INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SAZKA KLUBU

Abychom Vám mohli umožnit využívání našich služeb poskytovaných prostřednictvím Sazka Klubu, žádáme Vás v rámci registrace o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely. 
Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen GDPR).

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, PSČ 160 00, Praha 6 Vokovice, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování v rámci Sazka Klubu, a to:

2.1
Za účelem Vaší registrace v Sazka Klubu a účasti v něm a poskytování výhod Sazka karty (vč. automatické účasti v soutěžích pro členy Sazka Klubu), které jsou v souladu s Pravidly Sazka Klubu uvedených na stránce https://www.sazka.cz/sazka-klub. Pro tento účel SAZKA zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů (jméno a příjmení, pohlaví, podpis, datum narození, telefonní číslo, e-mail), informace o přihlášení do zákaznického účtu, údaje o hraných loteriích a jiných hrách (např. typ hry, výše sázky, oblíbené sázenky, historii sázek), číslo Sazka karty, datum vyplacení výhry a hodnotu výhry, záznamy o elektronické komunikaci a záznamy o změně osobních údajů a číslo bankovního účtu pro případné vyplacení výhry. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytnutí služeb Sazka Klubu), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně 3 měsíce po ukončení členství v Sazka Klubu pro případ vyřízení reklamace.

2.2
Společnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti kontaktovat e-mailem či telefonicky za účelem nabízení produktů a služeb týkajících se Sazka Klubu a příp. ve spojení s ním i služeb SAZKAmobilu (např. pokud jsou služby navázány na držení Sazka karty), a to i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (tzv. opt-out). Detaily Vašeho elektronického kontaktu (např. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail) budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

2.3
Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA či služeb jejích partnerů může SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci Sazka Klubu nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu. 

2.4
Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí a pro tyto účely zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje. Právním titulem pro takové zpracování je souhlas, který jste udělili při registraci do Sazka Klubu nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.5

Za účelem zajištění funkčnosti webu, našich online služeb či mobilních aplikací a zabezpečení webu či mobilních aplikací a jejich funkcionalit (např. zabezpečení procesu přihlášení). Zpracování k tomuto účelu je nezbytné pro poskytnutí služby nebo je založeno na oprávněném zájmu. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu.

Za účelem provádění analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a v mobilní aplikaci a dále vyhodnocování výkonnosti obsahu webu, mobilní aplikace, úspěšnosti produktů či marketingových kampaní. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Za účelem přizpůsobování obsahu webu a mobilní aplikace a zobrazování personalizované online reklamy. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Pro shora uvedené účely může společnost SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje, a to zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, síťové identifikátory jako jsou např. identifikátory cookies a další identifikátory (včetně např. údajů o Vás, Vašem chování na webu , v mobilní aplikaci či Vašem zařízení, které případně sbírají), údaje ohledně Vaší registrace v SAZKA Klubu a další údaje s tímto členstvím související (např. záznam o hraných hrách, výše sázek apod.).

Na našem webu a v mobilních aplikacích máme dále vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů.

Více informací ke shora uvedeným účelům najdete v sekci Zásady cookies v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

2.6
Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu síťových identifikátorů, zejména IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů (logů). Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však 1 rok od vzniku události. 

2.7
Za účelem prokázání splnění daňových povinností vyplývající z daňového řádu, zpracovává SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a číslo bankovního účtu pro případné vyplacení výhry. Právním základem je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu deseti let.

2.8
Za účelem plnění povinností SAZKY stanovených zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů a číslo bankovního účtu pro případné vyplacení výhry. Právním základem je splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, nejdéle však po dobu 5 let od rozhodné skutečnosti. 

2.9
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ probíhajícího nebo hrozícího sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje, relevantní pro řešení sporu, budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

3. PŘÍJEMCE NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VKLÁDANÝ OBSAH TŘETÍCH STRAN 

Vaše osobní údaje společnost SAZKA předává spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní a technickou podporu nebo marketingovou obchodní činnost (např. společnost IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, BiQ Bluesoft a.s., DataSpring s.r.o., Profinit EU, s.r.o. nebo Bloomreach CZ s.r.o.). SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Pokud k tomu získáme Váš souhlas, Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat, nebo k nim mohou mít přístup marketingové platformy (včetně provozovatelů reklamních systémů či sociálních sítí), které jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které samy určí (především pro marketingové a související účely) či jako společní správci se společností SAZKA ke společným účelům se společností SAZKA.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Na našem webu máme dále vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Pokud k tomu udělíte svůj souhlas zpracovávají tyto třetí strany Vaše osobní údaje, jakožto správci k účelům, které samy určí.

3.1 Předání osobních údajů mimo EU
V některých případech může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto třetí země jsou považovány ve smyslu GDPR za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Pokud dochází k předání osobních údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle GDPR, uskutečňujeme předávání Vašich osobních údajů a dochází k jejich zpracování pouze v případě, že byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů a že jsou garantována a zajištěna všechna opatření v souladu s GDPR včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Další informace o takovém zpracování Vám můžeme poskytnout na Vaši žádost.


4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce Nastavení souhlasů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to prostřednictvím formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

5. ZMĚNY V INFORMAČNÍM OZNÁMENÍ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat toto informační sdělení.

Platnost od 3. 6. 2022