Informace o zpracování osobních údajů osob komunikujících s Kontaktním centrem společnosti SAZKA

Abychom Vám mohli umožnit využití služby našeho Kontaktního centra, zpracováváme některé Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely. 
Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem 
Evropská 866/69, PSČ 160 00, Praha 6 Vokovice, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže, prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce  https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Při poskytování služeb Kontaktního centra všemi dostupnými informačními kanály (telefonní hovor, voicebot, e-mail, chat, chatbot, SMS, sociální sítě, pošta) o Vás společnost SAZKA v nutném rozsahu sbírá a zpracovává následující kategorie osobních údajů

  • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail);
  • záznam obsahu komunikace (historie komunikace a řešených situací); 
  • druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.); 
  • parametry interakce (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.);
  • síťové identifikátory (IP adresa, identifikátor cookies, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů – logů).
Uvedené osobní údaje sbíráme a zpracováváme na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA nebo třetích stran.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše uvedené osobní údaje jsme o Vás oprávněni sbírat a zpracovávat z důvodů a po dobu uvedenou níže:

3.1    Za účelem poskytování kvalitních služeb, a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje, uvedené v čl. 2, vznikající při komunikaci s naším Kontaktním centrem. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, nejdéle však 6 měsíců od uskutečněné interakce.

3.2   Za účelem vyřízení komunikace, potenciální reklamace, vymáhání pohledávek a pro potřeby auditu zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje, uvedené v čl. 2, vznikající při komunikaci s naším Kontaktním centrem. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, nejdéle však 3 roky od uskutečněné interakce.

3.3     Společnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem vyplnění dotazníku spokojenosti, a to i bez uděleného souhlasu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Detaily Vašeho elektronického kontaktu (e-mail, telefonní číslo, SMS, parametry interakce a hodnocení spokojenosti) budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, nejdéle však 3 měsíce od uskutečněného hodnocení dotazníku spokojenosti.

3.4    Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu síťových identifikátorů, zejména IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů (logů) a email. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však po dobu 1 roku od vzniku události. 

3.5    Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ probíhajícího nebo hrozícího sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje, relevantní pro řešení sporu, budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

4. PŘÍJEMCE NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat vybraným spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují zejména technickou podporu. SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů (např. Ministerstvu financí). SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti (např. auditoři, daňový či právní poradci).

Osobní údaje budou dále zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to pomocí rozhraní na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju
Vaše zákonná práva dále zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce http://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
 

6. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat toto informační sdělení.


Platnost od 14. 6. 2023