěžích (při splnění podmínek pro účast v takové soutěži podle Všeobecných podmínek Herního portálu) a plnění záležitostí s tím souvisejících (např. vyřízení reklamace). Prostřednictvím Herního portálu máte možnost účastnit se online sázení nebo spotřebitelských soutěží, které nelze bez předchozí registrace zpřístupnit. Některé osobní údaje z výše uvedených kategorií osobních údajů jsou potřebné pouze v souvislosti s určitým Vaším jednáním nebo Vámi hranými hazardními hrami. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb Herního portálu na základě registrace), jejíž jste smluvní stranou. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po stejnou dobu, jako to vyžadují příslušné zvláštní předpisy dle bodu 3.2 níže.

3.2

Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o hazardních hrách, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), zákonem o účetnictví či daňovým řádem. Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Osobní údaje budou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem, nejdéle však po dobu deseti let od uzavření hráčského účtu. 

3.3

Za účelem zasílání informací o aktuálních nabídkách a novinkách týkajících se online sázení na Herním portáluSpolečnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kontaktovat e-mailem či telefonicky i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (tzv. opt-out). Detaily Vašeho elektronického kontaktu budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

3.4

Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA. Právním základem takového zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do Herního portálu nebo Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

3.5

Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování). Právním titulem pro takové zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do Herního portálu nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

3.6

Za účelem zlepšování služeb společnosti SAZKA, poskytování individuálních nabídek a zobrazování adresných marketingových sdělení na webu, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) na webu. Data sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Více informací najdete v sekci Zásady cookies v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

3.7

Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

3.8

Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu síťových identifikátorů, zejména IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů (logů). Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však po dobu uvedenou v čl. 3.2 výše.

3.9

Za účelem poskytování kvalitních služeb a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality a za účelem zajištění podkladů pro další postup v dané záležitosti nebo důkazu o průběhu komunikace nebo o provedené transakci zpracovává společnost SAZKA také Vaše osobní údaje vznikající při komunikaci s naším kontaktním centrem a zákaznickou linkou Herního portálu probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, chat, SMS, sociální sítě, pošta). Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy nebo jednání o uzavření smlouvy, eventuálně oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, nejdéle však 10 let od uzavření účtu.

3.10

Za účelem potvrzení údajů, které jste uvedli při registraci do Herního portálu, ve smyslu § 76 a 77 zákona o hazardních hrách, pokud hrajete pouze loterie, zpracovává společnost SAZKA osobní údaje uvedené na Vašem dokladu totožnosti (který jste společnosti SAZKA zaslali elektronicky přes šifrovaný kanál prostřednictvím hráčského účtu na Herním portálu, nebo jej předložili na prodejním místě, nebo na jehož základě vaši totožnost ověřila finanční instituce, od které SAZKA Vaši identifikaci převzala), nebo předané SAZCE Národní identitní autoritou na základě Vašeho pokynu. Toto potvrzení údajů provádí SAZKA,  aby dostála požadavkům Ministerstva financí, jakožto dozorujícího orgánu v oblasti hazardních her.

4. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat vybraným spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu (např. společnost Neogames s.r.o., Greep, spol. s r.o.), marketingovou obchodní činnost (např. společnost Adexpres.com, s.r.o., Exponea s.r.o.). SAZKA může předávat platebním institucím osobní údaje nezbytné pro realizaci převodu peněz na hráčský účet nebo pro identifikaci zákazníků. SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů (např. Ministerstvu financí, Finančnímu analytickému úřadu). SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti (např. auditoři, daňoví či právní poradci).

Osobní údaje budou dále zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

4.1 Předání osobních údajů mimo EU

Při zpracování osobních údajů v rámci Herního portálu předává společnost SAZKA osobní údaje společnosti Neogames s.r.o., která technicky zajišťuje platformu Herního portálu. Část zpracování osobních údajů společností Neogames s.r.o.. pak probíhá v Izraeli. Dle Rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2011 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů státem Izrael v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů je stát Izrael považován za zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

5. Práva subjektu údajů

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce Nastavení souhlasů, nebo v případě cookies také jejich odebráním z Vašeho prohlížeče. Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Požadavky týkající se věku

SAZKA na základě podmínek zákona o hazardních hrách stanovila pro účast na Herním portálu, jakož i souvisejícího marketingu dosažení věkové hranice 18 let. SAZKA tedy v souvislosti s Herním portálem vědomě nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud je zákazník nebo potenciální zákazník rodičem nebo opatrovníkem a domnívá se, že jeho dítě nebo jemu svěřená osoba poskytly SAZCE své osobní údaje, je oprávněn o tom SAZKU informovat. Pokud SAZKA zjistí, že v souvislosti s Herním portálem zpracovává osobní údaje osoby mladší 18 let, okamžitě takové osobní údaje zlikviduje.

7. Změny v informačním oznámení

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.

Verze 03
 Platnost od 18. 2. 2020