INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB JEDNAJÍCÍCH ZA OBCHODNÍHO PARTNERA SPOLEČNOSTI SAZKA A.S.

Pro účely efektivní komunikace se svými obchodními partnery a pro účely plnění smluvních vztahů či zákonných povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů shromažďuje a zpracovává společnost SAZKA a.s. osobní údaje kontaktních osob, zástupců a/nebo jiných subjektů údajů podílejících se na plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem v rozsahu jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, email a telefonní číslo. 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 264 93 993 („SAZKA“). 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy, plnění povinností SAZKY stanovených zvláštními právními předpisy a oprávněný zájem SAZKY na evidenci uzavřených smluvních vztahů a na ochraně jejích práv. Na základě právního titulu „plnění smlouvy“ bude SAZKA uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále 3 měsíce po ukončení smluvního vztahu nebo do vypořádání vzájemných závazků. Na základě právního titulu „plnění povinností SAZKY stanovených zvláštními právními předpisy“ pak po dobu a v rozsahu vyžadovaném příslušným právním předpisem, nejdéle však po dobu deseti let. V případě právního titulu „oprávněný zájem SAZKY na evidenci uzavřených smluvních vztahů a na ochraně jejích práv“ pak po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétní případě, v případě probíhajícího sporu pak po dobu trvání sporu až do vypořádání.

Při splnění zákonných podmínek je SAZKA povinna osobní údaje zpřístupnit úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů. SAZKA rovněž může zcela výjimečně osobní údaje zpřístupnit externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Vedle osob uvedených výše budou osobní údaje zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům SAZKY, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí SAZKY. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Bližší informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách SAZKY Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků. Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo využití práv subjektu údajů, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti Pořadateli jakožto správci stížnost), je možné uplatnit prostřednictvím webového formuláře na výše uvedené webové stránce. Můžete se též obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@sazka.cz.

Společnost SAZKA může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás včas o takové změně vyrozumí.