Jak podat oznámení?

Jak podat oznámení o možném protiprávním jednání?
Pravidla pro podání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.
Kdo může oznámení podat?
Každý, kdo
  • byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jiné obdobné činnosti, pro společnost Sazka a.s. nebo 
  • je nebo byl se společností Sazka a.s. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti
a v souvislosti s tím se dozvěděl o protiprávním jednání (dále jen „Oznamovatel”), které porušuje příslušný právní předpis a tuto skutečnost hodlá oznámit či oznámila Sazce, a.s. (dále jen „Oznámení“). 
Společnost Sazka vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají, či nevykonávali pracovní, nebo jinou obdobnou činnost.

Co můžete hlásit?
Protiprávní jednání, které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000Kč,
c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti*.

Kdo bude řešit vaše oznámení?
Společnost určila následující příslušné osoby: Manažer zodpovědného hraní a compliance, AML a fraud manažer, AML a fraud specialista a Právník compliance (dále též jen “Řešitelé”).

Jak můžete oznámení podat?
  • Prostřednictvím platformy NNTB, nebo QR kód níže
  • Telefonicky na čísle 775 875 979 (pouze v pracovní době: Po – Pá 09:00 – 17:00)
  • Osobně přímo řešiteli podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) po žádosti oznamovatele
  • Písemně poštou na adresu SAZKA a.s., Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, s označením obálky „Whistleblowing – neotevírat“
 

Ochrana oznamovatele se vztahuje na každého Oznamovatele, který učiní Oznámení a splňuje Zákonem stanovená kritéria, tj. zejména, že má oprávněné důvody se domnívat, že se jeho Oznámení zakládá na pravdivých informacích.
Platforma NNTB je preferovaným způsobem podání Oznámení, neboť Oznamovateli poskytuje největší kontrolu nad řešením oznámení a nejlépe zajišťuje jeho anonymitu, pokud o ni požádá.
Všechna obdržená Oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena k tomu určenými Řešiteli - zaměstnanci oddělení Compliance. Na základě zjištěných skutečností budou v případě potřeby přijímána nápravná opatření.
Řešitel informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí a oznámení posoudí do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
Oznamovatel může protiprávní jednání oznámit také prostřednictvím k tomu určených kontaktních údajů skupiny Allwyn, tzv. „Whistleblowing hotline“, takové Oznámení však není řešeno postupem dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti
V chráněném režimu Zákona lze oznamovat určená protiprávní jednání také Ministerstvu spravedlnosti, a to na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


*1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2. daně z příjmů právnických osob, 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4. ochrany spotřebitele, 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 7. ochrany životního prostředí, 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Chat

Článek Vám nepomohl? Máte další dotazy?

Nevadí! Pomůže Vám náš specialista.
Jsme online 24 hodin 7 dní v týdnu

Zahájit chat