Informace o zpracování osobních údajů v SAZKAmobil – předplacené a paušální služby

Abychom Vám mohli umožnit využívání našich předplacených a paušálních služeb SAZKAmobil, žádáme Vás v rámci nákupu předplacené SIM karty SAZKAmobil nebo při pořízení paušálních služeb o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely.
Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“).

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, PSČ 160 00, Praha 6 Vokovice, IČO: 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju, eventuálně nás kontaktujte na Zákaznické lince SAZKAmobilu na tel. čísle +420 800 77 11 11. 

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování, a to:

2.1
Za účelem poskytování předplacených služeb SAZKAmobil při online nákupu předplacené SIM karty v e-shopu a plnění záležitostí s tím souvisejících zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, adresa, tituly, telefonní číslo, e-mail / u firemních zákazníků identifikační údaje o firmě);
  • Vaše provozní údaje, kterými se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich vyúčtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších čerpaných službách SAZKAmobil), zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas trvání přenosu, druh a cena poskytnuté služby, údaje o stavu kreditu, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování, historie komunikace SAZKAmobilu a Vás, Váš typ telefonu atd.; 
  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtování, zejm. údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobil a vystavených daňových dokladech.
Bez těchto údajů bychom Vám nedokázali umožnit nákup SIM karty ani využívat nabídku předplacených služeb mobilního operátora SAZKAmobil. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. nákup předplacené SIM karty a poskytnutí předplacených služeb SAZKAmobil), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně 2 měsíce po skončení Smlouvy pro případ vyřízení reklamace.

2.2
Za účelem poskytování předplacených služeb SAZKAmobil při nákupu předplacené SIM karty na prodejních místech společnosti SAZKA a plnění záležitostí s tím souvisejících zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu:
  • Vaše provozní údaje, kterými se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich vyúčtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších čerpaných službách SAZKAmobil), zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas trvání přenosu, druh a cena poskytnuté služby, údaje o stavu kreditu, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování, historie komunikace SAZKAmobilu a Vás, Váš typ telefonu atd.; 
  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtovánítedy údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobil a vystavených daňových dokladech.

Bez těchto údajů bychom Vám nedokázali umožnit využívat nabídku předplacených služeb mobilního operátora SAZKAmobil. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytnutí předplacených služeb SAZKAmobil), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 2 měsíce po skončení Smlouvy pro případ vyřízení reklamace.

2.3 
Za účelem poskytování paušálních služeb SAZKAmobil (včetně jejich sjednání) a plnění záležitostí s tím souvisejících zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, tituly, datum narození, rodné číslo, adresa, číslo OP, telefonní číslo, e-mail / u firemních zákazníků identifikační údaje o firmě atd.);
  • Vaše provozní údaje, kterými se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich vyúčtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších čerpaných službách SAZKAmobil), zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas trvání přenosu, druh a cena poskytnuté služby, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování, historie komunikace SAZKAmobilu a Vás, Váš typ telefonu atd.; 
  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtování, tedy údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobil, Vašich vyúčtováních a vystavených daňových dokladech.

Bez těchto údajů bychom Vám nedokázali umožnit zřídit si paušální služby mobilního operátora SAZKAmobil ani je využívat. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. zřízení a poskytnutí paušálních služeb SAZKAmobil), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 1 rok po skončení smlouvy pro případ reklamace.

2.4
Za účelem účasti na marketingových a bonusových akcích a spotřebitelských soutěžích (při splnění podmínek pro účast na takové akci resp. v takové soutěži podle Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uvedených na stránce https://www.sazkamobil.cz/podpora/dokumenty-ke-stazeni/) a plnění záležitostí s tím souvisejících (např. vyřízení reklamace). Pro tento účel SAZKA zpracovává Vaše osobní údaje nejvýše v rozsahu:
  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, adresa, tituly, telefonní číslo, e-mail / u firemních zákazníků identifikační údaje o firmě);
  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtování, tedy údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobil a vystavených daňových dokladech.
Bez těchto údajů bychom nebyli schopni tyto marketingové a bonusové akce a spotřebitelské soutěže poskytovat (tyto údaje mohou být užity např. za účelem předání výhry či ověření splnění podmínek účasti v soutěži). Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. účast na marketingové nebo bonusové akci resp. spotřebitelské soutěži), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně 2 měsíce po ukončení smluvního vztahu pro případ vyřízení reklamace.“

2.5
Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o DPH, zákonem o platebním styku, zákonem o elektronických komunikacích či zákonem o účetnictví zpracovává společnost SAZKA, v souvislosti s poskytováním služeb, Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a finančních údajů, využitá služba, datum využití služby, a to vždy v rozsahu daném konkrétní službou (předplacené nebo paušální služby). Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem, nejdéle však po dobu deseti let od rozhodné skutečnosti.

2.6
Za účelem zasílání informací a telefonického informování o aktuálních nabídkách a novinkách SAZKAmobilu. Společnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a na základě oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR, kontaktovat prostřednictvím SMS, e-mailu či telefonicky i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání, resp. takové telefonické informování kdykoli odmítnout (tzv. opt-out). Detaily Vašeho elektronického kontaktu (e-mail a telefonní číslo) budou za tímto účelem zpracovávány do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

2.7
Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA může SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili při online nákupu služeb SAZKAmobil, na stránkách www.sazkamobil.cz, na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11 nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.8
Za účelem zasílání obchodních sdělení vybranými partnery týkajících se jejich produktů a služeb může předat společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů vybraným partnerům uvedeným na www.sazkamobil.cz/ke-stazeni. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili při online nákupu služeb SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze na  www.sazkamobil.cz, na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11 nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.9
Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení SAZKAmobilu, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám a zobrazování personalizovaných reklamních bannerů s relevantnějším reklamním obsahem, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (jednoduchá segmentace) a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů, a údajů o účasti v loterii SAZKAmobil Šance a Vámi aktivovaných a čerpaných službách. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA, přičemž máte možnost kdykoli podat námitku proti takovému zpracování a my jej ukončíme. Námitku je možné uplatnit v Internetové samoobsluze na www.sazkamobil.cz v sekci Nastavení souhlasů, nebo na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány do doby podání námitky. Odběr adresné marketingové komunikace (obchodních sdělení) však můžete místo formální námitky rovnou kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě nebo na našem webu v sekci Nastavení souhlasů .

2.10
Za účelem zajištění funkčnosti webu, našich online služeb či mobilní aplikace a zabezpečení webu či mobilní aplikace a jejich funkcionalit (např. zabezpečení procesu přihlášení). Zpracování k tomuto účelu je nezbytné pro poskytnutí služby nebo je založeno na oprávněném zájmu. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu.

Za účelem provádění analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a v mobilní aplikaci a dále vyhodnocování výkonnosti obsahu webu, mobilní aplikace, úspěšnosti produktů či marketingových kampaní. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Za účelem přizpůsobování obsahu webu a mobilních aplikací a zobrazování personalizované online reklamy. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Pro shora uvedené účely může společnost SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje, a to zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, síťové identifikátory jako jsou např. identifikátory cookies a další identifikátory (včetně např. údajů o Vás, Vašem chování na webu či Vašem zařízení, které případně sbírají), a údaje o Vámi aktivovaných a čerpaných službách.

Více informací ke shora uvedeným účelům najdete v sekci Cookies a další technologie pro sběr a zpracování dat v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

2.11
Při zpracování objednávky poskytování paušálních služeb SAZKAmobil nebo při jejich poskytování může společnost SAZKA za účelem ověření Vaší bonity či platební morálky nahlédnout do registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, ve kterém je společnost SAZKA členem, a zpracovávat tak Vaše osobní údaje dostupné v těchto registrech v rozsahu Vašich identifikačních údajů a údajů o rozsahu a povaze porušení Vaší smluvní povinnosti, jehož následkem je existence peněžní pohledávky v prodlení za Vámi ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky za Vámi déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o Vaší následné platební morálce (tzv. negativní registry). Právním základem takového zpracování ve vztahu k tomuto tzv. negativnímu registru je oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou společností SAZKA za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle po dobu 1 měsíce od nahlédnutí do registru SOLUS.

Podrobnější informace o registrech SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož aktuální znění je k dispozici na www.sazkamobil.cz/ke-stazeni a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz. SOLUS, zájmové sdružení právnických osob také jmenovalo pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz.

2.12
Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailu, cookie ID a dalších web identifikátorů, zejména IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů (logů). Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však 1 rok.

2.13
Za účelem poskytování kvalitních služeb a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje vznikající při komunikaci se zákaznickou linkou SAZKAmobil probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, voicebot, e-mail, chat, chatbot, SMS, sociální sítě), tj. zejména základní identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa), záznam obsahu komunikace, druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.), parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.). Právním základem takového zpracování je  oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, nejdéle však 6 měsíců od uskutečněné interakce.

2.14
Za účelem vyřízení komunikace, potenciální reklamace, vymáhání pohledávek a pro potřeby auditu zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje vznikající při komunikaci se zákaznickou linkou SAZKAmobil, a to zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, firma), kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail), finanční údaje (např. bankovní účet, hodnota poskytnutého plnění), záznam obsahu komunikace, parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.). Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, nejdéle však 14 měsíců od uskutečněné interakce.

2.15
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pro případ probíhajícího nebo hrozícího sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje, relevantní pro řešení sporu, budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.3. PŘÍJEMCE A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat vybraným spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu (např. společnost Cleverlance Enterprise Solutions a.s.), či marketingovou obchodní činnost (např. společnost CyberFootprint s.r.o.). SAZKA může předávat osobám zajišťujícím platební styk osobní údaje nezbytné pro realizaci platby za účelem prodeje nebo dobíjení předplacených služeb (telefonní číslo a číslo účtu či platební karty), SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů (např. Ministerstvu financí, Finančnímu analytickému úřadu). SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti (např. auditoři, daňoví či právní poradci).

Pokud k tomu získáme Váš souhlas, Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat, nebo k nim mohou mít přístup marketingové platformy (včetně provozovatelů reklamních systémů či sociálních sítí), které jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které samy určí (především pro marketingové a související účely).

Osobní údaje budou dále zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

3.1 Předání osobních údajů mimo EU
V některých případech může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto třetí země jsou považovány ve smyslu GDPR za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Pokud dochází k předání osobních údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle GDPR, uskutečňujeme předávání Vašich osobních údajů a dochází k jejich zpracování pouze v případě, že byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů a že jsou garantována a zajištěna všechna opatření v souladu s GDPR včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Další informace o takovém zpracování Vám můžeme poskytnout na Vaši žádost.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce Nastavení souhlasů, případně v Internetové samoobsluze na www.sazkamobil.cz nebo na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného segmentování za účelem doručení relevantnějšího reklamního obsahu, na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce https://www.sazka.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

5. ZMĚNY TÉTO INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat toto Informační sdělení.

Platnost od 8. 2. 2024