INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI SAZKA A.S.

1. Účel zpracování
Pro účely (i) plnění smluvních vztahů, (ii) zákonných povinností, (iii) evidence uzavřených smluvních vztahů a (iv) ochrany práv společnosti SAZKA a.s. v případě sporu shromažďuje a zpracovává společnost SAZKA a.s. osobní údaje svých obchodních partnerů, kteří jsou podnikající fyzickou osobou.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993 („SAZKA“). 

3. Kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování a doba uchování Vašich osobních údajů
Pro výše uvedené účely o Vás sbíráme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • údaje uvedené v hlavičce smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, tj. zejména jméno, příjmení, firma, sídlo, IČO, DIČ;
  • kontaktní údaje, tj. zejména telefonní číslo, e-mail;
  • fakturační údaje;
  • údaje související s plněním na základě uzavřené smlouvy.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, plnění povinností stanovených právními předpisy a v případě bodu (iii) a (iv) čl. 1 výše pak oprávněný zájem společnosti SAZKA. 
Na základě právního titulu „plnění smlouvy“ bude SAZKA Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále 3 měsíce po ukončení smluvního vztahu nebo do vypořádání vzájemných závazků. Na základě právního titulu „plnění zákonných povinností“ pak po dobu a v rozsahu vyžadovaném příslušným právním předpisem, nejdéle však po dobu deseti let. V případě právního titulu „oprávněný zájem“ pak po dobu nezbytnou k naplnění konkrétního účelu, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání. 

4. Příjemce osobních údajů 
Vaše osobní údaje může společnost SAZKA předat spolehlivým třetím stranám, které pro ni zajišťují administrativní nebo technickou podporu nebo jsou dodavateli softwarových řešení.
SAZKA je při splnění zákonných podmínek povinna osobní údaje pro plnění zákonné povinnosti též zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti. 
Vedle osob uvedených výše budou osobní údaje zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. 

5. Práva subjektu údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány mimo jiné i na základě oprávněného zájmu společnosti SAZKA, máte tak právo vznést proti danému zpracování kdykoli námitku, a to pomocí rozhraní na webové stránce společnosti SAZKA https://osobniudaje.sazka.cz.
Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace k Vašim právům společně s návodem, jak je uplatnit najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti SAZKA a.s. na výše uvedené webové stránce. Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

Verze 01
Platnost od 1.11.2019