Zavřít
Více informací
Méně informací

Zkuste si také

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI SAZKA
Cílem této webové stránky je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého zákazníka.

1. JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A PO JAKOU DOBU JE ZPRACOVÁVÁME?

 • Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, („Zákon“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vedeme databázi osobních údajů svých zákazníků a jsme správci těchto údajů.
 • Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme: 

   

  i. na základě zákona jako tzv. zákonné zpracování, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů, vzhledem ke smluvnímu charakteru našich vztahů je jejich poskytnutí dobrovolné, avšak v případě Vašeho odmítnutí zpracování údajů Vám služby, o které máte zájem, nemůžeme poskytnout;

   

  ii. na základě Vašeho souhlasu jako tzv. dobrovolné zpracování, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

 • Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

   

  i. Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), národnost, věk, pohlaví, bankovní spojení apod.; u zákazníka-fyzické osoby podnikatele též IČ a DIČ;

   

  ii. Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

 • Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.
 • Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme, v souladu se Zákonem (viz § 13 Zákona), pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost („Zpracovatelé"); seznam Zpracovatelů je k dispozici níže na této stránce.
 • Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich likvidaci v souladu se Zákonem.

2. Z JAKÝCH ZDROJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

 • Přímo od Vás při našem jednání s Vámi o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci (zákonné zpracování);
 • Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas (dobrovolné zpracování);
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

3. K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVÁME?

 • Pro účely související s poskytovanými obchody a službami, zejména pro vyhodnocení žádosti o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby;
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a spokojenosti zákazníků a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů;
 • Pro obchodní účely, mj. pro vývoj nových produktů cíleně zaměřených na potřeby zákazníků a pro informování zákazníků o našich nových produktech a službách.

4. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 • Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

5. KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

 • Našim Zpracovatelům, kteří pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů; za Zpracovatele vybíráme pouze takový subjekt, který nám poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů; seznam Zpracovatelů je k dispozici níže na této stránce.
 • Společnostem Skupiny KKCG v případě, že k tomu získáme Váš souhlas; aktuální seznam společností Skupiny KKCG je k dispozici na webových stránkách www.kkcg.com/kontakty;
 • Dalším subjektům, a to na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem;
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají zákony (např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce apod.;
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.

6. JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

7. JAKÝ PŘÍSTUP MÁTE KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese SAZKA a.s., K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 nebo na e-mailové adrese: info@sazka.cz. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 Zákona) vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku (viz § 12 Zákona). Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 Zákona). Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

8. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.
 

9. KDE MŮŽETE UPLATNIT PŘÍPADNÉ NÁMITKY KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:
 • e-mailovou zprávou na adresu: info@sazka.cz či 
 • písemným oznámením zaslaným na adresu: SAZKA a.s., K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9.

10. JAK INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANĚ?

 • Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.sazka.cz;
 • S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany jste našimi pracovníky, popř. spolupracujícími osobami seznámeni při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti jste také požádáni, abyste se vyjádřili k navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů (dobrovolné zpracování).

11. SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáme, pro účely níže uvedené, i třetím osobám tvz. zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou uzavíráme podle zákona o ochraně osobních údajů. Zde najdete taxativně vymezené skupiny zpracovatelů, kterým jsou data předávána s uvedením těch nejdůležitějších zpracovatelů.

Zpracovatelé, které Sazka využívá pro účely marketingu:

 • Adexpres.com, s.r.o.
IČO 284 90 797, se sídlem Na hřebenech II 1718/8,
140 00 Praha 4,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 145439
 • arvato services management Czech Republic s.r.o
IČO 284 62 505, se sídlem Plaská 622/3,
150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 143289
 • B4B INKASSO s.r.o.
IČO 267 94 845, se sídlem Kollárova 1653/2b,
736 01 Havířov,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 25460
 • CONFESS Research s.r.o.
IČO 267 38 384, se sídlem Vítkova 32/5,
186 00 Praha 8 - Karlín,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 90664
 • Cross Masters s.r.o.
IČO 281 92 648, se sídlem Křížová 2598/4,
150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 131862
 • CZECH NEWS CENTER a.s.
IČO 023 46 826, se sídlem Komunardů 1584/42,
170 00 Praha 7 - Holešovice,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 19490
 • Exponea s.r.o.
IČ 500 17 560, se sídlem Vajnorská 100,
831 04 Bratislava – Nové Město,
zapsaná v OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sro, pod sp. zn. 107011/B
 • Follow Bubble s.r.o
IČO 277 21 876, se sídlem Mutěnická 4126/7,
628 00 Brno,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 54563
 • IT Trading, s.r.o.
IČO 265 09 628, se sídlem Římská 526/20,
120 00 Praha 2,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 86671
 • VCCP s.r.o.
IČO 290 42 852, se sídlem Ostrovní 126/30,
110 00 Praha 1 - Nové Město,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 162258​
 
 • Wunderman s.r.o.
IČO 250 54 309, se sídlem Nádražní čp.
762,
150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 45691
 • MAFRA, a.s.
IČO 453 13 351, se sídlem Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1328
 • MÉDEA, a.s.
IČO 251 30 013, se sídlem Mikuleckého č.p. 1311/8,
147 00 Praha 4,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4728
 • Millward Brown Czech Republic, s.r.o.
IČO 257 82 606, se sídlem Klimentská 10/1207,
110 00 Praha 1,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 69790
 • Mobivillage SA
IČO 433 028 636, se sídlem ZAC Saumaty - L’Estaque,
8 rue Jean-Jacques Vernazza,
130 16 Marseilles, Francie
 • Nydrle s.r.o.
IČO 271 408 49, se sídlem Vyšehradská 1349/2,
128 00 Praha 2 - Nové Město,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 99365
 • SYMBIO Digital, s.r.o.
IČO 264 92 407, se sídlem Na Maninách 1040/14,
170 00 Praha 7 – Holešovice,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 85648
 • TANGER computersystems s. r. o.
IČO 479 75 067, se sídlem Keltičkova 1298/62
710 00 Ostrava,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5616
 • YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o.
IČO 261 33 113, se sídlem Nádražní 762,
150 00 Praha 5 - Smíchov,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 73088

Zpracovatelé, kteří zajišťují technickou a administrativní podporu:

 • Allodium s.r.o.
IČO 279 38 697, se sídlem Puškinovo nám. 584/11,
160 00 Praha 6,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 127911
 • Anywhere Mobile Apps a.s.
IČO 041 89 051, se sídlem Jaselská 275/6,
160 00 Praha 6,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20600
 • Cleverlance Enterprise Solutions a.s.
IČO 274 08 787, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 
170 00 Praha 7,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10400
 • CZECH NEWS CENTER a.s.
IČO 023 46 826, se sídlem Komunardů 1584/42,
170 00 Praha 7,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 19490
 • DataSpring s.r.o.
IČO 288 08 681, se sídlem K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 233658
 • Denax a.s.
IČO 357 53 790, se sídlem Mickiewiczova 2,
811 07 Bratislava,
zapsaná v OR u Okresního soudu v Bratislavě I pod sp. zn Sa 1882/B
 • Dobrý web, s.r.o.
IČO 247 24 505, se sídlem Milady Horákové 116/109, 
160 00 Praha 6, 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 169016
 • Follow Bubble s.r.o
IČO 277 218 76, se sídlem Mutěnická 7,
628 00 Brno,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 54563
 • FUTURA SOFT s.r.o.
IČO 292 92 395, se sídlem Bašty 415/6,
602 00 Brno,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 71446
 • Geis Parcel CZ s.r.o.
IČO 630 77 051, se sídlem Zemská 211/I,
337 01 Ejpovice,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 9503
 • Global Payments Europe, s.r.o.
IČO 270 88 936, se sídlem V olšinách 626/80,
100 00 Praha 10,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 95419
 • Greep, spol. s r.o.
IČO 264 99 606, se sídlem Sladkového náměstí 525/1,
130 00 Praha - Žižkov,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 86033
 • GTECH Czech Republic LLC
IČO 481 35 674, se sídlem K Žižkovu 851/4,
190 93 Praha 9,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 7551
 • IGT Global Services Limited
se sídlem 27 Gregory Afxentiou Avenue,
6021 Larnaca, Kyperská republika
 • Conectart s.r.o.
IČO 247 28 055, se sídlem Opletalova 1015/55,
110 00 Praha 1,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 169320
 • itelligence, a.s.
IČO 267 18 537, se sídlem Hlinky 505/118,
603 00 Brno - Pisárky,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4328
 • LivePerson Netherlands B.V.
se sídlem Herengracht 124,
1015 BT Amsterdam, Nizozemské království
zapsaná u Nizozemské obchodní komory pod č. 57588805
 • Neogames S.à r.l.
se sídlem 64 Rue Principale, 
L-5367 Schuttrange, Lucemburské velkovévodství
 • Profinit EU, s.r.o.
IČO 044 34 081, se sídlem Tychonova 270/2,
160 00 Praha 6,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 247646
 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
IČO 693 46 925, se sídlem Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4 - Krč,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 58779
 • SOITRON s.r.o.
IČO 272 70 599, se sídlem Pekařská 621/7,
155 00 Praha 5,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116270
 • Exponea s.r.o.
IČ 500 17 560, se sídlem Vajnorská 100,
831 04 Bratislava – Nové Město,
zapsaná v OR u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sro, pod sp. zn. 107011/B

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

1. COOKIES A INTERNETOVÉ TAGY

Sbírat nebo sdílet informace můžete, aniž byste o tom věděli, také během surfování po internetu. Tedy sbírají a sdílejí je za vás malé datové soubory, označované jako cookies, nebo internetové tagy. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit cookies na Cache zařízení.
 

2. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, osobní údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části.

Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

3. JAKÉ DRUHY COOKIES A DALŠÍCH NÁSTROJŮ POUŽÍVÁME?

 • Takzvané „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.
 • Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na Vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte. 
 • Na našich webových stránkách mohou být umístěny reklamy třetích osob. S těmito reklamami mohou být spojeny „cookies", umožňující inzerentovi sledovat počet anonymních uživatelů reagujících na danou kampaň. Ke cookies umístěným třetími osobami nemáme přístup, ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu.
 • Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu (číslo přiřazené Vašemu počítači, kdykoli surfujete na internetu), typ internetového prohlížeče, který používáte, a typ Vašeho operačního systému.  Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.
 • Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil Vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.
Logo Sazka - Bude to jen chvilinka
Zavřít   ✕ Pokud právě nejste přihlášeni na Facebooku nebo vám ještě nebylo 18 let, fanouškovská stránka se bohužel nezobrazí. Děkujeme za pochopení.
Pokračovat Zpět