§ 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz (dále jen “Všeobecné podmínky”) včetně Ceníku Herního portálu Sazka.cz (dále jen “Ceník”), upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem, tj. společností SAZKA a.s. se sídlem Evropská 866/69, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28. listopadu 2001, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312 (dále jen „SAZKA“ nebo „Provozovatel“), telefonní číslo: 265 612 212, e-mail: info@sazka.cz, a Sázejícím, resp. Účastníkem hazardních her (dále jen “Účastník”), který vzniká registrací Účastníka do Herního portálu Sazka.cz na internetových stránkách www.sazka.cz.
 2. Předpokládá se, že Účastník je seznámen s Herními plány jednotlivých hazardních her provozovaných na Herním portálu Sazka.cz. Z výše uvedeného důvodu bude používána terminologie z Herních plánů jednotlivých hazardních her bez dalšího vysvětlení.
 3. Účastník se zavazuje dodržovat tyto Všeobecné podmínky a Herní plány jednotlivých hazardních her SAZKA. 
 4. Práva a povinnosti SAZKA a Účastníků jsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách a v Herních plánech jednotlivých hazardních her. 
 5. Aktuální znění Všeobecných podmínek, Herních plánů jednotlivých hazardních her a Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na www.sazka.cz.

§ 2 - Obecné podmínky registrace

 1. Registrace je proces, na jehož základě je osobě žádající o registraci vytvořen uživatelský účet (dále jen “Můj účet”), prostřednictvím kterého se Účastník může účastnit internetových hazardních her Herního portálu Sazka.cz. Do doby, než dojde ke splnění všech zákonných podmínek pro dokončení registrace, má Můj účet status Dočasného účtu. 
 2. Registrovat se může každá fyzická osoba, která je způsobilá účastnit se hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “hazardní zákon”), má bydliště na území České republiky, je starší 18 let, splní podmínky stanovené v ustanovení § 3 Všeobecných podmínek, a které v účasti na hazardní hře nebrání nastavená sebeomezující opatření, případně zápis v rejstříku osob vyloučených z účastni na hazardních hrách podle hazardního zákona, který spravuje Ministerstvo financí (dále jen „Rejstřík“).
 3. Účastník je povinen poskytovat pravdivé údaje. Pokud SAZKA dojde k závěru, že údaje poskytnuté Účastníkem při registraci jsou nepravdivé, je oprávněna zablokovat nebo zrušit Můj účet. 
 4. Provozovatel neodpovídá za pravost, platnost a věcnou správnost dokumentů, které osoba žádající o registraci, resp. účastník provozovateli předloží. V případě pochybností o pravosti, platnosti či věcné správnosti dodaných dokumentů, je provozovatel oprávněn takový dokument odmítnout, resp. požadovat dodání dalších dokumentů.
 5. Účastník bere na vědomí, že v případě, kdy:
  1. výhra z Kurzové sázky, Technické hry nebo Živé hry na Mém účtu se statusem dočasný, převyšuje částku 1 000 EUR, je povinen se identifikovat v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).
  2. výhra z Kurzové sázky, Technické hry nebo Živé hry  na Mém účtu se statusem dočasný, převyšuje částku 2 000 EUR je povinen se identifikovat a poskytnout potřebnou součinnost ke kontrole klienta, v souladu s ustanoveními § 7 a § 9 AML zákona.
 6. Účastník bere na vědomí, že je povinen se identifikovat a poskytnout potřebnou součinnost ke kontrole klienta v souladu s ustanoveními § 7 a § 9 AML zákona vždy před provedením první sázky do Kurzové sázky, Technické hry nebo Živé hry  na Mém účtu se statusem trvalý. Bez splnění těchto náležitostí mu nebude provedení sázky do Kurzové sázky nebo Technické hry umožněno.
 7. Účastník má povinnost stanovit si dostatečně bezpečné přístupové heslo bez osobního vztahu ke své osobě nebo osobám blízkým. Účastník nesmí jako přístupové heslo použít své datum narození, rodné číslo ani telefonní číslo. Heslo musí obsahovat minimálně osm znaků a SAZKA z důvodu bezpečnosti hesla vyžaduje, aby obsahovalo alespoň jedno písmeno, jednu číslici. Účastník nesmí jako své uživatelské jméno a přezdívku použít hanlivé označení.
 8. Účastník je povinen chránit své přihlašovací údaje, uchovávat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Účastník má povinnost dodržovat dostatečnou míru obezřetnosti při nakládání s přihlašovacími údaji, zejména nezadávat přihlašovací údaje k Mému účtu před jinou osobou, nesdělovat je jiným osobám, nebo je zadávat na veřejně přístupných zařízeních, které nezajišťují dostatečnou bezpečnost a ochranu. Účastník je dále povinen nezasílat přihlašovací údaje na jakoukoliv výzvu zaslanou formou emailu, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí a každou takovou výzvu bez zbytečného odkladu oznámit kontaktnímu centru. SAZKA nikdy přihlašovací údaje v komunikaci s Účastníkem nepožaduje. 
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelských údajů, resp. přístupových údajů, které bude způsobeno Účastníkem, resp. v důsledku porušení povinností ze strany Účastníka.
 10. V případě ztráty přihlašovacího hesla je možné heslo znovu získat prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz. Účastník v tomto případě stiskne volbu „Zapomenuté heslo“, která se nachází pod přihlašovacím formulářem. Instrukce k nastavení nového hesla jsou Účastníkovi zaslány automaticky systémem SAZKA na jeho registrovaný e-mail. Účastník si nové heslo pro přihlášení sám nastaví v Mém účtu. 
 11. Každý Účastník hazardní hry může mít u Provozovatele pouze jeden Můj účet, a pokud se účastní i dalších her u Provozovatele nabízených na Herním portálu Sazka.cz, sdílí tak Můj účet pro všechny sázky uskutečněné do všech druhů hazardních her provozovaných Provozovatelem na Herním portálu Sazka.cz, a to za předpokladu, že splní rovněž všechny podmínky vyžadované pro účast na takové další hazardní hře. Závazná pravidla dalších hazardních her jsou stanovena v příslušném Herním plánu konkrétní hazardní hry. 
 12. V případě, že SAZKA zjistí, že má Účastník více než jeden Můj účet, zruší účet, který vznikl jako pozdější v pořadí nebo se může rozhodnout zrušit všechny účty vytvořené Účastníkem. V odůvodněných případech se SAZKA může s Účastníkem dohodnout jinak.
 13. Kurzy Sázkových příležitostí jsou na internetových stránkách sazka.cz zobrazeny pouze pro účely uzavírání sázek zaregistrovanými Účastníky. Kopírování a přebírání kurzů Sázkových příležitostí je pro účely vlastního podnikání bez souhlasu SAZKA zakázáno. 

§ 3 - Průběh registrace

 1. Osoba žádající o registraci se registruje na Herním portálu Sazka.cz
 2. Proces registrace se skládá z:
  1. vyplnění registračního formuláře na Herním portálu Sazka.cz a
  2. jednotlivého nastavení Sebeomezujících opatření nebo jejich jednotlivého odmítnutí a 
  3. ověření identifikačních a kontaktních údajů Účastníka uvedených Účastníkem v registračním formuláři a
  4. poskytnutí a následném ověření údajů o jeho platebním účtu, platební kartě nebo jiném platebním prostředku.
  5. projevení souhlasu Účastníka s obsahem Všeobecných podmínek.
 3. Do registračního formuláře osoba žádající o registraci vyplní svou emailovou adresu, která zároveň slouží jako přihlašovací jméno, dále mobilní telefonní číslo provozované operátorem telekomunikačních služeb na území ČR (předvolba 00420, resp. +420), heslo pro přihlášení, všechna jména a příjmení ve formě a rozsahu, v jakém jsou uvedená v dokladu totožnosti, adresu trvalého či přechodného pobytu v ČR (ulice, číslo popisné, město, PSČ), adresu bydliště v případě, že je odlišná od adresy trvalého či přechodného pobytu, korespondenční adresu, v případě že je odlišná od adresy bydliště, státní občanství, pohlaví, místo narození a rodné číslo nebo v případě cizího státního příslušníka, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno datum narození, a v případě, že má zřízenou datovou schránku i identifikátor datové schránky.
 4. Odesláním registračního formuláře Účastník potvrzuje, že se předem seznámil s platným zněním Všeobecných podmínek a Herních plánů.
 5. SAZKA odešle na emailovou adresu, zadanou  Účastníkem při registraci, hypertextový odkaz k ověření emailové adresy. Účastník po přihlášení do své emailové schránky klikne na tento odkaz, čímž ověří své kontaktní údaje.
 6. Nejpozději do 30 dní od vyplnění a odeslání registračního formuláře musí Účastník:
  1. ověřit kontaktní údaje (potvrzení své e-mailové adresy),
  2. nastavit Sebeomezující opatření,
  3. zaregistrovat platební účet, platební kartu nebo jiný platební prostředek a provést Vklad ze svého registrovaného platebního účtu, své registrované platební karty nebo jiného svého registrovaného platebního prostředku, kterým prokáže, že je majitelem tohoto platebního účtu, držitelem této platební karty či jiného platebního prostředku.
  4. vybrat a realizovat metodu ověření dle § 3 odst. 8 Všeobecných podmínek.
 7. SAZKA v rámci registračního procesu ověří, zda osoba žádající o registraci není zapsána v Rejstříku. V případě, že SAZKA zjistí v průběhu registrace, že je osoba žádající o registraci v Rejstříku zapsána, neumožní takové osobě dokončit registraci a nebude ji zřízen ani Dočasný účet. V případě, že vlivem technické chyby, způsobené zejména výpadkem funkčnosti ověřování v Rejstříku, bude dokončena registrace osobě zapsané v Rejstříku, nebo osobě zapsané v Rejstříku bude zřízen Dočasný účet, bude této osobě okamžitě po zjištění této skutečnosti znemožněna účast na hazardních hrách. Ověření případného zápisu zaregistrované osoby v Rejstříku probíhá při každém přihlášení do Mého účtu. V případě výpadku funkčnosti ověřování v Rejstříku je u každé osoby ohledně zápisu v Rejstříků brán v potaz poslední zjištěný stav.   
 8. Pokud osoba neprojde celým registračním procesem podle § 3 odst. 2 Všeobecných podmínek nebo pokud nebude možno vyplněné údaje spolehlivě ověřit, nelze registraci úspěšně dokončit. Ověření totožnosti a věku probíhá prostřednictvím Ministerstva financí, a to dálkovým způsobem v základním registru obyvatel anebo v jiných informačních systémech veřejné správy. V případě, že se totožnost a věk osoby žádající o registraci nepodaří ověřit v základním registru obyvatel, anebo v jiných informačních systémech veřejné správy, SAZKA takovéto osobě neumožní registraci a zřízení Mého účtu se statusem dočasný, to platí v případě, že služba vystavená Ministerstvem financí pro ověření totožnosti a věku Účastníka je v okamžiku ověření plně k dispozici. V odůvodněných případech, zejména když se prokáže, že totožnost a věk osoby žádající o registraci nebylo možné ověřit z důvodu technické chyby (na straně SAZKA či Ministerstva financí) nebo v případech, kdy osoba žádající o registraci neuvedla SAZKA úmyslně v omyl uvedením nepravdivých identifikačních nebo kontaktních údajů, může SAZKA přistoupit k obnovení procesu registrace. A dále jednou z metod nabízených Provozovatelem po přihlášení do Mého účtu, kterou si Účastník sám zvolí, a to:
  1. ověřením totožnosti za fyzické přítomnosti Účastníka, např. na Prodejním místě, nebo
  2. poskytnutím částečně anonymizované kopie dokladu, vydaného orgánem státní správy České republiky, v elektronické podobě, který prokazuje totožnost Účastníka (cestovní pas, občanský průkaz, povolení k trvalému či jinému pobytu), na kterém budou viditelné a čitelné identifikační údaje dle hazardního zákona, nebo
  3. na základě identifikace dle § 11 a násl. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnost a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“).
   Ověření a potvrzení údajů Provozovatelem může být zajištěno i jinou metodou, než je uvedeno v tomto odstavci za předpokladu, že taková metoda zajistí srovnatelnou úroveň ověření/potvrzení údajů s metodami zde uvedenými. Účastníci budou o dalších metodách ověření, které nejsou ve Všeobecných podmínkách výslovně uvedeny prostřednictvím www.sazka.cz. 
 9. V případě, že se Účastník, který má Můj účet se statusem trvalý bude chtít Účastnit Kurzových sázek, Technických her nebo Živých her a k ověření jeho identifikačních údajů nezvolil metodu podle § 3 odst. 6, písm. a) nebo c) Všeobecných podmínek, je nezbytné toto ověření před účastí na těchto hazardních hrách doplnit v souladu s požadavky AML zákona. Zároveň platí, že pro účast na Kurzové sázce, Technické hře nebo Živé hře, musí Účastník doplnit informace ke kontrole klienta podle § 9 AML zákona. 
 10. Souhlasem s obsahem Všeobecných podmínek Účastník zároveň prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, ve smyslu AML zákona. Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí:
  fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
  fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).
  V případě, že SAZKA zjistí, že je Účastník politicky exponovanou osobou a chce se účastnit hazardních her (vyjma Číselných a Okamžitých loterií) prostřednictvím Herního portálu sazka.cz je povinen se, v souladu s AML zákonem, identifikovat způsoby uvedenými v § 3 odst. 6, písm. a) nebo c) Všeobecných podmínek a zároveň poskytnout informace ke kontrole klienta podle § 9 a § 9a AML zákona. Do doby, než bude identifikace a kontrola Účastníka úspěšně provedena, nebude mu umožněno účastnit se hazardních her (vyjma Číselných a Okamžitých loterií).  
 11. V případě, že Účastník splní všechny podmínky uvedené v § 3 odst. 6 Všeobecných podmínek, dojde k úspěšnému ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci podle § 3 odst. 7 Všeobecných podmínek, a souhlasí s Všeobecnými podmínkami, status Mého účtu bude změněn z dočasného na trvalý.
 12. SAZKA si vyhrazuje právo odmítnout osobě žádající o registraci vytvoření Mého účtu, a to v případech, kdy tato žádost o vytvoření Mého účtu naplňuje podmínky definované § 15 a násl. AML zákona, nebo pokud Účastník požádá o trvalé sebevyloučení z účasti na hazardních hrách u Provozovatele.

§ 4 - Dočasný účet

 1. Dočasný účet bude zřízen v případě, že osoba žádající o registraci poskytne Provozovateli všechny údaje uvedené v § 3 odst. 3 Všeobecných podmínek a dojde k ověření totožnosti a věkové hranice 18 let osoby žádající o registraci, to platí v případě, že služba vystavená Ministerstvem financí pro ověření totožnosti a věku Účastníka je v okamžiku ověření plně k dispozici. Dočasný účet nebude zřízen v případě, že Provozovatel zjistí, že je osoba zapsána v Rejstříku. Dočasný účet může být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené peněžní prostředky na Dočasný účet za tuto dobu nesmí přesáhnout částku 3.000,- Kč. Z Dočasného účtu nelze vybírat peněžní prostředky. 
 2. Pokud nedojde k dokončení registrace, Dočasný účet se zruší a Účastníkovi budou do 7 dnů vráceny pouze nevyčerpané vložené peněžní prostředky, a to v souladu s hazardním zákonem. Stejně bude postupováno v případě, že bude Dočasný účet zrušen ze strany SAZKA podle ustanovení § 6 odst. 1 těchto Všeobecných podmínek.
 3. Nevyčerpaný vklad Provozovatel vrátí Účastníkovi na platební účet nebo platební kartu, kterou uvedl při registraci, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v registračním formuláři, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z nevyčerpaného vkladu. Při vypořádání nevyčerpaného Vkladu poštovní poukázkou bude výše nevyčerpaného Vkladu zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání nevyčerpaného vkladu prostřednictvím poštovní poukázky převýšily výši nevyčerpaného vkladu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento nevyčerpaný vklad, a to s ohledem na nepoměr mezi výši nevyčerpaného vkladu a náklady transakce, o této skutečnosti Provozovatel Účastníka vždy informuje prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka.
 4. V případě, že dojde ke zrušení Dočasného účtu z důvodu uplynutí 30denní lhůty, Účastník může celý registrační proces po uplynutí této lhůty kdykoliv zopakovat vyjma případů uvedených v § 3 odst. 12 Všeobecných podmínek a nedošlo-li ke zrušení Dočasného účtu z důvodů uvedených v § 6 odst. 1 Všeobecných podmínek. 
 5. Pokud to nevylučují speciální pravidla a omezení uvedená zejm. v § 4 Všeobecných podmínek a v dalších ustanoveních Všeobecných podmínek, platí pro Dočasný účet stejné podmínky a pravidla jako pro trvalý Můj účet. 
 6. Dočasný účet bude možné vytvořit do 27. 12. 2023 21:59:59 hod. Od 28. 12. 2023 bude možné zřídit pouze trvalý Můj účet, tzn., že osoby žádající o registraci budou před zřízením Mého účtu a uzavíráním sázek povinny učinit všechny kroky ke kompletní registraci. K ustanovením Všeobecných podmínek, která upravují zřízení a využívání Dočasného účtu, se od 28. 12. 2023 nepřihlíží. Dne 28. 12. 2023 budou všechny založené Dočasné účty zrušeny a následně vypořádány dle ustanovení § 4 odst. 3 Všeobecných podmínek.

§ 5 - Zrušení Mého účtu účastníkem

  1. Účastník má kdykoliv právo zrušit si Můj účet i bez udání důvodů a tím i vypovědět smluvní vztah mezi Provozovatelem a Účastníkem vzniklý registrací. Účastník v takovém případě zašle žádost prostřednictvím: 
   1. emailové adresy info@sazka.cz, nebo 
   2. telefonického požadavku na telefonní číslo kontaktního centra 266 12 12 12, nebo
   3. chatu na internetových stránkách www.sazka.cz.
    Po obdržení a ověření žádosti a ověření registračních údajů Účastníka, bude Můj účet Účastníka v přiměřené lhůtě zrušen. 
  2. Zrušení Mého účtu bude provedeno do 72 hodin od podání žádosti. Zrušení Mého účtu je Účastníkovi oznámeno emailem na jeho registrovanou emailovou adresu.
  3. Peněžní prostředky, které jsou Účastníkovi vedeny na Mém účtu se statusem trvalý, stejně tak jako případné výhry z doposud nevyhodnocených sázek, vrátí Provozovatel Účastníkovi na registrovaný platební účet, nebo refundací na platební kartu či jiný platební prostředek. V případě, že zůstatek na Mém účtu převyšuje součet vkladů provedených prostřednictvím registrované platební karty, či jiného platebního prostředku, bude převyšující částka vrácena prostřednictvím registrovaného platebního účtu, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z peněžních prostředků evidovaných na Mém účtu. Při vypořádání peněžních prostředků poštovní poukázkou bude výše peněžních prostředků zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání peněžních prostředků převýšily výši evidovaných peněžních prostředků na Mém účtu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento zůstatek, a to s ohledem na nepoměr mezi výši zůstatku a náklady transakce. O tomto Provozovatel Účastníka informuje prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka. V případě, že Účastník bude požadovat vrácení peněžních prostředků na platební účet vedený u poskytovatele platební služby mimo Českou republiku je Provozovatel oprávněn účtovat za takovýto převod poplatek 0,9 % z částky převodu, min. však 250 Kč a max. 1500 Kč.
  4. Pokud jsou peněžní prostředky na Mém účtu ve výši do 5 000 Kč, mohou být Účastníkem vyzvednuty před zrušením Mého účtu na Prodejním místě s terminálem SAZKA. Pokud je konečný zůstatek vyšší než 1000 Kč, lze zůstatek vybrat pouze po předchozí dohodě s vybraným Prodejním místem s terminálem SAZKA.
  5. Můj účet lze pro téhož Účastníka opětovně zřídit nejdříve 7 dní od zrušení Mého účtu.

§ 6 - Blokace nebo zrušení Mého účtu ze strany SAZKA

 1. SAZKA je oprávněna zablokovat nebo zrušit kterémukoli Účastníkovi Můj účet v případech, kdy Účastník:
  1. uvede při registraci nepravdivé údaje,
  2. prokazatelně ovlivní výsledek hazardní hry, resp. se o její ovlivnění pokusí,
  3. prokazatelně dojde k podvodnému jednání, resp. pokusu o něj,
  4. prokazatelně dojde ke zneužití cizích platebních prostředků,
  5. závažným způsobem poruší ustanovení Herních plánů pro jednotlivé hazardní hry, 
  6. prokazatelně zneužije bonusové nebo věrnostní programy nebo nabídky, které SAZKA poskytuje,
  7. nenahlásí změny v základních údajích uvedených v registračním formuláři,
  8. prokazatelně zneužije ochranné známky SAZKA nebo poškodí dobré jméno SAZKA, proviní se proti dobrým mravům při jednání se SAZKA, šíří o SAZKA nepravdivé údaje,
  9. prostřednictvím své registrace (Mého účtu) umožní přístup osoby mladší 18 let k uzavření Sázek na hazardní hry,
  10. nevrátí bezdůvodné obohacení, které získal chybou systému SAZKA,
  11. nevrátí peněžní prostředky při neoprávněném připsání výhry,
  12. sdělí třetí straně své registrační údaje, nebo poskytne přístup k Mému účtu, resp. Dočasnému účtu jiné osobě nebo přistoupí (resp. pokusí se o přístup) k Mému účtu, resp. Dočasnému účtu jiného Účastníka hazardní hry,
  13. v případě Mého účtu se statusem trvalý SAZKA prokazatelně získá důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněnou manipulaci Účastníka, nebo jiné osoby s Mým účtem, nebo dojde ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci s Mým účtem,
  14. v případě Mého účtu se statusem trvalý po dobu delší než 24 měsíců nedojde k uzavření Sázky v rámci Mého účtu. O této skutečnosti bude Účastník informován nejpozději 14 dní před zrušením Mého účtu, a to prostřednictvím registrované emailové adresy, 
  15. prokazatelně dojde k vulgárnímu, obtěžujícímu či jinak nevhodnému chování při komunikaci s provozovatelem nebo s jinými účastníky hazardní hry (např. v rámci chatu),
  16. neposkytne potřebnou součinnost k plnění povinností dle AML zákona, nebo jsou naplněny podmínky uvedené v § 15 a násl. AML zákona.
  17. byla v důsledku jednání Účastníka podstatně narušena vzájemná důvěra mezi Účastníkem a SAZKA (např. oznámení orgánů činných v trestním řízení na podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s účastí na hazardní hře), 
  18. k uzavírání sázek využívá automatický software (tzv. robota), který nahrazuje vůli Účastníka tím, že se přihlašuje do Aplikace, vybírá Sázkové příležitosti, automaticky uzavírá sázky atd.
  19. v souvislosti se vztahem podle těchto Všeobecných podmínek Účastník poruší obecné právní předpisy.
  20. v jiných případech uvedených v Herních plánech pro jednotlivé hazardní hry,
  21. smrtí účastníka.
 2. Provozovatel neumožní používat Můj účet k účasti na hazardních hrách okamžitě poté, co zjistí, že Účastník, kterému byl zřízen Můj účet, byl následně zapsán do Rejstříku. Účastníkovi zapsanému v Rejstříku je v takovém případě umožněno se do Mého účtu přihlásit pouze za účelem kontroly dříve uzavřených sázek a za účelem výběru peněžních prostředků z Mého účtu. Pokud za doby existence Mého účtu dojde k výmazu z Rejstříku, je Účastníkovi umožněno znovu uzavírat sázky v přiměřené lhůtě poté, co Provozovatel obdrží tuto informaci prostřednictvím ověřovacího systému Ministerstva financí.  Toto ustanovení platí i pro Dočasný účet. 
 3. V případě, že dojde ke zrušení Mého účtu z důvodu uvedených v § 6 odst. 1 písm. j) nebo k) Všeobecných podmínek a Účastník následně zahájí nový registrační proces, který úspěšně dokončí a Provozovatel eviduje v době dokončení registrace pohledávku vůči tomuto Účastníkovi ze zrušeného Mého účtu, pak bude záporný zůstatek zrušeného Mého účtu evidován také na nově vzniklém Mém účtu totožného Účastníka hazardní hry. 
 4. V případě, kdy dojde ke zrušení Mého účtu dle § 6 odst. 1 Všeobecných podmínek si SAZKA vyhrazuje právo odmítnout dokončení nového registračního procesu, který takovýto Účastník zahájí. 
 5. Konkrétní důvod zrušení Mého účtu je Účastníkovi oznámen prostřednictvím výpovědi zaslané na jeho registrovanou emailovou adresu.
 6. Peněžní prostředky, které jsou Účastníkovi vedeny na Mém účtu se statusem trvalý, budou do 7 dní od zaslání výpovědi vráceny Účastníkovi na registrovaný platební účet, nebo refundací na platební kartu či jiný platební prostředek. V případě, že zůstatek na Mém účtu převyšuje součet vkladů provedených prostřednictvím registrované platební karty, či jiného platebního prostředku, bude převyšující částka vrácena prostřednictvím registrovaného platebního účtu, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z peněžních prostředků evidovaných na Mém účtu. Při vypořádání peněžních prostředků poštovní poukázkou bude výše peněžních prostředků zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání peněžních prostředků převýšily výši evidovaných peněžních prostředků na Mém účtu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento zůstatek, a to s ohledem na nepoměr mezi výši zůstatku a náklady transakce. O tomto Provozovatel Účastníka informuje prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích účastníka. V případě, že Účastník bude požadovat vrácení peněžních prostředků na platební účet vedený u poskytovatele platební služby mimo Českou republiku je Provozovatel oprávněn účtovat za takovýto převod poplatek 0,9 % z částky převodu, min. však 250 Kč a max. 1500 Kč.
 7. V případě, že na Mém účtu se statusem trvalý, který byl zrušen nebo blokován ze strany SAZKA v důsledku porušení § 6 odst. 1 písm. i), l) nebo m), těchto Všeobecných podmínek, vznikne nárok na výhru, nebude nárok na výhru Účastníkovi přiznán a prostředky nebudou vyplaceny. V případě jiných důvodů zrušení se u výher ze sázek vyhodnocených po zrušení Mého účtu postupuje stejně jako v případě zůstatku peněžních prostředků v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 Všeobecných podmínek.
 8. Peněžní prostředky budou Účastníkovi vráceny poté, co dojde k vyrovnání jiných eventuálních peněžních závazků Účastníka k SAZKA.
 9. V případě, že se peněžní prostředky nepodaří Účastníkovi zaslat výše uvedenými způsoby, jsou vedeny u SAZKA ještě po dobu 3 let od oznámení o zrušení Mého účtu Účastníkovi. Po uplynutí této lhůty tyto peněžní prostředky propadají ve prospěch SAZKA.
 10. V případě, že se SAZKA dozví o úmrtí Účastníka, zablokuje Můj účet a s peněžními prostředky vedenými na Mém účtu bude dále nakládáno dle platných právních předpisů.

§ 7 - Sebeomezující opatření

 1. Účastník si musí, pro dokončení registrace do Herního portálu Sazka.cz, jednotlivě nastavit Sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, a to ve lhůtách stanovených hazardním zákonem. 
 2. Sebeomezující opatření jsou podpůrná opatření, jimiž může Účastník sám sebe limitovat v hraní na Herním portálu Sazka.cz. Účastník si nastavuje, nebo nastavení odmítá pro následující limity:
  1. výši Sázek za jeden den a/nebo jeden kalendářní měsíc,
  2. výši čisté prohry za jeden den a/nebo jeden kalendářní měsíc,
  3. počet přihlášení do Mého účtu za jeden kalendářní měsíc,
  4. dobu denního přihlášení do Mého účtu do jeho automatického odhlášení, a
  5. dobu, po kterou Účastníkovi nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry po jeho odhlášení z Mého účtu.
 3. V případě, že Účastník využije možnosti nastavení Sebeomezujících opatření, je SAZKA povinna neumožnit mu hru nad rámec tohoto nastavení. 
 4. Účastník může své nastavení Sebeomezujících opatření kdykoli změnit, přičemž SAZKA provede změny, které limity zpřísňují nejpozději do 24 hodin a změny, které limity zmírňují, provede SAZKA nejdříve s účinností od 7. dne po zadání změny.
 5. Účastník má právo požádat o trvalé sebevyloučení z účasti na hazardních hrách u Provozovatele. Žádost se podává stejným způsobem jako v případě žádosti o zrušení Mého účtu, jak je uvedeno v § 5 odst. 1 Všeobecných podmínek. Žádost má za následek trvalé uzavření Mého účtu a nemožnost nové registrace po dobu nejméně jednoho roku od této žádosti.

§ 8 - Změna údajů

 1. Účastník je povinen v případě, že dojde ke změně jeho registrovaných identifikačních nebo kontaktních údajů, neprodleně aktualizovat tyto údaje na www.sazka.cz v Mém účtu nebo kontaktovat SAZKA prostřednictvím kontaktního centra. Nenahlášení těchto změn může být důvodem k zablokování Mého účtu ze strany SAZKA.
 2. V případě změny jména, příjmení, emailové adresy, čísla platebního účtu či čísla platební karty nebo jiného platebního prostředku Účastníka, bude nutno nový údaj ověřit způsobem popsaným v § 3 nebo § 9.

§ 9 - Platební účet, platební karta a jiný platební prostředek a jejich ověření

 1. Registrovaný platební účet slouží pro převod peněžních prostředků na Můj účet a pro výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý.
 2. Registrovaný platební účet je platební účet uvedený Účastníkem. Účastník je povinen uvést platební účet, jehož je majitelem, a který je veden na jeho jméno 
 3. Ověření registrovaného platebního účtu zahájí Účastník převodem prostředků z registrovaného platebního účtu na Můj účet. SAZKA následně ověří, zda převod byl uskutečněn z registrovaného platebního účtu a zda jméno majitele platebního účtu uvedené v tomto převodu je shodné se jménem Účastníka. Pokud tato ověření proběhnou úspěšně, stává se registrovaný platební účet ověřeným. Pokud ověření proběhnou neúspěšně, peněžní prostředky nemusí být přijaty na Můj účet a v tom případě jsou vráceny na účet odesílatele. Po dobu ověřování nemusí být tato platba připsána na Můj účet a Účastník nemá možnost převádět z registrovaného platebního účtu na Můj účet další prostředky. V případě technických problémů znemožňujících určit majitele účtu na základě platebního převodu může Účastník se souhlasem SAZKA prokázat vlastnictví účtu dokumentem vystaveným bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, kde je tento účet veden.
 4. Registrovaná platební karta či jiný platební prostředek je platební karta či jiný platební prostředek, který Účastník uvede v Mém účtu. Účastník je povinen uvést platební kartu, čí jiný platební prostředek, jehož je držitelem.  
 5. Registrovaná platební karta či jiný platební prostředek slouží k převodu peněžních prostředků na Můj účet, neslouží k výběru peněžních prostředků z Mého účtu.
 6. Ověření registrované platební karty zahájí Účastník převodem prostředků na Můj účet pomocí ověřovací platby registrovanou platební kartou. Údaje o platební kartě poskytne Účastník zpracovateli karetních transakcí a SAZKA vede pouze virtuální identifikátor karty (Token) a maskované číslo karty. SAZKA následně ověří, zda platba byla dostatečně průkazně provedena držitelem karty. Po dobu ověřování nemusí být tato platba připsána na Můj účet a Účastník nemá možnost převádět z registrované platební karty na Můj účet další prostředky. Pokud ověření proběhne neúspěšně nebo Účastník nezadá v časové lhůtě ověřovací informaci o platbě, pak jsou prostředky vráceny zpět na kartu. V případě technických problémů znemožňujících určit držitele karty na základě ověřovací platby může Účastník se souhlasem SAZKY prokázat vlastnictví karty dokumentem vystaveným bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, který vydal tuto kartu, nebo jiným důvěryhodným způsobem.
 7. Ověření jiného platebního prostředku zahájí Účastník převodem prostředků na Můj účet pomocí ověřovací platby jiným platebním prostředkem. SAZKA ověří, zda informace o držiteli jiného platebního prostředku, které poskytne v průběhu platy vydavatel takovéhoto prostředku, konkrétně jeho jméno a příjmení odpovídá údajům Účastníka. V případě, kdy se údaje neshodují, je taková transakce odmítnuta a prostředky nebudou odepsány z jiného platebního prostředku. Zároveň SAZKA ověřuje, zda jiný platební prostředek již není registrován u jiného Účastníka, pokud by takováto situace nastala SAZKA odmítne provedení transakce a její připsání na Můj účet. Při každém dalším vkladu SAZKA ověří, že Účastník provádí vklad na Můj účet z jiného platebního prostředku, se stejným identifikátorem, který byl předán SAZKA ze strany vydavatele jiného platebního prostředku při prvním vkladu. V případě, kdy se tento identifikátor neshoduje SAZKA rovněž odmítne provedení transakce a její připsání na Můj účet. 
 8. Změnu ověřeného registrovaného platebního účtu může Účastník provést nejvýše jednou za 7 dní.
 9. Změna jiného platebního prostředku vedeného u jednoho vydavatele takovéhoto prostředku není umožněna, pokud neexistují objektivní důvody pro takovou to změnu, např. zrušení a následné založení nového platebního prostředku u jednoho vydavatele. Pokud má dojít ke změně jiného platebního prostředku, Účastník je o ní oprávněn požádat prostřednictvím Kontaktního centra SAZKA.
 10. Aktivní platební prostředek je vždy poslední platební prostředek, který Účastník použil při Vkladu na Můj účet nebo výběru z Mého účtu se statusem trvalý. Změnu aktivního platebního prostředku provede Účastník vkladem nebo výběrem z daného platebního prostředku.
 11. Případné poplatky jsou uvedeny v Ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek. 

§ 10 - Vklad na Můj účet

 1. Pro Vklad na Můj účet může Účastník využít následující možnosti:
  1. převod z registrovaného platebního účtu,
  2. platba z registrované platební karty či jiného platebního prostředku,
  3. složení hotovosti do 5 000 Kč za 24 hod na Prodejním místě, kde je v provozu terminál.
 2. Každý Účastník je při vložení peněžních prostředků v hotovosti na Můj účet povinen na vyžádání předložit platný průkaz totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je provozovatel oprávněn vklad hotovosti odmítnout do doby splnění této povinnosti.
 3. Převod z registrovaného platebního účtu, registrované platební karty či jiného platebního prostředku zahájí Účastník v Mém účtu. 
 4. Účastník může provádět Vklady registrovanou platební kartou či jiným platebním prostředkem ve zjednodušené podobě, tj. bez nutnosti pokaždé zadávat všechny údaje platební karty či jiného platebního prostředku.
 5. Účastník může provádět vklady také formou opakované platby nebo inkasa z registrovaného platebního účtu, registrované platební karty nebo jiného platebního prostředku, pokud to tyto platební prostředky a Herní portál Sazka.cz umožňují. Nastavení, zrušení či změna opakované platby či inkasa může být společností SAZKA zpracováno se zpožděním, maximálně však vždy do 24 hodin od zadání. SAZKA neodpovídá za nerealizované, pozdě realizované nebo nesprávně realizované platby, pokud se tak stalo z důvodů nikoli na straně SAZKY.
 6. Příchozí platba je připsána na Můj účet až po ověření, že přišla z registrovaného platebního účtu, registrované platební karty či jiného platebního prostředku. Ověření provede SAZKA nejpozději do 2 pracovních dnů.
 7. Dojde-li k platbě ve prospěch Mého účtu jinak než převodem z registrovaného platebního účtu, registrované platební karty, vrátí SAZKA tuto platbu nejpozději do 7 pracovních dnů zpět plátci. 
 8. Vklad hotovosti na Můj účet může být proveden prostřednictvím terminálu na Prodejním místě, a to nejvýše do 5 000 Kč za 24 hodin. Účastník se na Prodejním místě SAZKA identifikuje dokladem totožnosti a zákaznickým číslem nebo telefonním číslem a obsluha identifikuje Účastníka v souladu s AML zákonem a hazardním zákonem. Vklad hotovosti může Účastník provést jen na Můj účet Účastníka. O provedení Vkladu je Účastníkovi vystaveno potvrzení pracovníkem Prodejního místa. 
 9. Minimální a maximální výše jednotlivých Vkladů podle způsobu platby jsou uvedeny v Ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek.

§ 11 - Výběry z Mého účtu se statusem trvalý

 1. Peněžní prostředky může Účastník z Mého účtu se statusem trvalý vybírat následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na Prodejním místě, kde je v provozu terminál,
  2. bezhotovostním převodem na registrovaný platební účet.
 2. Požadavek na výběr peněžních prostředků v hotovosti zadá Účastník v Mém účtu se statusem trvalý, kde zvolí výši vybraných peněžních prostředků. Celková výše peněžních prostředků vybraných z Mého účtu v hotovosti nesmí přesáhnout 5 000 Kč během 24 hodin. Účastník může provést nejvýše 10 výběrů v hotovosti za 7 kalendářních dní. Požadavek je zpracován zpravidla neprodleně, nejpozději následující pracovní den od zadání požadavku. Po schválení výběru je na Účastníkovo registrované telefonní číslo odeslán jednorázový bezpečnostní kód, který má platnost 24 hodin. Účastník výběr peněžních prostředků dokončí na Prodejním místě, kde je v provozu terminál, kdy výběr částky do 1 000 Kč provede každé Prodejní místo, nad tento limit je nutná předchozí dohoda Účastníka s Prodejním místem. Zde pro uskutečnění výběru předloží průkaz totožnosti a sdělí jednorázový bezpečnostní kód a požadovanou částku výběru. Účastník nesmí sdělit bezpečnostní kód jiné osobě než pracovníkovi Prodejního místa. O provedení výběru je Účastníkovi vystaveno potvrzení pracovníkem Prodejního místa. Ihned po přijetí požadavku je snížen zůstatek peněžních prostředků na Mém účtu se statusem trvalý, a dokud Účastník nedokončí výběr hotovosti na Prodejním místě, jsou prostředky určené k výběru blokovány. Před dokončením výběru hotovosti nemůže Účastník žádat o další výběr hotovosti. Pokud Účastník nedokončí výběr hotovosti do uplynutí platnosti jednorázového bezpečnostního kódu, je požadavek na výběr zrušen a blokované prostředky vráceny na Můj účet se statusem trvalý. 
 3. Požadavek na výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý převodem na registrovaný platební účet zadá Účastník v Mém účtu a zvolí si výši vybíraných peněžních prostředků. Ihned po přijetí požadavku je snížen zůstatek prostředků na Mém účtu se statusem trvalý. Požadavek je zpravidla zpracován následující pracovní den od zadání požadavku. Do zpracování požadavku má Účastník možnost zrušit tento požadavek v Mém účtu se statusem trvalý, čímž se příslušné prostředky vrátí na tento účet.
 4. V případě porušení ustanovení § 6 odst. 1 Všeobecných podmínek si SAZKA vyhrazuje právo odmítnout požadavek na výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý.
 5. Doba splatnosti bankovního převodu z Mého účtu se statusem trvalý na registrovaný platební účet závisí na výši částky požadovaného převodu a je stanovena v Ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných podmínek. Výše částky požadovaného převodu se vždy posuzuje jako součet všech zadaných požadavků na převod peněžních prostředků provedených během jednoho dne.
 6. Minimální a maximální výše jednotlivých výběrů je uvedena v Ceníku. 
 7. Převod peněžních prostředků z Mého účtu jednoho Účastníka na Můj účet jiného Účastníka Herního portálu Sazka.cz je zakázán.

§ 12 - Bonusy, bonusové a věrnostní akce a programy, spotřebitelské soutěže

 1. SAZKA, případně SAZKA ve spolupráci se svými partnery, pro Účastníky hazardních her nabízí bonusové a věrnostní akce, programy a jiné nabídky možnosti získání bonusů a účasti ve spotřebitelských soutěžích (dále jen „bonusové akce“). Podmínky jednotlivých bonusových akcí jsou komunikovány společně s informacemi o možnosti nároku, resp. účasti na bonusové akci. 
 2. SAZKA si vyhrazuje právo nabídnout účast v bonusové akci konkrétnímu Účastníkovi nebo skupině Účastníků za předpokladu splnění rovných podmínek pro přidělení této nabídky.
 3. V případě, že nastane na straně Provozovatele technickou nebo jinou chybou situace, kdy bude Účastníkovi přidělen a připsán bonus v jiné výši nebo vícenásobně, Provozovatel neoprávněně přidělený bonus Účastníkovi odebere a z Mého účtu odečte neoprávněně připsanou částku tohoto bonusu. V případě, že zůstatek peněžních prostředků Účastníka na Mém účtu nepostačuje k úhradě převodu takto neoprávněně vyplaceného bonusu, vyzve Provozovatel Účastníka k vrácení tohoto bezdůvodného obohacení.
 4. V případě, kdy prokazatelně vznikne důvodné podezření, že Účastník, jako jednotlivec, nebo jako člen skupiny, zneužije nebo se pokusí zneužít bonusovou akci vyhrazuje si SAZKA právo dle svého uvážení zrušit přidělený bonus a nepřidělit nebo odebrat výhru či odměnu z bonusové akce a/nebo zablokovat přístup ke konkrétní bonusové akci či nabídce a/nebo vyloučit Účastníka z účasti v jakýchkoli budoucích bonusových akcích a /nebo s okamžitou platností zrušit Účastníkovi Můj účet.
 5. V případě, že je Účastník zapsán v Rejstříku, tzn., je nebo se stane osobou vyloučenou z účasti na hazardních hrách podle  hazardního zákona, nemá Účastník nárok na přidělení jakéhokoli bonusu či výhry nebo odměny z bonusové akce ani přístup k jakékoli bonusové akci či nabídce Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit již přidělený bonus a nepřidělit nebo odebrat výhru či odměnu z bonusové akce a/nebo zablokovat přístup k bonusové akci či nabídce z tohoto důvodu i dodatečně. 
 6. SAZKA může zablokovat přístup ke konkrétní bonusové akci či nabídce a/nebo vyloučit Účastníka z účasti v jakýchkoli budoucích bonusových akcích a /nebo s okamžitou platností zrušit Účastníkovi Můj účet též za účelem ochrany Účastníka, pokud by pokračování v účasti na hazardní hře mohlo závažným způsobem ohrozit životní situaci nebo zdraví Účastníka. 
 7. V případě, že se Účastník nechce konkrétní bonusové akce účastnit a je do ní automaticky zařazen (např. uzavřením sázek), oznámí toto na info@sazka.cz, a poté bude z bonusové akce vyřazen.

§ 13 - Evidence a historie Sázek, Výher a peněžních transakcí

 1. Přehledy o uzavřených Sázkách a dosažených Výhrách jsou Účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje sázky. Dále jsou přehledy o uzavřených Sázkách a dosažených Výhrách Účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje historie, podsekce Hry.
 2. Přehledy o peněžních transakcích jsou Účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje historie, podsekce Transakce.
 3. Přehledy o uzavřených Sázkách i peněžních transakcích jsou Účastníkovi zobrazeny za období posledních 365 dní s výjimkou Okamžitých loterií a Technických her, jejichž historie je Účastníkovi zobrazena za období posledních 30 dní, přičemž delší historie, tj. do 365 dní je Účastníkovi k dispozici na vyžádání prostřednictvím kontaktního centra SAZKA.

§ 14 - Zneužití Mého účtu

 1. Můj účet je určen pro Vklady peněžních prostředků, které Účastník posléze využije v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Jakékoliv jiné využití Mého účtu (např. využití Mého účtu pouze jako prostředku, který umožní převést peněžní hotovost na platební účet Účastníka), může být ze strany SAZKA chápáno jako zneužití Mého účtu dle těchto Všeobecných podmínek. 
 2. V případě, že Účastník poruší opakovaně tuto svou povinnost, má Provozovatel právo na náhradu všech nákladů vzniklých při těchto transakcích. K náhradě nákladů je provozovatel oprávněn použít peněžní prostředky na Mém účtu Účastníka, který tuto svou povinnost porušil. V případě, že stav Mého účtu bude vykazovat záporný zůstatek, je Účastník povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne výzvy Provozovatele k úhradě vzniklého dluhu.

§ 15 - Reklamace

  1. Účastník je povinen kontrolovat správnost veškerých transakcí (zejména převody peněžních prostředků na a z Mého účtu, Sázky a případné Výhry) na Mém účtu. Ve vlastním zájmu Účastníka je, aby SAZKA informoval o veškerých takovýchto nesrovnalostech. 
  2. Účastník je oprávněn podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti vždy nejpozději do 6 měsíců od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace či stížnosti, přičemž každá řádná reklamace musí být SAZKA doručena nejpozději poslední den lhůty pro její podání dle tohoto článku. Reklamace musí vždy obsahovat úplné jméno a příjmení, přesnou adresu Účastníka, popis reklamované skutečnosti (např. identifikaci uzavřené Sázky, koupeného Losu) a uvedení okolností, ze kterých k reklamované skutečnosti došlo.
  3. Účastník uplatňuje reklamaci vyplněním reklamačního formuláře, který je dostupný na www.sazka.cz v sekci Centrum podpory, emailem zaslaným na reklamace@sazka.cz, nebo písemně na adresu SAZKA a.s., Evropská 866/69, Praha 6. Přijetí reklamace podané prostřednictvím reklamačního formuláře a emailu SAZKA Účastníkovi potvrdí, a to formou automatické odpovědi.
  4. Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.
  5. Výsledek reklamačního řízení sdělí SAZKA reklamujícímu nejdéle do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 1. K reklamacím, které jsou podány jiným způsobem, než stanovují Herní plány jednotlivých hazardních her, nebude přihlíženo, o této skutečnosti bude Účastník informován. 

§ 16 - Odpovědnost za škody

  1. Za škody vzniklé porušením Účastníkovy povinnosti chránit své přihlašovací údaje dle těchto Všeobecných podmínek nenese SAZKA odpovědnost. 
  2. SAZKA neodpovídá Účastníkům ani třetím osobám za škody vzniklé problémy s přenosy dat a zpráv pomocí telekomunikačních sítí. SAZKA rovněž nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození webových stránek SAZKA nebo jejich obsahu, včetně zneužití ochranných známek. SAZKA rovněž neodpovídá za nerealizované, pozdě realizované nebo nesprávně realizované transakce (včetně i jakékoli platby), pokud tyto vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek SAZKA, jinými technickými problémy nebo vlivem mimořádných okolností. Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systému webových stránek SAZKA a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek SAZKA mají závažné právní důsledky a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu.
  3. V případě, že dojde technickou chybou nebo jako důsledek chyby Aplikace nebo jako důsledek lidského zásahu do Aplikace nebo systému, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci Účastníka nebo jiné osoby s Mým účtem a k jeho neoprávněnému navýšení peněžního zůstatku na Mém účtu, je SAZKA oprávněna takové navýšení odebrat.
  4. V případě, že dojde chybou systému SAZKA nebo jako důsledek chyby  Aplikace nebo jako důsledek lidského zásahu do Aplikace nebo systému, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci Účastníka nebo jiné osoby s Mým účtem a k neoprávněnému navýšení Mého účtu a Účastník takové skutečnosti využije a uskuteční výběr z Mého účtu, nebo neoprávněně přidělený Vklad nebo bonusovou akci využije pro Sázku do hry, je toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení se všemi právními důsledky a Účastník je povinen takto získané peněžní prostředky v přiměřené době vrátit.
  5. Účastník, který porušil Všeobecné podmínky, Herní plány jednotlivých hazardních her nebo obecně závazné právní předpisy odpovídá za škody, které touto jeho činností vzniknou.

§ 17 - Ochrana osobních údajů

 1. V rámci právního vztahu mezi SAZKA a Účastníkem zpracovává SAZKA osobní údaje Účastníka, a to zejména za účelem realizace smlouvy (tj. poskytnutí služeb prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz), plnění zákonných povinností, či zasílání nabídek, bonusů a jiných marketingových sdělení. 
 2. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Účastníka (kontaktní údaje SAZKA jakožto správce osobních údajů, kategorie osobních údajů, které SAZKA zpracovává, účely zpracování, právní základ pro zpracování, dobu uchování osobních údajů, kategorie příjemců a práva Účastníka jakožto subjektu údajů), jsou k dispozici na stránce „Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků“, a to zejména v sekci „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Informace ke zpracování osobních údajů“ v rámci Herního portálu Sazka.cz.

§ 18 - Provozní doba Herního portálu Sazka.cz

 1. Provozní doba pro příjem Sázek prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz je stanovena nepřetržitě 24 hodin denně bez omezení.
 2. Výjimkou z § 18 odst. 1 Všeobecných podmínek jsou pouze zákonem stanovené důvody, SAZKA předem oznámené změny v provozní době a potřeba případných servisních zásahů ze strany SAZKA. Druhou výjimku z § 18 odst. 1 Všeobecných podmínek představuje příjem Sázek rychlých loterií s frekvencí slosování 5 minut a nižší, u kterých probíhá pravidelná odstávka příjmu sázek - viz herní plán příslušných loterií.

§ 19 - Zdanění výher

  1. Výhry z hazardních her do 50 000 Kč jsou od daně z příjmu osvobozeny. Zdanění všech jednotlivých výher nad 50 000 Kč z loterií (číselné loterie a okamžité loterie) provádí SAZKA formou srážkové daně. Pokud je výherce daňový rezident jiného státu a má za to, že jeho příjmy nepodléhají zdanění dle právního řádu České republiky, je jeho odpovědností, aby SAZKA na tuto skutečnost upozornil a poskytl podklady a důkazy pro jeho tvrzení. 
  2. Na výhry nad 50 000 Kč u Kurzových sázek, Technických her, a Živých her srážku SAZKA neprovádí, jelikož tyto hry jsou v jiném daňovém režimu než loterie. Sázející u těchto her daní čistou výhru (tedy výhry odečtené o sázky) nad 50 000 Kč za období jednoho roku. 

§ 20 - Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. SAZKA si vyhrazuje právo  v odůvodněných případech v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Všeobecné podmínky, včetně změn v Ceníku, který tvoří přílohu těchto Všeobecných podmínek. Při těchto změnách bude SAZKA zohledňovat zájem účastníků v maximálně možné míře. Změny jsou oznamovány na www.sazka.cz nejméně šest dnů před nabytím účinnosti nového znění Všeobecných podmínek. Změny jsou platné a účinné dnem stanoveným SAZKA. Účastník má právo změněné podmínky odmítnout nejpozději tři dny před nabytím účinnosti nového znění Všeobecných podmínek způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 shora a takové odmítnutí bude považováno za žádost o zrušení Mého účtu resp. výpověď smluvního vztahu ve smyslu § 5 shora. Neodmítne-li Účastník změněné Všeobecné podmínky, jsou pak Všeobecné podmínky ve znění oznámených změn pro obě strany platné a závazné ode dne účinnosti uvedeného v oznámení o změně Všeobecných podmínek.
 2. V případech, na které není v těchto Všeobecných podmínkách nebo v herních plánech pamatováno, jsou rozhodující obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník a rozhodnutí Provozovatele učiněná v souladu s nimi a těmito Všeobecnými podmínkami a herními plány. Právem rozhodným je právo České republiky a k řešení případných sporů budou příslušné soudy České republiky.
 3. Neznalost ustanovení těchto Všeobecných podmínek a herních plánů nebo jejich subjektivní výklad nečiní sázku neplatnou a při rozhodování případných sporů ze sázky nemůže být přihlíženo k okolnosti, že účastník nezná ustanovení těchto Všeobecných podmínek a herních plánů.
 4. V případě, že dojde mezi SAZKA a Účastníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně závazků ze vztahu upraveného těmito Všeobecnými podmínkami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Účastník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Vzájemné vztahy mezi Účastníky, kteří sází společně, Všeobecné podmínky ani Herní plán neupravuje a Provozovatel za tyto vztahy neodpovídá a nejsou pro něj právně závazné.
 6. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti ihned a účinnosti dne 22. 4. 2024.