obrázek plovoucího banneru Zlatého kola
Zlaté kolo
Máte 0 z 10 Zlaťáků

Informace ke zpracování osobních údajů v rámci SAZKAmobilu

Abychom Vám mohli umožnit využívání našich předplacených a paušálních služeb SAZKAmobil, žádáme Vás v rámci nákupu předplacené SIM karty SAZKAmobil nebo při pořízení paušálních služeb o poskytnutí Vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely.

Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit. Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže prosíme vyplňte svoji žádost prostřednictvím webového formuláře na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků, eventuálně nás kontaktujte na Zákaznické lince SAZKAmobilu na tel. čísle +420 800 77 11 11.

Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ A DOBA UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování, a to:

2.1
Za účelem poskytování předplacených služeb SAZKAmobilu při online nákupu předplacené SIM karty v e-shopu a plnění záležitostí s tím souvisejících zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail / u firemních zákazníků identifikační údaje o firmě);
  • Vaše případné členství v SAZKA Klubu (pro čerpání odměn za volání);
  • Vaše provozní a lokalizační údaje – (i) provozními údaji se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich vyúčtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších čerpaných službách SAZKAmobilu), zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas trvání přenosu, druh a cena poskytnuté služby, údaje o stavu kreditu, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování, historie komunikace SAZKAmobilu a Vás, Váš typ telefonu atd.; a (ii) lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu Vašeho koncového zařízení, zejména číslo, název a umístění koncového bodu Sítě apod.;
  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtovánítedy údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobil a vystavených daňových dokladech.

Bez těchto údajů bychom Vám nedokázali umožnit nákup SIM karty ani využívat nabídku předplacených služeb mobilního operátora SAZKAmobil. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. nákup předplacené SIM karty a poskytnutí předplacených služeb SAZKAmobil), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně 2 měsíců po skončení Smlouvy pro případ vyřízení reklamace. 

2.2
Za účelem poskytování předplacených služeb SAZKAmobilu při nákupu předplacené SIM karty na prodejních místech společnosti SAZKA a plnění záležitostí s tím souvisejících zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Vaše provozní a lokalizační údaje – (i) provozními údaji se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich vyúčtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších čerpaných službách SAZKAmobilu), zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas trvání přenosu, druh a cena poskytnuté služby, údaje o stavu kreditu, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování, historie komunikace SAZKAmobilu a Vás, Váš typ telefonu atd.; (ii) lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu Vašeho koncového zařízení, zejména číslo, název a umístění koncového bodu Sítě apod.;

  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtovánítedy údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobil a vystavených daňových dokladech;

  • Vaše případné členství v SAZKA Klubu (pro čerpání odměn za volání).

Bez těchto údajů bychom Vám nedokázali umožnit využívat nabídku předplacených služeb mobilního operátora SAZKAmobil. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytnutí předplacených služeb SAZKAmobil), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 2 měsíce po skončení Smlouvy pro případ vyřízení reklamace.

2.3
Za účelem poskytování paušálních služeb SAZKAmobilu (včetně jejich sjednání) a plnění záležitostí s tím souvisejících zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mail / u firemních zákazníků identifikační údaje o firmě atd.);

  • Vaše provozní a lokalizační údaje – (i) provozními údaji se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich vyúčtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších čerpaných službách SAZKAmobilu), zejména telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, datum a čas trvání přenosu, druh a cena poskytnuté služby, údaje o využívání služeb a bonusů a typovém chování, historie komunikace SAZKAmobilu a Vás, Váš typ telefonu atd.; a (ii) lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu Vašeho koncového zařízení, zejména číslo, název a umístění koncového bodu Sítě apod.

  • Vaše finanční údaje a podklady pro vyúčtování, tedy údaje o Vašich platbách za služby SAZKAmobilu, Vašich vyúčtováních a vystavených daňových dokladech.

Bez těchto údajů bychom Vám nedokázali umožnit zřídit si paušální služby mobilního operátora SAZKAmobil ani je využívat. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy (tj. zřízení a poskytnutí paušálních služeb SAZKAmobil), jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 2 měsíců po skončení smlouvy pro případ reklamace.

2.4
Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o DPH, zákonem o platebním styku, zákonem o účetnictví či daňovým řádem zpracovává společnost SAZKA v souvislosti s poskytováním služeb Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a finančních údajů, dále pak telefonní číslo, využitá služba, datum využití služby, a to vždy v rozsahu daném konkrétní službou (předplacené nebo paušální služby). Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem, nejdéle však po dobu deseti let od rozhodné skutečnosti.

2.5
Za účelem zasílání informací o aktuálních nabídkách a novinkách SAZKAmobiluSpolečnost SAZKA Vás může na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, kontaktovat e-mailem či telefonicky i bez uděleného souhlasu, přičemž máte možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (tzv. opt-out). Detaily Vašeho elektronického kontaktu budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas.

2.6
Za účelem zasílání obchodních sdělení o aktuálních bonusových nabídkách, hrách a dalších produktech společnosti SAZKA může SAZKA zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, Vašeho členství v SAZKA Klubu a údajů o Vámi aktivovaných a čerpaných službách. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili při online nákupu služeb SAZKAmobil, na stránkách www.sazkamobil.cz, na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11 nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.7
Za účelem zasílání obchodních sdělení vybranými partnery týkajících se jejich produktů a služeb může předat společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů vybraným partnerům uvedeným na https://www.sazkamobil.cz/ke-stazeni. Tyto společnosti jsou v postavení Správce Vašich osobních údajů a právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili při online nákupu služeb SAZKAmobil, na Internetové samoobsluze na www.sazkamobil.cz, na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11 nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.8
Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat Vašim zájmům a potřebám, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů, Vašeho členství v SAZKA Klubu a údajů s tímto členstvím souvisejících (např. záznam o hraných loteriích) a Vámi aktivovaných a čerpaných služeb. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili při online nákupu služeb SAZKAmobil, na Internetové samoobsluze na www.sazkamobil.cz, na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11 nebo v sekci Nastavení souhlasů. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.9
Za účelem zlepšování služeb společnosti SAZKA, poskytování individuálních nabídek a zobrazování adresných marketingových sdělení na webu, může společnost SAZKA provádět analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí (profilování) na webu a pro tyto účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů včetně síťových identifikátorů jako jsou např. identifikátory cookies, Vašeho členství v SAZKA Klubu a údajů s tímto členstvím souvisejících (např. záznam o hraných loteriích) a Vámi aktivovaných a čerpaných služeb. Data sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Více informací najdete v sekci Zásady cookies v rámci Zásad ochrany osobních údajů společnosti SAZKA. Právním základem takového zpracování je souhlas, pokud jste jej udělili na našich webových stránkách v tzv. cookies banneru. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu. Souhlas můžete odvolat odebráním cookies z Vašeho prohlížeče.

2.10
Při poskytování paušálních služeb SAZKAmobil může společnost SAZKA za účelem ověření Vaší bonity či platební morálky nahlédnout do registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, ve kterém je společnost SAZKA členem, a zpracovávat tak Vaše osobní údaje dostupné v těchto registrech v rozsahu Vašich identifikačních údajů a údajů o rozsahu a povaze porušení Vaší smluvní povinnosti, jehož následkem je existence peněžní pohledávky v prodlení za Vámi ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv peněžní pohledávky za Vámi déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o Vaší následné platební morálce (tzv. negativní registry). Právním základem takového zpracování ve vztahu k tomuto tzv. negativnímu registru je oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou společností SAZKA za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu nebo do vypořádání všech pohledávek za Vámi.

V případě, že k tomu udělíte svůj souhlas, může společnost SAZKA nahlédnout do tzv. pozitivního registru, kde se evidují záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Osobní údaje zpracovávané v pozitivním registru jsou v rozsahu identifikačních údajů a dále údajů vypovídajících o smlouvě mezi námi či o stavu jejího vyjednávání, údajů vypovídajících o finančních závazcích či o zajištění závazků, příp. dalších údajů, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce. Právním základem zpracování ve vztahu k pozitivnímu registru je Váš souhlas udělený při online nákupu služeb SAZKAmobil, na Internetové samoobsluze na www.sazkamobil.cz nebo na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11, kde je současně možné také tento souhlas odvolat. Vaše osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

Podrobnější informace o registrech SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož aktuální znění je k dispozici na https://www.sazkamobil.cz/ke-stazeni a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz. SOLUS, zájmové sdružení právnických osob také jmenovalo pověřence ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na adrese poverenec@solus.cz.

2.11
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, odebíraných služeb, finančních údajů a podkladů pro vyúčtování či členství v SAZKA Klubu pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě.

2.12
Za účelem zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů zpracovává společnost SAZKA Vaše osobní údaje v rozsahu síťových identifikátorů, zejména IP adresa, časy přihlášení, otisk prohlížeče a systémových záznamů (logů). Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti SAZKA či třetí strany. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, nejdéle však 6 měsíců.

2.13
Za účelem poskytování kvalitních služeb a tudíž i vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality a za účelem zajištění podkladů pro další postup v dané záležitosti nebo důkazu o průběhu komunikace nebo o provedené transakci zpracovává společnost SAZKA také  Vaše údaje vznikající při komunikaci se zákaznickou linkou SAZKAmobil probíhající různými informačními kanály (telefonní hovor, e-mail, chat, SMS, sociální sítě, pošta), tj. zejména základní identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel. číslo, e-mailová adresa apod.), záznam obsahu komunikace, druh interakce (zda se komunikace týká reklamace, dotazu, žádosti apod.), parametry kanálu komunikace (datum, délka a čas proběhlé komunikace, ukončení přepojení či odpovědi, typ zařízení a prohlížeče, ze kterého probíhá chat apod.). Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy nebo jednání o uzavření smlouvy, eventuálně oprávněný zájem společnosti SAZKA. Tyto osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány vždy jen v nutném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, tj. po dobu trvání smluvního vztahu, či vyřízení komunikace s potenciálním zákazníkem, nebo vypořádání reklamace, nejdéle však 2 měsíce od skončení smluvního vztahu.

3. PŘÍJEMCE A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat vybraným spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu (např. společnost Cleverlance Enterprise Solutions a.s.), či marketingovou obchodní činnost (např. společnost Adexpres.com, s.r.o.). SAZKA může předávat platebním institucím osobní údaje nezbytné pro realizaci platby za účelem prodeje nebo dobíjení předplacených služeb (telefonní číslo a číslo účtu či platební karty), SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje budou dále zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím sekce Nastavení souhlasů, případně v Internetové samoobsluze na www.sazkamobil.cz nebo na Zákaznické lince SAZKAmobilu +420 800 77 11 11, příp. odebráním identifikátorů cookies v prohlížeči. Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, nebo na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte rovněž právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, a to opět pomocí rozhraní na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.
Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti SAZKA na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

5. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VĚKU

SAZKA stanovila pro vstup na své webové stránky a využití předplacených služeb SAZKAmobil, jakož i souvisejícího marketingu dosažení věkové hranice 15 let a u paušálních služeb SAZKAmobil, jakož i souvisejícího marketingu dosažení věkové hranice 18 let. SAZKA vědomě nezpracovává osobní údaje osob mladších 15 let, resp. 18 let. Pokud je zákazník nebo potenciální zákazník rodičem nebo opatrovníkem a domnívá se, že jeho dítě nebo osoba svěřená poskytly SAZCE své osobní údaje, je oprávněn o tom SAZKU informovat. Pokud SAZKA zjistí, že zpracovává osobní údaje osoby mladší 15 let, okamžitě takové osobní údaje zlikviduje.

6. ZMĚNY TÉTO INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto Informace včetně příslušných změn.