obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků

Informace ke zpracování osobních údajů v rámci Sazka Klubu

Abychom Vám mohli umožnit využívání našich služeb poskytovaných prostřednictvím Sazka Klubu, žádáme Vás v rámci registrace o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely.

Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování v rámci Sazka Klubu, a to:

2.1
Za účelem Vaší registrace v Sazka Klubu a účasti v něm a poskytování výhod Sazka karty v souladu s Pravidly Sazka Klubu. Pro tento účel SAZKA zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo, e-mail), datum registrace a údaje o hraných loteriích a jiných hrách (např. typ hry, výše sázky). Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb Sazka Klubu), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

2.2
Jednou z výhod Vaší registrace v Sazka Klubu je Vaše automatická účast v soutěžích pro členy Sazka Klubu, tj. pokud splníte podmínky dané soutěže, tak jste automaticky zařazeni mezi její účastníky a máte šanci vyhrát v těchto soutěžích ceny, např. „Májový milion“. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. účast v soutěžích je jednou ze služeb Sazka Klubu), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje (ve stejném rozsahu jako v čl. 2.1) budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

2.3
Společnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení produktů a služeb týkajících se Sazka Klubu a příp. ve spojení s ním i služeb SAZKAmobilu (např. pokud jsou služby navázány na držení Sazka karty), a to i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (tzv. opt-out). Detaily Vašeho elektronického kontaktu budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

2.4
Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA či služeb jejích partnerů může SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci Sazka Klubu nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.5
Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) a pro tyto účely zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje. Právním titulem pro takové zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do Sazka Klubu nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.6
Za účelem zlepšování služeb společnosti SAZKA, poskytování individuálních nabídek a zobrazování adresných marketingových sdělení na webu, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) na webu a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů (včetně síťových identifikátorů jako jsou např. identifikátory cookies), údajů ohledně Vaší registrace v SAZKA Klubu a dalších údajů s tímto členstvím souvisejících (např. záznam o hraných hrách, výše sázek apod.). Data sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Více informací najdete v sekci Zásady cookies v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu. Souhlas můžete odvolat odebráním cookies ve Vašem prohlížeči nebo v sekci Nastavení souhlasů.

2.7
Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu síťových identifikátorů, zejména IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů (logů). Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však 6 měsíců.

2.8
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů a transakční údaje týkající se hraných her (např. sázka a informace o ní) pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě.

2.9
Za účelem poskytování kvalitních služeb a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality a za účelem zajištění podkladů pro další postup v dané záležitosti nebo důkazu o průběhu komunikace nebo o provedené transakci zpracovává společnost SAZKA také  Vaše údaje vznikající při komunikaci s kontaktním centrem společnosti SAZKA probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, chat, SMS, sociální sítě, pošta), tj. zejména základní identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel. číslo, e-mailová adresa apod.), záznam obsahu komunikace, druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.), parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.). Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy nebo jednání o uzavření smlouvy, eventuálně oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu, či vypořádání reklamace, nejdéle však 1 rok od rozhodné skutečnosti v případě oprávněného zájmu.

3. PŘÍJEMCE NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje společnost SAZKA předává spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu (např. společnost .Greep, spol. s r.o., DataSpring s.r.o., Profinit EU, s.r.o.) a marketingovou obchodní činnost (například společnost Exponea s.r.o.). SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce Nastavení souhlasů, nebo příp. odebráním identifikátorů cookies v prohlížeči. Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to opět pomocí rozhraní na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA a.s. na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

5. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.