Vklad Zavřít
Více informací
Méně informací

Zkuste si také

 • Obchodní podmínky

  Úvod

Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz

§ 1 - Úvodní ustanovení
 1. Tyto Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz (dále jen “Všeobecné podmínky”) včetně Ceníku Herního portálu Sazka.cz (dále jen “Ceník”), upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem, tj. společností SAZKA a.s. se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28. listopadu 2001, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312 (dále jen „SAZKA“) a Sázejícím (dále jen “účastník”), který vzniká registrací účastníka na www.sazka.cz.
 2. Předpokládá se, že účastník je seznámen s Herními plány jednotlivých hazardních her. Z výše uvedeného důvodu bude používána terminologie z Herních plánů jednotlivých hazardních her bez dalšího vysvětlení.
 3. Účastník se zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky a Herní plány jednotlivých hazardních her SAZKA.
 4. Práva a povinnosti SAZKA a účastníků jsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách a v Herních plánech jednotlivých hazardních her.
 5. Aktuální znění Všeobecných podmínek, Herních plánů jednotlivých hazardních her a ochrana osobních údajů jsou zveřejněny na www.sazka.cz.
§ 2 - Obecné podmínky registrace
 1. Registrace je proces, na jehož základě je osobě žádající o registraci vytvořen uživatelský účet (dále jen “Můj účet”), prostřednictvím kterého se účastník může účastnit internetových hazardních her Herního portálu Sazka.cz. Do doby, než dojde ke splnění všech zákonných podmínek registrace, má Můj účet status Dočasného účtu.
 2. Registrovat se může každá fyzická osoba, která je dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “hazardní zákon”) způsobilá účastnit se hazardních her. Podmínkou úspěšného dokončení registrace je:

  a. ověření dosažení věkové hranice 18 let účastníka,
  b. bydliště na území ČR,
  c. poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů podle hazardního zákona, kterými se rozumí: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození nebylo-li rodné číslo přiděleno, korespondenční adresa, telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty,
  d. poskytnutí identifikačních údajů podle AML, kterými se rozumí trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, místo narození, pohlaví, a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti.
  e. jednotlivé nastavení Sebeomezujících opatření nebo jejich jednotlivé odmítnutí,
  f. poskytnutí údajů o účastníkově platebním účtu nebo o účastníkově platební kartě,
  g. souhlas účastníka s obsahem Všeobecných podmínek.

 3. Souhlasem s obsahem Všeobecných podmínek účastník zároveň prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále také jen „AML zákon“). Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí:

  a. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
  b. fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), nebo společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

  V případě, že je účastník politicky exponovanou osobou a chce se účastnit hazardních her prostřednictvím Herního portálu sazka.cz je povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím kontaktního centra. Účastník, který tuto skutečnost oznámí prostřednictvím kontaktního centra SAZCE je povinen se, v souladu s AML zákonem, identifikovat na Prodejním místě. Do doby než bude identifikace účastníka úspěšně provedena, nedojde ke změně statusu Mého účtu na trvalý.

 4. Účastník je povinen poskytovat pravdivé údaje. Pokud SAZKA dojde k závěru, že údaje poskytnuté účastníkem při registraci jsou nepravdivé, je oprávněna zablokovat nebo zrušit Můj účet.
 5. Účastník bere na vědomí, že je povinen se fyzicky identifikovat, dle AML zákona, na Prodejním místě:

  a. při prvním Vkladu nebo prvním výběru hotovosti v rámci Mého účtu se statusem trvalý do maximální výše 5 000 Kč na Prodejním místě,
  b. v případě, že je účastník politicky exponovanou osobou, bez provedení fyzické identifikace nebude účastníkovi umožněno vkládat a vybírat peněžní prostředky v rámci Mého účtu,

 6. Účastník má povinnost stanovit si dostatečně bezpečné přístupové heslo bez osobního vztahu ke své osobě nebo osobám blízkým. Účastník nesmí jako přístupové heslo použít své datum narození, rodné číslo ani telefonní číslo. Heslo musí obsahovat minimálně osm znaků a SAZKA z důvodu bezpečnosti hesla vyžaduje, aby obsahovalo alespoň jedno písmeno, jednu číslici a dále doporučuje jeden speciální znak, např.: ! # $ % ^ & ( ) _ / * - . Účastník nesmí jako své uživatelské jméno a přezdívku použít hanlivé označení.
 7. Účastník je povinen chránit své přihlašovací údaje, uchovávat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Účastník má povinnost dodržovat dostatečnou míru obezřetnosti při nakládání s přihlašovacími údaji, zejména nezadávat přihlašovací údaje k Mému účtu před jinou osobou, nesdělovat je jiným osobám, nebo je zadávat na veřejně přístupných zařízeních nezajišťujících dostatečnou bezpečnost a ochranu. Účastník je dále povinen nezasílat přihlašovací údaje na jakoukoliv výzvu zaslanou formou emailu, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí a každou takovou výzvu bez zbytečného odkladu oznámit kontaktnímu centru. SAZKA nikdy tyto údaje v komunikaci s účastníkem nepožaduje.
 8. V případě ztráty přihlašovacího hesla je možné heslo znovu získat prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz. Účastník v tomto případě stiskne volbu „Zapomenuté heslo“, která se nachází pod přihlašovacím formulářem. Instrukce k nastavení nového hesla jsou účastníkovi zaslány automaticky systémem SAZKA na jeho registrovaný e-mail. Účastník si nové heslo pro přihlášení sám nastaví v Mém účtu.
 9. Každý účastník může mít u SAZKA pouze jeden Můj účet. V případě, že SAZKA zjistí, že má účastník více než jeden Můj účet, zablokuje účet, který vznikl jako pozdější v pořadí, pokud se SAZKA nedohodne s účastníkem jinak. V těchto případech se SAZKA může rozhodnout také zrušit všechny účty vytvořené účastníkem.
§ 3 - Průběh registrace
 1. Osoba žádající o registraci se registruje na Herním portále Sazka.cz.
 2. Proces registrace se skládá:

  a. z vyplnění registračního formuláře na Herním portále Sazka.cz,
  b. jednotlivého nastavení Sebeomezujících opatření nebo jejich jednotlivého odmítnutí a
  c. ověření identifikačních a kontaktních údajů účastníka a údajů o jeho platebním účtu nebo platební kartě.
 3. Do registračního formuláře osoba žádající o registraci vyplní svou emailovou adresu, která zároveň slouží jako přihlašovací jméno, dále telefonní číslo, heslo pro přihlášení, všechna jména a příjmení ve formě a rozsahu, v jakém jsou uvedená v dokladu totožnosti, adresu bydliště/trvalého pobytu (ulice, číslo popisné, město, PSČ), státní občanství, pohlaví, místo narození a rodné číslo nebo v případě cizího státního příslušníka, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno datum narození.
 4. SAZKA odešle na emailovou adresu, zadanou při registraci, odkaz k ověření emailu. Účastník po přihlášení do své emailové schránky klikne na tento odkaz, čímž ověří své kontaktní údaje.
 5. Nejpozději do 30 dní od odeslání registračního formuláře musí účastník:

  a. ověřit kontaktní údaje (potvrzení své e-mailové adresy),
  b. nastavit Sebeomezující opatření,
  c. zaregistrovat platební účet nebo platební kartu a provést Vklad ze svého registrovaného platebního účtu nebo ze své registrované platební karty, kterým prokáže, že je majitelem tohoto platebního účtu nebo držitelem této platební karty.

 6. SAZKA ověří prostřednictvím Ministerstva financí dálkovým způsobem v základním registru obyvatel anebo v jiných informačních systémech veřejné správy totožnost a věk osoby žádající o registraci. V případě, že se totožnost a věk osoby žádající o registraci nepodaří ověřit v základním registru obyvatel, anebo v jiných informačních systémech veřejné správy, SAZKA takovéto osobě neumožní registraci a zřízení Mého účtu se statusem dočasný. V odůvodněných případech, zejména když se prokáže, že totožnost a věk osoby žádající o registraci nebylo možné ověřit z důvodu technické chyby (na straně SAZKA či Ministerstva financí) nebo v případech, kdy osoba žádající o registraci neuvedla SAZKA úmyslně v omyl uvedením nepravdivých identifikačních nebo kontaktních údajů, může SAZKA přistoupit k obnovení procesu registrace.
 7. V případě, že účastník splní všechny podmínky uvedené v odst. 5. a dojde k úspěšnému ověření podle odst. 6., status Mého účtu bude změněn z dočasného na trvalý.
§ 4 - Dočasný účet
 1. Dočasný účet je účastníkovi zřízen od okamžiku odeslání vyplněného registračního formuláře do okamžiku dokončení registrace. Dočasný účet může být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené peněžní prostředky na Dočasný účet za tuto dobu nesmí přesáhnout částku 3.000,- Kč. Z Dočasného účtu nelze vybírat peněžní prostředky.
 2. Pokud nedojde k dokončení registrace, Dočasný účet se zruší a účastníkovi budou do 7 dnů vráceny pouze nevyčerpané vložené peněžní prostředky v souladu s hazardním zákonem. Stejně bude postupováno v případě, že bude Dočasný účet zrušen ze strany SAZKA podle ustanovení § 6 odst. 1, písm. a), b), c), e), f), h), k), l) těchto Všeobecných podmínek.
 3. V případě, že dojde ke zrušení Dočasného účtu z důvodu uplynutí 30 denní lhůty a zároveň není Dočasný účet zrušen ze strany SAZKA dle odst. 2, účastník může celý registrační proces po uplynutí této lhůty kdykoliv zopakovat.
§ 5 - Zrušení Mého účtu účastníkem
 1. Účastník má kdykoliv právo zrušit si Můj účet. Účastník v takovém případě zašle žádost na e-mailovou adresu info@sazka.cz, nebo zašle svou žádost prostřednictvím formuláře pro dotazy, který je dostupný na www.sazka.cz. Po obdržení žádosti bude účastník kontaktován telefonicky na telefonním čísle uvedeném v jeho registračním formuláři nebo e-mailem na jeho e-mailovou adresu a žádost o zrušení Mého účtu bude s účastníkem ověřena. Po ověření žádosti bude Můj účet nejpozději do 30 dní zrušen.
 2. Zrušení Mého účtu je účastníkovi oznámeno e-mailem na jeho registrovanou e-mailovou adresu.
 3. V případě, že účastník, který požádal o zrušení Mého účtu, se v průběhu vyřizování jeho žádosti rozhodne Můj účet nezrušit, může své rozhodnutí oznámit elektronickou poštou na info@sazka.cz, nebo svou žádost zašle prostřednictvím formuláře pro dotazy a reklamace, který je dostupný na www.sazka.cz, a to ve lhůtě 30 dní od doručení žádosti o zrušení Mého účtu SAZKA. V takovém případě SAZKA nezruší Můj účet a bude o tomto informovat účastníka e-mailem na jeho registrovanou e-mailovou adresu.
 4. Účastník nesmí mít v době, kdy žádá o zrušení Mého účtu, uzavřené žádné Sázky a žádné otevřené dlouhodobé Sázky na Herním portálu Sazka.cz, jinak bude žádost o zrušení Mého účtu odmítnuta.
 5. Peněžní prostředky, které jsou účastníkovi vedeny na Mém účtu se statusem trvalý, musí být účastníkem převedeny na jeho registrovaný platební účet nebo pokud jsou peněžní prostředky do výše 5 000 Kč, mohou být účastníkem vyzvednuty na Prodejním místě s terminálem SAZKA. Pokud není účastníkem registrován platební účet, jehož je majitelem, je povinen poskytnout bankovní spojení, na které mu budou zbylé peněžní prostředky zaslány. Peněžní prostředky do výše 100 Kč je možné odeslat pouze na účastníkem poskytnuté bankovní spojení.
§ 6 - Blokace nebo zrušení Mého účtu SAZKOU
 1. SAZKA je oprávněna zablokovat nebo zrušit kterémukoli účastníkovi Můj účet v případech, kdy:

  a. uvede při registraci nepravdivé údaje,
  b. závažným způsobem poruší ustanovení Herních plánů pro jednotlivé hazardní hry nebo těchto Všeobecných podmínek,
  c. zneužije výhod, které mu SAZKA poskytuje,
  d. v případě nenahlásí změny v základních údajích uvedených v registračním formuláři,
  e. zneužije ochranné známky SAZKA a jejích partnerů, poškodí dobré jméno SAZKA a jejích partnerů, proviní se proti dobrým mravům při jednání se SAZKA nebo jejími partnery, šíří o SAZKA nebo o jejích partnerech nepravdivé údaje nebo vede se SAZKA nebo jejími partnery dlouhodobý soudní spor,
  f. prostřednictvím své registrace (Mého účtu) umožní přístup osoby mladší 18 let k uzavření Sázek na hazardní hry,
  g. v případě Mého účtu se statusem trvalý nevrátí bezdůvodné obohacení, které získal chybou systému SAZKA,
  h. účastník sdělí třetí straně své registrační údaje s výjimkou případů, kdy je to předepsáno těmito Všeobecnými podmínkami,
  i. v případě Mého účtu se statusem trvalý získá důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněnou manipulaci účastníka, nebo jiné osoby s Mým účtem, nebo vlivem chyby systému dojde k chybné manipulaci, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci s Mým účtem,
  j. v případě Mého účtu se statusem trvalý po dobu delší než 24 měsíců nedojde k uzavření Sázky v rámci Mého účtu,
  k. byla v důsledku jednání účastníka podstatně narušena vzájemná důvěra mezi účastníkem a SAZKA,
  l. v souvislosti se vztahem podle těchto Všeobecných podmínek účastník poruší obecné právní předpisy.
  m. v jiných případech uvedených ve Všeobecných podmínkách.

 2. SAZKA si vyhrazuje právo zablokovat nebo zrušit Můj účet i bez udání důvodu, a to ve výpovědní době jednoho měsíce od oznámení této skutečnosti účastníkovi.
 3. Zrušení nebo zablokování Mého účtu je účastníkovi oznámeno e-mailem na jeho registrovanou e-mailovou adresu.
 4. V okamžiku zrušení Mého účtu se statusem trvalý budou účastníkovi vráceny veškeré uzavřené a nevyhodnocené Sázky, bude-li to technicky možné.
 5. Účastník má v případě zablokování nebo zrušení Mého účtu dle odst. 1 a 2 právo podat písemné námitky proti rozhodnutí SAZKA o zablokování nebo zrušení Mého účtu. Písemné námitky musí podat do patnácti dnů od obdržení oznámení o zrušení Mého účtu. Písemné námitky účastník zašle na e-mail info@sazka.cz. SAZKA v takovém případě rozhodne o námitkách do třiceti dnů od obdržení námitek a bude o výsledku písemně informovat účastníka na jeho registrovanou e-mailovou adresu.
 6. Peněžní částka, která je účastníkovi vedena na Mém účtu se statusem trvalý, bude do 7 dní od oznámení účastníkovi o zrušení tohoto účtu, zaslaném na jeho registrovaný e-mail, převedena na jím registrovaný platební účet, a to poté, co dojde k vyrovnání jiných eventuálních peněžních závazků účastníka k SAZKA nebo jejím partnerům.
 7. V případě, že platební účet není uvedený v systému SAZKA, neexistuje nebo je jinak nefunkční, SAZKA zašle peněžní prostředky poštovní poukázkou na adresu účastníka uvedenou v registračním formuláři. V případě, že se peněžní prostředky nepodaří účastníkovi zaslat výše uvedenými způsoby, jsou vedeny u SAZKA ještě po dobu 3 let od oznámení o zrušení Mého účtu účastníkovi. Po uplynutí této lhůty tyto peněžní prostředky propadají ve prospěch SAZKA.
 8. V případě, že se SAZKA dozví o úmrtí účastníka, zablokuje Můj účet. S peněžními prostředky vedenými na Mém účtu bude nakládáno dle platných právních předpisů.
§ 7 - Sebeomezující opatření
 1. Účastník si musí jednotlivě nastavit Sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout ve lhůtách stanovených hazardním zákonem.
 2. Sebeomezující opatření jsou podpůrná opatření, jimiž může účastník sám sebe limitovat v hraní na Herním portálu Sazka.cz. Účastník si nastavuje, nebo nastavení odmítá pro následující limity:

  a. výši Sázek za jeden den a/nebo jeden kalendářní měsíc,
  b. výši čisté prohry za jeden den a/nebo jeden kalendářní měsíc,
  c. počet přihlášení do Mého účtu za jeden kalendářní měsíc,
  d. dobu denního přihlášení do Mého účtu do jeho automatického odhlášení, a
  e. dobu, po kterou účastníkovi nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry po jeho odhlášení z Mého účtu.

 3. V případě, že účastník využije možnosti nastavení Sebeomezujících opatření, SAZKA je povinna neumožnit mu hru nad rámec tohoto nastavení.
 4. Účastník může své nastavení Sebeomezujících opatření kdykoli změnit, přičemž SAZKA provede změny, které limity zpřísňují nejpozději do 24 hodin a změny, které limity zmírňují, provede SAZKA nejdříve s účinnosti od 7. dne po zadání změny.
§ 8 - Spotřebitelská soutěž
 1. Účastník, jehož Můj účet má status trvalý, uděluje souhlas s účastí ve spotřebitelských soutěžích pořádaných SAZKA a jejími partnery dle podmínek stanovených pro jednotlivé spotřebitelské soutěže, které budou zveřejněny na www.sazka.cz.
 2. V případě, že se účastník nechce spotřebitelských soutěží účastnit, oznámí toto na info@sazka.cz, kde odmítne účast v konkrétní spotřebitelské soutěži.
§ 9 - Změna údajů
 1. Účastník je povinen v případě, že dojde ke změně jeho registrovaných údajů, aktualizovat tyto údaje na www.sazka.cz v Mém účtu nebo kontaktovat SAZKA prostřednictvím Kontaktního centra. Nenahlášení těchto změn může být důvodem k zablokování Mého účtu ze strany SAZKA.
 2. V případě změny jména, příjmení, emailové adresy, čísla platebního účtu či čísla platební karty účastníka, bude nutno nový údaj ověřit způsobem popsaným v § 3.
§ 10 - Platební účet, platební karta a jiný platební prostředek a jejich ověření
 1. Registrovaný platební účet slouží pro převod peněžních prostředků na Můj účet a pro výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý.
 2. Registrovaný platební účet je platební účet uvedený účastníkem. Účastník je povinen uvést platební účet, jehož je majitelem, a který je veden na jeho jméno. Registrovaný platební účet může být veden pouze u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice.
 3. Ověření registrovaného platebního účtu zahájí účastník převodem prostředků z registrovaného platebního účtu na Můj účet. SAZKA následně ověří, zda převod byl uskutečněn z registrovaného platebního účtu a zda jméno majitele platebního účtu uvedené v tomto převodu je shodné se jménem účastníka. Pokud tato ověření proběhnou úspěšně, stává se registrovaný platební účet ověřeným. Pokud ověření proběhnou neúspěšně, peněžní prostředky nemusí být přijaty na Můj účet a v tom případě jsou vráceny na účet odesílatele. Po dobu ověřování nemusí být tato platba připsána na Můj účet a účastník nemá možnost převádět z registrovaného platebního účtu na Můj účet další prostředky. V případě technických problémů znemožňujících určit majitele účtu na základě platebního převodu může účastník se souhlasem SAZKA prokázat vlastnictví účtu dokumentem vystaveným bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, kde je tento účet veden.
 4. Registrovaná platební karta je platební karta, kterou účastník uvede v Mém účtu. Účastník je povinen uvést platební kartu, jejíž je držitelem a která je vydána na jeho jméno k zaregistrovanému platebnímu účtu, jehož je majitelem. Registrovaná platební karta, může být vydána pouze bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem se sídlem nebo pobočkou v České republice.
 5. Registrovaná platební karta slouží k převodu prostředků na Můj účet, neslouží k výběru prostředků z Mého účtu.
 6. Ověření registrované platební karty zahájí účastník převodem prostředků na Můj účet pomocí ověřovací platby registrovanou platební kartou. Údaje o platební kartě poskytne účastník zpracovateli karetních transakcí a SAZKA vede pouze virtuální identifikátor karty (Token) a maskované číslo karty. SAZKA následně ověří, zda platba byla dostatečně průkazně provedena držitelem karty. Po dobu ověřování nemusí být tato platba připsána na Můj účet a účastník nemá možnost převádět z registrované platební karty na Můj účet další prostředky. Pokud ověření proběhne neúspěšně nebo účastník nezadá v časové lhůtě ověřovací informaci o platbě, pak jsou prostředky vráceny zpět na kartu. V případě technických problémů znemožňujících určit držitele karty na základě ověřovací platby může účastník se souhlasem SAZKY prokázat vlastnictví karty dokumentem vystaveným bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, který vydal tuto kartu, nebo jiným důvěryhodným způsobem.
 7. Změnu ověřeného registrovaného platebního účtu nebo ověřené registrované platební karty může účastník provést nejvýše jednou za 7 dní.
 8. Aktivní platební prostředek je vždy poslední platební prostředek, který účastník použil při Vkladu na Můj účet nebo výběru z Mého účtu se statusem trvalý. Změnu aktivního platebního prostředku provede účastník Vkladem nebo výběrem z daného platebního prostředku.
 9. Případné poplatky jsou uvedeny v Ceníku.
§ 11 - Vklad na Můj účet
 1. 1. Pro Vklad na Můj účet může účastník využít následující možnosti:

  a. převod z registrovaného platebního účtu,
  b. platba z registrované platební karty,
  c. složení hotovosti do 5 000 Kč za 24 hod na Prodejním místě, kde je v provozu terminál.

 2. Převod z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty zahájí účastník v Mém účtu.
 3. Účastník může provádět Vklady registrovanou platební kartou ve zjednodušené podobě, tj. bez nutnosti pokaždé zadávat všechny údaje platební karty.
 4. Příchozí platba je připsána na Můj účet až po ověření, že přišla z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty. Ověření provede SAZKA nejpozději do 2 pracovních dnů.
 5. Dojde-li k platbě ve prospěch Mého účtu jinak než převodem z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty, vrátí SAZKA tuto platbu, s výjimkou platby v hotovosti, nejpozději do 7 pracovních dnů zpět plátci.
 6. Vklad hotovosti na Můj účet může být proveden prostřednictvím terminálu na Prodejním místě, a to nejvýše do 5 000 Kč za 24 hodin. Účastník se na Prodejním místě SAZKA identifikuje číslem Mého účtu nebo telefonním číslem a dokladem totožnosti. Obsluha identifikuje účastníka v souladu s AML zákonem. Vklad hotovosti může účastník provést jen na Můj účet účastníka. O provedení Vkladu je účastníkovi vystaveno potvrzení pracovníkem Prodejního místa.
 7. Minimální a maximální výše jednotlivých Vkladů podle způsobu platby jsou uvedeny v Ceníku.
§ 12 - Výběry z Mého účtu se statusem trvalý
 1. Peněžní prostředky může účastník z Mého účtu se statusem trvalý vybírat následujícími způsoby:

  a. v hotovosti na Prodejním místě, kde je v provozu terminál,
  b. bezhotovostním převodem na registrovaný platební účet.

 2. Požadavek na výběr peněžních prostředků v hotovosti zadá účastník v Mém účtu se statusem trvalý, kde zvolí výši vybraných peněžních prostředků. Celková výše peněžních prostředků vybraných z Mého účtu v hotovosti nesmí přesáhnout 5 000 Kč během 24 hodin. Účastník může provést nejvýše 10 výběrů v hotovosti za týden. Požadavek je zpracován zpravidla neprodleně, nejpozději následující pracovní den od zadání požadavku. Po schválení výběru je na účastníkovo telefonní číslo uvedené v Mém účtu odeslán jednorázový bezpečnostní kód, který má platnost 24 hodin. Účastník výběr peněžních prostředků dokončí na Prodejním místě, kde je v provozu terminál, zde pro uskutečnění výběru sdělí jednorázový bezpečnostní kód a požadovanou částku výběru. Účastník nesmí sdělit bezpečnostní kód jiné osobě než pracovníkovi Prodejního místa. O provedení výběru je účastníkovi vystaveno potvrzení pracovníkem Prodejního místa. Ihned po přijetí požadavku je snížen zůstatek peněžních prostředků na Mém účtu se statusem trvalý, a dokud účastník nedokončí výběr hotovosti na Prodejním místě, jsou prostředky určené k výběru blokovány. Před dokončením výběru hotovosti nemůže účastník žádat o další výběr hotovosti. Pokud účastník nedokončí výběr hotovosti do uplynutí platnosti jednorázového bezpečnostního kódu, je požadavek na výběr zrušen a blokované prostředky vráceny na Můj účet se statusem trvalý.
 3. Požadavek na výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý převodem na registrovaný platební účet zadá účastník v Mém účtu a zvolí si výši vybíraných peněžních prostředků. Ihned po přijetí požadavku je snížen zůstatek prostředků na Mém účtu se statusem trvalý. Požadavek je zpracován následující pracovní den od zadání požadavku. Do zpracování požadavku má účastník možnost zrušit tento požadavek v Mém účtu se statusem trvalý, čímž se příslušné prostředky vrátí na tento účet.
 4. V případě porušení § 6 odst. 1 písm. a) až l) si SAZKA vyhrazuje právo odmítnout požadavek na výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý.
 5. Doba splatnosti bankovního převodu z Mého účtu se statusem trvalý na registrovaný platební účet závisí na výši částky požadovaného převodu a je stanovena v Ceníku. Přitom se sčítá výše částky požadavků účastníka na převod prostředků provedených během jednoho dne.
 6. Minimální a maximální výše jednotlivých výběrů je uvedena v Ceníku.
 7. Převod peněžních prostředků z Mého účtu jednoho účastníka na Můj účet jiného účastníka Herního portálu Sazka.cz je zakázán.
§ 13 - Moje bonusy
 1. SAZKA nabízí bonusové (věrnostní) programy pro jednotlivé herní produkty. Podmínky jednotlivých bonusů budou komunikovány společně s informací o nároku na bonus.
 2. SAZKA si vyhrazuje právo nabídnout konkrétní bonusový program konkrétnímu účastníkovi nebo skupině účastníků, za předpokladu splnění podmínek pro přidělení tohoto konkrétního bonusového programu.
 3. V případě, kdy vznikne důvodné podezření, že účastník, jako jednotlivec, nebo jako člen skupiny, zneužije nebo se pokusí zneužít bonusový program, si SAZKA vyhrazuje právo dle svého uvážení zrušit bonus přidělený účastníkovi a/nebo zablokovat přístup ke konkrétnímu bonusovému programu a/nebo vyloučit účastníka z účasti v jakýchkoli budoucích bonusových nabídkách a/nebo s okamžitou platností zrušit účastníkovi Můj účet.
§ 14 - Evidence a historie Sázek, Výher a peněžních transakcí
 1. Přehledy o uzavřených Sázkách a dosažených Výhrách jsou účastníkovi dostupné na Mém účtu v sekci Moje sázky. Dále jsou přehledy o uzavřených Sázkách a dosažených Výhrách účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje historie, podsekce Hry.
 2. Přehledy o peněžních transakcích jsou účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje historie, podsekce Transakce.
 3. Přehledy o uzavřených Sázkách i peněžních transakcích jsou účastníkovi zobrazeny za období posledních 365 dní s výjimkou okamžitých loterií a technických her, jejichž historie je účastníkovi zobrazena za období posledních 30 dní.
§ 15 - Zneužití Mého účtu
 1. Můj účet je určen pro Vklady peněžních prostředků, které účastník posléze využije v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Jakékoliv jiné využití Mého účtu (např. využití Mého účtu pouze jako prostředku, který umožní převést peněžní hotovost na platební účet účastníka), může být ze strany SAZKA chápáno jako zneužití Mého účtu dle těchto Všeobecných podmínek.
§ 16 - Reklamace
 1. Účastník je povinen kontrolovat správnost veškerých transakcí (zejména převody peněžních prostředků na a z Mého účtu, Sázky a případné Výhry) na Mém účtu. Ve vlastním zájmu účastníka je, aby SAZKA informoval o veškerých nesrovnalostech týkajících se těchto transakcí na Mém účtu.
 2. Účastník uplatňuje reklamaci na www.sazka.cz, a to vyplněním a zasláním reklamačního formuláře online nebo uplatní reklamaci vyplněním reklamačního listu a jeho předáním obsluze na Prodejním místě.
 3. Výsledek reklamace po prošetření skutečností oznámí SAZKA reklamujícímu nejdéle do 30 dnů od doručení reklamace.
§ 17 - Odpovědnost za škody
 1. Za škody vzniklé porušením účastníkovy povinnosti chránit své přihlašovací údaje dle těchto Všeobecných podmínek nenese SAZKA odpovědnost.
 2. SAZKA neodpovídá účastníkům ani třetím osobám za škody vzniklé problémy s přenosy dat a zpráv pomocí telekomunikačních sítí. SAZKA rovněž nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození webových stránek SAZKA nebo jejich obsahu, včetně zneužití ochranných známek. SAZKA rovněž neodpovídá za nerealizované nebo pozdě realizované transakce, pokud tyto vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek SAZKA, jinými technickými problémy nebo vlivem mimořádných okolností. Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systému webových stránek SAZKA a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek SAZKA mají závažné právní důsledky a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu.
 3. V případě, že dojde technickou chybou nebo jako důsledek chyby Aplikace, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci účastníka nebo jiné osoby s Mým účtem a k jeho neoprávněnému navýšení, je SAZKA oprávněna takové navýšení odebrat.
 4. V případě, že dojde chybou systému SAZKA nebo jako důsledek chyby systému, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci účastníka nebo jiné osoby s Mým účtem a k neoprávněnému navýšení Mého účtu a účastník takové skutečnosti využije a uskuteční výběr z Mého účtu, nebo využije neoprávněně přidělený Vklad pro Sázku do hry, je toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení se všemi právními důsledky a účastník je povinen takto získané peněžní prostředky do 5 dnů vrátit.
 5. Účastník, který porušil Všeobecné podmínky, Herní plány hazardních her, odpovídá za škody, které touto jeho činností vzniknou.
§ 18 - Ochrana osobních údajů
 1. V rámci právního vztahu mezi SAZKA a účastníkem bude SAZKA zpracovávat osobní údaje účastníka pro následující účely:

  a. Realizace smluvního vztahu:
  Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že účastník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány účastníkovy identifikační údaje uvedené v registračním formuláři, případné kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (vč. platebních informací jako je číslo platebního účtu apod.). Tyto osobní údaje je SAZKA oprávněna zpracovávat i za účelem ochrany svých práv v případě sporu s účastníkem.
  b. Marketingové využití údajů:
  SAZKA je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo účastníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již účastníkovi poskytla. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je SAZKA dále oprávněna zpracovávat účastníkovy osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb.
  c. Plnění zákonné povinnosti:
  Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že účastník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. SAZKA je podle AML zákona, osobou povinnou zpracovávat osobní údaje účastníka pro účel předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to pro zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání. SAZKA je rovněž podle hazardního zákona povinna zpracovávat osobní údaje účastníka pro účely umožnění jeho účasti na hazardní hře. V této souvislosti je SAZKA povinna o účastníkovi zpracovávat údaje v následujícím rozsahu:
  I. identifikační údaje - všechna jména a příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství;
  II. údaje nutné k provádění identifikace - druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba platnosti průkazu totožnosti;
  III. údaje nezbytné k provádění kontroly Účastníka podle § 9 AML zákona.

  Ve všech shora uvedených případech platí, že zpracování lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany účastníka, které nicméně vůči účelům zpracování dle písm. a) a c) bude mít za následek ukončení smlouvy.

 2. Pro zpracování vymezené ve shora uvedeném odst. 1 této kapitoly Všeobecných podmínek SAZKA využívá služeb dalších subjektů, zpracovatelů, jejichž seznam je k dispozici na webové stránce Ochrana osobních údajů.
 3. Zpracování osobních údajů bude prováděno prostředky technických zařízení a způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky.
 4. Účastník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rozsahu a k účelům uvedeným výše bude prováděno po dobu trvání smluvního vztahu mezi SAZKA a účastníkem a dále 10 let po jeho skončení.
 5. Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat SAZKA o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). SAZKA je povinna účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka.
 6. Účastník, který se domnívá, že SAZKA zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo požádat SAZKA o vysvětlení. Dále může účastník SAZKA vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud SAZKA na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením SAZKA nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů účastníků, aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na webových stránkách Ochrana osobních údajů.
§ 19 - Přechod členství SAZKA Klubu
 1. Aktivní člen SAZKA Klubu, dle Statutu SAZKA Klubu platného do 18. 3. 2017 (dále jen Klub) se automaticky stává účastníkem Herního portálu Sazka.cz dle těchto Všeobecných podmínek.
 2. Přihlašovacím jménem se v Herním portálu Sazka.cz stává emailová adresa registrovaná v Klubu, a přihlašovacím heslem se stává heslo používané v Klubu.
 3. Peněžní prostředky člena Klubu vedené na Peněžním kontě jeho klientského účtu v Klubu jsou automaticky převedeny do Mého účtu účastníka.
 4. Účastník má automaticky nastavený Můj účet se statusem trvalý.
 5. Do 31. 12. 2017 je účastník povinen:

  a. nastavit si Sebeomezující opatření a
  b. v případě, že nemá uveden platební účet nebo není majitelem registrovaného platebního účtu, zajistit jeho změnu tak, že provede registraci nového platebního účtu, jehož je majitelem nebo registrované platební karty, jejíž je držitelem. Registrovaný platební účet nebo registrovaná platební karta mohou být vedeny pouze u poskytovatele platebních služeb v České republice.
 6. Nejpozději při dosažení celkové výše součtu vkladů a výběrů za období od 1. 1. 2017 odpovídající 2 000 EUR je účastník povinen doplnit identifikační údaje, tj. rodné číslo a místo narození, dle AML zákona. Pokud údaje nejsou doplněny, vyhrazuje si SAZKA právo omezit vklady nebo výběry na a z Mého účtu.
§ 20 - Provozní doba Herního portálu Sazka.cz
 1. Provozní doba pro příjem Sázek prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz je stanovena nepřetržitě 24 hodin denně bez omezení.
 2. Výjimkou z odst. 1. jsou pouze zákonem stanovené důvody (např. Státní smutek), SAZKA předem oznámené změny v provozní době a potřeba případných servisních zásahů ze strany SAZKA. Druhou výjimku z odst. 1. představuje příjem Sázek rychlých loterií s frekvencí slosování 5 minut a nižší, který nebude dostupný každý den od 0:00 do 1:15.
§ 21 - Přechodná a závěrečná ustanovení
 1. SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv, jakkoliv a z jakéhokoliv důvodu změnit, doplnit nebo zrušit tyto Všeobecné podmínky, včetně změn v Ceníku, který tvoří přílohu těchto Všeobecných podmínek. Při těchto změnách bude SAZKA zohledňovat zájem účastníků v maximálně možné míře. Změny jsou oznamovány na www.sazka.cz. Změny jsou platné a účinné dnem stanoveným SAZKA.
 2. Ve sporných případech a v případech, které nejsou popsány ve Všeobecných podmínkách, je vždy závazné rozhodnutí SAZKA. Právní vztahy vzniklé na základě těchto Všeobecných podmínek a těmito Všeobecnými podmínkami neupravené se řídí platným českým právem.
 3. V případě, že dojde mezi SAZKA a účastníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně závazků ze vztahu upraveného těmito Všeobecnými podmínkami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: www.adr.coi.cz
  Účastník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. V případě změny Všeobecných podmínek a Ceníku je souhlas účastníka s těmito změnami vyjádřen uskutečněním prvního přihlášení do Mého účtu po nabytí účinnosti těchto změn.
 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 8. 2017.
Ceník Herního portálu Sazka
Ceník herního portálu
(203 kB) Stáhnout PDF
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Rozumím
Zavřít   ✕ Pokud právě nejste přihlášeni na Facebooku nebo vám ještě nebylo 18 let, fanouškovská stránka se bohužel nezobrazí. Děkujeme za pochopení.
Pokračovat Zpět