Zavřít
Bilance: Délka hraní: Maximální výhra na technické hře je 500 000 Kč
Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky herního portálu Sazka.cz

§ 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz (dále jen “Všeobecné podmínky”) včetně Ceníku Herního portálu Sazka.cz (dále jen “Ceník”), upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem, tj. společností SAZKA a.s. se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28. listopadu 2001, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, DIČ: CZ699003312 (dále jen „SAZKA“) a Sázejícím (dále jen “Účastník”), který vzniká registrací Účastníka na www.sazka.cz.
 2. Předpokládá se, že Účastník je seznámen s Herními plány jednotlivých hazardních her. Z výše uvedeného důvodu bude používána terminologie z Herních plánů jednotlivých hazardních her bez dalšího vysvětlení.
 3. Účastník se zavazuje dodržovat tyto Všeobecné podmínky a Herní plány jednotlivých hazardních her SAZKA.
 4. Práva a povinnosti SAZKA a Účastníků jsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách a v Herních plánech jednotlivých hazardních her.
 5. Aktuální znění Všeobecných podmínek, Herních plánů jednotlivých hazardních her a ochrana osobních údajů jsou zveřejněny na www.sazka.cz.

§ 2 - Obecné podmínky registrace

 1. Registrace je proces, na jehož základě je osobě žádající o registraci vytvořen uživatelský účet (dále jen “Můj účet”), prostřednictvím kterého se Účastník může Účastnit internetových hazardních her Herního portálu Sazka.cz. Do doby, než dojde ke splnění všech zákonných podmínek pro registraci, má Můj účet status Dočasného účtu.
 2. Registrovat se může každá fyzická osoba, která je způsobilá účastnit se hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “hazardní zákon”), má bydliště na území České republiky, je starší 18 let, splní podmínky stanovené v ustanovení § 3 , a které v účasti na hazardní hře nebrání nastavená sebeomezující opatření.
 3. Účastník je povinen poskytovat pravdivé údaje. Pokud SAZKA dojde k závěru, že údaje poskytnuté Účastníkem při registraci jsou nepravdivé, je oprávněna zablokovat nebo zrušit Můj účet.
 4. Provozovatel neodpovídá za pravost, platnost a věcnou správnost dokumentů, které osoba žádající o registraci, resp. účastník provozovateli předloží. V případě pochybností o pravosti, platnosti či věcné správnosti dodaných dokumentů, je provozovatel oprávněn takový dokument odmítnout, resp. požadovat dodání dalších dokumentů.
 5. Účastník bere na vědomí, že v případě, kdy:

  a. výhra z kursové sázky nebo technické hry na Mém účtu se statusem dočasný, převyšuje částku 1 000 EUR, je povinen se identifikovat v souladu s ustanovením § 7 AML zákona.

  b. výhra z kursové sázky nebo technické hry na Mém účtu se statusem dočasný, převyšuje částku 2 000 EUR je povinen se identifikovat a poskytnout potřebnou součinnost ke kontrole klienta, v souladu s ustanoveními §7 a §9 AML zákona.

 6. Účastník bere na vědomí, že je povinen se identifikovat a poskytnout potřebnou součinnost ke kontrole klienta v souladu s ustanoveními §7 a §9 AML zákona vždy před provedením první kursové sázky nebo technické hry na Mém účtu se statusem trvalý. Bez splnění těchto náležitostí mu nebude provedení kursové sázky nebo technické hry umožněno.

 7. Účastník má povinnost stanovit si dostatečně bezpečné přístupové heslo bez osobního vztahu ke své osobě nebo osobám blízkým. Účastník nesmí jako přístupové heslo použít své datum narození, rodné číslo ani telefonní číslo. Heslo musí obsahovat minimálně osm znaků a SAZKA z důvodu bezpečnosti hesla vyžaduje, aby obsahovalo alespoň jedno písmeno, jednu číslici a dále doporučuje jeden speciální znak, např.: ! # $ % ^ & ( ) _ / * - . Účastník nesmí jako své uživatelské jméno a přezdívku použít hanlivé označení.
 8. Účastník je povinen chránit své přihlašovací údaje, uchovávat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Účastník má povinnost dodržovat dostatečnou míru obezřetnosti při nakládání s přihlašovacími údaji, zejména nezadávat přihlašovací údaje k Mému účtu před jinou osobou, nesdělovat je jiným osobám, nebo je zadávat na veřejně přístupných zařízeních, které nezajišťují dostatečnou bezpečnost a ochranu. Účastník je dále povinen nezasílat přihlašovací údaje na jakoukoliv výzvu zaslanou formou emailu, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí a každou takovou výzvu bez zbytečného odkladu oznámit kontaktnímu centru. SAZKA nikdy přihlašovací údaje v komunikaci s Účastníkem nepožaduje.
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelských údajů, resp. přístupových údajů, které bude způsobeno účastníkem, resp. v důsledku porušení povinností ze strany účastníka.
 10. V případě ztráty přihlašovacího hesla je možné heslo znovu získat prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz. Účastník v tomto případě stiskne volbu „Zapomenuté heslo“, která se nachází pod přihlašovacím formulářem. Instrukce k nastavení nového hesla jsou Účastníkovi zaslány automaticky systémem SAZKA na jeho registrovaný e-mail. Účastník si nové heslo pro přihlášení sám nastaví v Mém účtu.
 11. Každý účastník hazardní hry může mít u provozovatele pouze jeden Můj účet, a pokud se účastní i dalších her u provozovatele nabízených v aplikaci, sdílí tak Můj účet pro všechny sázky uskutečněné do všech druhů hazardních her provozovaných provozovatelem v aplikaci, a to za předpokladu, že splní rovněž všechny podmínky vyžadované pro účast na takové další hazardní hře. Závazná pravidla dalších hazardních her jsou stanovena v příslušném herním plánu konkrétní hazardní hry.
 12. V případě, že SAZKA zjistí, že má Účastník více než jeden Můj účet, zruší účet, který vznikl jako pozdější v pořadí nebo se může rozhodnout zrušit všechny vytvořené Účastníkem. V odůvodněných případech se SAZKA může s Účastníkem dohodnout jinak.

§ 3 - Průběh registrace

 1. Osoba žádající o registraci se registruje na Herním portále Sazka.cz.
 2. Proces registrace se skládá z:

  a. vyplnění registračního formuláře na Herním portále Sazka.cz,

  b. jednotlivého nastavení Sebeomezujících opatření nebo jejich jednotlivého odmítnutí a

  c. ověření identifikačních a kontaktních údajů Účastníka uvedených Účastníkem v registračním formuláři

  d. poskytnutí a následném ověření údajů o jeho platebním účtu nebo platební kartě.

  e. projevení souhlasu Účastníka s obsahem Všeobecných podmínek.

 3. Do registračního formuláře osoba žádající o registraci vyplní svou emailovou adresu, která zároveň slouží jako přihlašovací jméno, dále telefonní číslo, heslo pro přihlášení, všechna jména a příjmení ve formě a rozsahu, v jakém jsou uvedená v dokladu totožnosti, adresu trvalého či přechodného pobytu v ČR (ulice, číslo popisné, město, PSČ), adresu bydliště v případě, že je odlišná od adresy trvalého či přechodného pobytu, korespondenční adresu, v případě že je odlišná od adresy bydliště, státní občanství, pohlaví, místo narození a rodné číslo nebo v případě cizího státního příslušníka, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno datum narození, a v případě, že má zřízenou datovou schránku i identifikátor datové schránky.
 4. Odesláním registračního formuláře účastník potvrzuje, že se předem seznámil s platným zněním Všeobecných podmínek a herních plánů.
 5. SAZKA odešle na emailovou adresu, zadanou při registraci, hypertextový odkaz k ověření emailové adresy. Účastník po přihlášení do své emailové schránky klikne na tento odkaz, čímž ověří své kontaktní údaje.
 6. Nejpozději do 30 dní od odeslání registračního formuláře musí Účastník:

   

  a. ověřit kontaktní údaje (potvrzení své e-mailové adresy),

  b. nastavit Sebeomezující opatření,

  c. zaregistrovat platební účet nebo platební kartu a provést Vklad ze svého registrovaného platebního účtu nebo ze své registrované platební karty, kterým prokáže, že je majitelem tohoto platebního účtu nebo držitelem této platební karty.

  d. vybrat a realizovat metodu ověření dle odst. 6.

 7. Pokud osoba neprojde celým registračním procesem podle odst. 2 nebo pokud nebude možno vyplněné údaje spolehlivě ověřit, nelze registraci úspěšně dokončit. Ověření totožnosti a věku probíhá prostřednictvím Ministerstva financí, a to dálkovým způsobem v základním registru obyvatel anebo v jiných informačních systémech veřejné správy. V případě, že se totožnost a věk osoby žádající o registraci nepodaří ověřit v základním registru obyvatel, anebo v jiných informačních systémech veřejné správy, SAZKA takovéto osobě neumožní registraci a zřízení Mého účtu se statusem dočasný, to platí v případě, že služba vystavená Ministerstvem financí pro ověření totožnosti a věku Účastníka je v okamžiku ověření plně k dispozici. V odůvodněných případech, zejména když se prokáže, že totožnost a věk osoby žádající o registraci nebylo možné ověřit z důvodu technické chyby (na straně SAZKA či Ministerstva financí) nebo v případech, kdy osoba žádající o registraci neuvedla SAZKA úmyslně v omyl uvedením nepravdivých identifikačních nebo kontaktních údajů, může SAZKA přistoupit k obnovení procesu registrace. A dále jednou z metod nabízených Provozovatelem po přihlášení do Mého účtu, kterou si Účastník sám zvolí, a to:

  a. ověřením totožnosti za fyzické přítomnosti Účastníka, např. na Prodejním místě, nebo

  b. poskytnutím částečně anonymizované kopie dokladu, vydaného orgánem státní správy České republiky, v elektronické podobě, který prokazuje totožnost Účastníka (cestovní pas, občanský průkaz, povolení k trvalému či jinému pobytu), na kterém budou viditelné a čitelné identifikační údaje dle hazardního zákona nebo

  c. na základě identifikace dle § 11 a násl. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnost a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“).
  Ověření a potvrzení údajů Provozovatelem může být zajištěno i jinou metodou, než je uvedeno v tomto odstavci za předpokladu, že taková metoda zajistí srovnatelnou úroveň ověření/potvrzení údajů s metodami zde uvedenými. Účastníci budou o dalších metodách ověření, které nejsou ve Všeobecných podmínkách výslovně uvedeny prostřednictvím www.sazka.cz.

 8. V případě, že se Účastník, který má Můj účet se statusem trvalý bude chtít Účastnit kursových sázek a technických her a k ověření jeho identifikačních údajů nezvolil metodu podle odst. 6, písm. a) nebo c), je nezbytné toto ověření před účastí na těchto hazardních hrách doplnit v souladu s požadavky AML zákona. Zároveň platí, že pro účast na kursové sázce nebo technické hře, musí účastník doplnit informace ke kontrole klienta podle §9 AML zákona.
 9. Souhlasem s obsahem Všeobecných podmínek Účastník zároveň prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, ve smyslu AML zákona. Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí:

  a. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

  b. fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

  V případě, že je Účastník politicky exponovanou osobou a chce se účastnit hazardních her prostřednictvím Herního portálu sazka.cz je povinen tuto skutečnost oznámit SAZKA prostřednictvím kontaktního centra. Účastník, který tuto skutečnost oznámí prostřednictvím kontaktního centra je povinen se, v souladu s AML zákonem, identifikovat na Prodejním místě. Do doby, než bude identifikace Účastníka úspěšně provedena, nedojde ke změně statusu Mého účtu na trvalý.

 10. V případě, že Účastník splní všechny podmínky uvedené v odst. 5, dojde k úspěšnému ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci podle odst. 6, a souhlasí s Všeobecnými podmínkami, status Mého účtu bude změněn z dočasného na trvalý.

§ 4 - Dočasný účet

 1. Dočasný účet bude zřízen v případě, že osoba žádající o registraci poskytne Provozovateli všechny údaje uvedené v § 3 odst. 3 a dojde k ověření totožnosti a věkové hranice 18 let osoby žádající o registraci, to platí v případě, že služba vystavená Ministerstvem financí pro ověření totožnosti a věku Účastníka je v okamžiku ověření plně k dispozici. Dočasný účet může být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené peněžní prostředky na Dočasný účet za tuto dobu nesmí přesáhnout částku 3.000,- Kč. Z Dočasného účtu nelze vybírat peněžní prostředky.
 2. Pokud nedojde k dokončení registrace, Dočasný účet se zruší a Účastníkovi budou do 7 dnů vráceny pouze nevyčerpané vložené peněžní prostředky, a to v souladu s hazardním zákonem. Stejně bude postupováno v případě, že bude Dočasný účet zrušen ze strany SAZKA podle ustanovení § 6 odst. 1, písm. a), b), c), e), f), h), k), l) těchto Všeobecných podmínek.
 3. Nevyčerpaný vklad provozovatel vrátí Účastníkovi na platební účet, který uvedl při registraci, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v registračním formuláři, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z nevyčerpaného vkladu. Při vypořádání nevyčerpaného Vkladu poštovní poukázkou bude výše nevyčerpaného Vkladu zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání nevyčerpaného vkladu prostřednictvím poštovní poukázky převýšily výši nevyčerpaného vkladu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento nevyčerpaný vklad, a to s ohledem na nepoměr mezi výši nevyčerpaného vkladu a náklady transakce, o této skutečnosti Provozovatel Účastníka vždy informuje prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka.
 4. V případě, že dojde ke zrušení Dočasného účtu z důvodu uplynutí 30denní lhůty a zároveň není Dočasný účet zrušen ze strany SAZKA dle odst. 2, Účastník může celý registrační proces po uplynutí této lhůty kdykoliv zopakovat.

§ 5 - Zrušení Mého účtu účastníkem

 1. Účastník má kdykoliv právo zrušit si Můj účet i bez udání důvodů. Účastník v takovém případě zašle žádost prostřednictvím:
  1. emailové adresy info@sazka.cz, která je podána prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích účastníka, nebo
  2. telefonického požadavku na telefonní číslo Kontaktního centra 266 12 12 12, nebo
  3. chatu na internetových stránkách www.sazka.cz. 
  Zrušení Mého účtu je Účastníkovi oznámeno emailem na jeho registrovanou emailovou adresu.
 2. Účastník nesmí mít v době, kdy žádá o zrušení Mého účtu, uzavřené a nevyhodnocené žádné Sázky na Herním portálu Sazka.cz, jinak bude žádost o zrušení Mého účtu odmítnuta. Peněžní prostředky, které jsou Účastníkovi vedeny na Mém účtu se statusem trvalý, vrátí Provozovatel Účastníkovi na registrovaný platební účet, nebo refundací na platební kartu. V případě, že zůstatek na Mém účtu převyšuje součet vkladů provedených prostřednictvím registrované platební karty, bude převyšující částka vrácena prostřednictvím registrovaného platebního účtu, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z peněžních prostředků evidovaných na Mém účtu. Při vypořádání peněžních prostředků poštovní poukázkou bude výše peněžních prostředků zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání peněžních prostředků převýšily výši evidovaných peněžních prostředků na Mém účtu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento zůstatek, a to s ohledem na nepoměr mezi výši zůstatku a náklady transakce. O tomto Provozovatel Účastníka informuje prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích účastníka. V případě, že Účastník bude požadovat vrácení peněžních prostředků na platební účet vedený u poskytovatele platební služby mimo Českou republiku je Provozovatel oprávněn účtovat za takovýto převod poplatek 0,9 % z částky převodu, min. však 250 Kč a max. 1500 Kč.
 3. Pokud jsou peněžní prostředky na Mém účtu ve výši do 5 000 Kč, mohou být Účastníkem vyzvednuty před zrušením Mého účtu na Prodejním místě s terminálem SAZKA.

§ 6 - Blokace nebo zrušení Mého účtu SAZKOU

 1. SAZKA je oprávněna zablokovat nebo zrušit kterémukoli Účastníkovi Můj účet v případech, kdy Účastník:

  a. uvede při registraci nepravdivé údaje,

  b. prokazatelně ovlivní výsledek hazardní hry, resp. se o její ovlivnění pokusí,

  c. prokazatelně dojde k podvodnému jednání, resp. pokusu o něj,

  d. prokazatelně dojde k zneužití cizích platebních prostředků,

  e. závažným způsobem poruší ustanovení Herních plánů pro jednotlivé hazardní hry

  f. prokazatelně zneužije bonusové nebo věrnostní programy nebo nabídky, které SAZKA poskytuje,

  g. nenahlásí změny v základních údajích uvedených v registračním formuláři,

  h. prokazatelně zneužije ochranné známky SAZKA nebo poškodí dobré jméno SAZKA, proviní se proti dobrým mravům při jednání se SAZKA, šíří o SAZKA nepravdivé údaje,

  i. prostřednictvím své registrace (Mého účtu) umožní přístup osoby mladší 18 let k uzavření Sázek na hazardní hry,

  j. nevrátí bezdůvodné obohacení, které získal chybou systému SAZKA.

  k. nevrátí peněžní prostředky při neoprávněném připsání výhry,

  l. sdělí třetí straně své registrační údaje, nebo poskytne přístup k Mému účtu, resp. Dočasnému účtu jiné osobě nebo přistoupí (resp. pokusí se o přístup) k Mému účtu, resp. Dočasnému účtu jiného účastníka hazardní hry,

  m. v případě Mého účtu se statusem trvalý SAZKA prokazatelně získá důvodné podezření na zneužití nebo neoprávněnou manipulaci Účastníka, nebo jiné osoby s Mým účtem, nebo dojde ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci s Mým účtem,

  n. v případě Mého účtu se statusem trvalý po dobu delší než 24 měsíců nedojde k uzavření Sázky v rámci Mého účtu. O této skutečnosti bude Účastník informován nejpozději 14 dní před zrušením Mého účtu, a to prostřednictvím registrované emailové adresy,

  o. prokazatelně dojde k vulgárnímu, obtěžujícímu či jinak nevhodnému chování při komunikaci s provozovatelem nebo s jinými účastníky hazardní hry (např. v rámci chatu),

  p. byla v důsledku jednání Účastníka podstatně narušena vzájemná důvěra mezi Účastníkem a SAZKA (např. oznámení orgánů činných v trestním řízení na podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s účastí na hazardní hře)

  q. v souvislosti se vztahem podle těchto Všeobecných podmínek Účastník poruší obecné právní předpisy.

  r. v jiných případech uvedených v Herních plánech pro jednotlivé hazardní hry.

  s. smrtí účastníka.

  t. neposkytne potřebnou součinnost k plnění povinností dle AML zákona.

 2. V případě, že dojde ke zrušení Mého účtu z důvodu dle § 6 odst. 1 písm. j) nebo k) a účastník následně zahájí nový registrační proces, který úspěšně dokončí a provozovatel eviduje v době dokončení registrace pohledávku vůči tomuto účastníkovi ze zrušeného Mého účtu, pak bude záporný zůstatek zrušeného Mého účtu evidován také na nově vzniklém Mém účtu totožného účastníka hazardní hry.
 3. Konkrétní důvod zrušení Mého účtu je Účastníkovi oznámen prostřednictvím výpovědi zaslané na jeho registrovanou emailovou adresu.
 4. V okamžiku zrušení Mého účtu se statusem trvalý budou Účastníkovi vráceny veškeré uzavřené a nevyhodnocené Sázky, bude-li to technicky možné.
 5. Účastník má v případě zablokování nebo zrušení Mého účtu dle odst. 1 právo podat písemné námitky proti rozhodnutí SAZKA o zablokování nebo zrušení Mého účtu. Písemné námitky musí podat do patnácti dnů od obdržení oznámení o zrušení Mého účtu. Písemné námitky Účastník zašle na e-mail info@sazka.cz. SAZKA v takovém případě rozhodne o námitkách do třiceti dnů od obdržení námitek a bude o výsledku písemně informovat Účastníka na jeho registrovanou e-mailovou adresu. Peněžní prostředky, které jsou Účastníkovi vedeny na Mém účtu se statusem trvalý, budou do 7 dní od zaslání výpovědi vráceny Účastníkovi na registrovaný platební účet, nebo refundací na platební kartu. V případě, že zůstatek na Mém účtu převyšuje součet vkladů provedených prostřednictvím registrované platební karty, bude převyšující částka vrácena prostřednictvím registrovaného platebního účtu, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v kontaktních údajích Účastníka, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou k tíži Účastníka a budou strženy z peněžních prostředků evidovaných na Mém účtu. Při vypořádání peněžních prostředků poštovní poukázkou bude výše peněžních prostředků zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů. V případě, že by náklady na odeslání peněžních prostředků převýšily výši evidovaných peněžních prostředků na Mém účtu, není Provozovatel povinen zasílat Účastníkovi tento zůstatek, a to s ohledem na nepoměr mezi výši zůstatku a náklady transakce. O tomto Provozovatel Účastníka informuje prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích účastníka. V případě, že Účastník bude požadovat vrácení peněžních prostředků na platební účet vedený u poskytovatele platební služby mimo Českou republiku je Provozovatel oprávněn účtovat za takovýto převod poplatek 0,9 % z částky převodu, min. však 250 Kč a max. 1500 Kč.
 6. Peněžní prostředky budou Účastníkovi vráceny poté, co dojde k vyrovnání jiných eventuálních peněžních závazků Účastníka k SAZKA.
 7. V případě, že se peněžní prostředky nepodaří Účastníkovi zaslat výše uvedenými způsoby, jsou vedeny u SAZKA ještě po dobu 3 let od oznámení o zrušení Mého účtu Účastníkovi. Po uplynutí této lhůty tyto peněžní prostředky propadají ve prospěch SAZKA.
 8. V případě, že se SAZKA dozví o úmrtí Účastníka, zablokuje Můj účet a s peněžními prostředky vedenými na Mém účtu bude dále nakládáno dle platných právních předpisů.

§ 7 - Sebeomezující opatření

 1. Účastník si musí jednotlivě nastavit Sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, a to ve lhůtách stanovených hazardním zákonem.
 2. Sebeomezující opatření jsou podpůrná opatření, jimiž může Účastník sám sebe limitovat v hraní na Herním portálu Sazka.cz. Účastník si nastavuje, nebo nastavení odmítá pro následující limity:

  a. výši Sázek za jeden den a/nebo jeden kalendářní měsíc,

  b. výši čisté prohry za jeden den a/nebo jeden kalendářní měsíc,

  c. počet přihlášení do Mého účtu za jeden kalendářní měsíc,

  d. dobu denního přihlášení do Mého účtu do jeho automatického odhlášení, a

  e. dobu, po kterou Účastníkovi nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry po jeho odhlášení z Mého účtu.

 3. V případě, že Účastník využije možnosti nastavení Sebeomezujících opatření, je SAZKA povinna neumožnit mu hru nad rámec tohoto nastavení.
 4. Účastník může své nastavení Sebeomezujících opatření kdykoli změnit, přičemž SAZKA provede změny, které limity zpřísňují nejpozději do 24 hodin a změny, které limity zmírňují, provede SAZKA nejdříve s účinnosti od 7. dne po zadání změny.

§ 8 - Spotřebitelská soutěž

 1. Účastník, jehož Můj účet má status trvalý, uděluje souhlas s účastí ve spotřebitelských soutěžích pořádaných SAZKA a jejími partnery dle podmínek stanovených pro jednotlivé spotřebitelské soutěže, které budou zveřejněny na www.sazka.cz.
 2. V případě, že se Účastník nechce spotřebitelských soutěží účastnit, oznámí toto na info@sazka.cz, kde odmítne účast v konkrétní spotřebitelské soutěži.

§ 9 - Změna údajů 

 1. Účastník je povinen v případě, že dojde ke změně jeho registrovaných údajů, neprodleně aktualizovat tyto údaje na www.sazka.cz v Mém účtu nebo kontaktovat SAZKA prostřednictvím Kontaktního centra. Nenahlášení těchto změn může být důvodem k zablokování Mého účtu ze strany SAZKA.
 2. V případě změny jména, příjmení, emailové adresy, čísla platebního účtu či čísla platební karty Účastníka, bude nutno nový údaj ověřit způsobem popsaným v § 3.

§ 10 - Platební účet, platební karta a jiný platební prostředek a jejich ověření

 1. Registrovaný platební účet slouží pro převod peněžních prostředků na Můj účet a pro výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý.
 2. Registrovaný platební účet je platební účet uvedený Účastníkem. Účastník je povinen uvést platební účet, jehož je majitelem, a který je veden na jeho jméno
 3. Ověření registrovaného platebního účtu zahájí Účastník převodem prostředků z registrovaného platebního účtu na Můj účet. SAZKA následně ověří, zda převod byl uskutečněn z registrovaného platebního účtu a zda jméno majitele platebního účtu uvedené v tomto převodu je shodné se jménem Účastníka. Pokud tato ověření proběhnou úspěšně, stává se registrovaný platební účet ověřeným. Pokud ověření proběhnou neúspěšně, peněžní prostředky nemusí být přijaty na Můj účet a v tom případě jsou vráceny na účet odesílatele. Po dobu ověřování nemusí být tato platba připsána na Můj účet a Účastník nemá možnost převádět z registrovaného platebního účtu na Můj účet další prostředky. V případě technických problémů znemožňujících určit majitele účtu na základě platebního převodu může Účastník se souhlasem SAZKA prokázat vlastnictví účtu dokumentem vystaveným bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, kde je tento účet veden.
 4. Registrovaná platební karta je platební karta, kterou Účastník uvede v Mém účtu. Účastník je povinen uvést platební kartu, jíž je držitelem.
 5. Registrovaná platební karta slouží k převodu peněžních prostředků na Můj účet, neslouží k výběru peněžních prostředků z Mého účtu.
 6. Ověření registrované platební karty zahájí Účastník převodem prostředků na Můj účet pomocí ověřovací platby registrovanou platební kartou. Údaje o platební kartě poskytne Účastník zpracovateli karetních transakcí a SAZKA vede pouze virtuální identifikátor karty (Token) a maskované číslo karty. SAZKA následně ověří, zda platba byla dostatečně průkazně provedena držitelem karty. Po dobu ověřování nemusí být tato platba připsána na Můj účet a Účastník nemá možnost převádět z registrované platební karty na Můj účet další prostředky. Pokud ověření proběhne neúspěšně nebo Účastník nezadá v časové lhůtě ověřovací informaci o platbě, pak jsou prostředky vráceny zpět na kartu. V případě technických problémů znemožňujících určit držitele karty na základě ověřovací platby může Účastník se souhlasem SAZKY prokázat vlastnictví karty dokumentem vystaveným bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, který vydal tuto kartu, nebo jiným důvěryhodným způsobem.
 7. Změnu ověřeného registrovaného platebního účtu může Účastník provést nejvýše jednou za 7 dní.
 8. Aktivní platební prostředek je vždy poslední platební prostředek, který Účastník použil při Vkladu na Můj účet nebo výběru z Mého účtu se statusem trvalý. Změnu aktivního platebního prostředku provede Účastník vkladem nebo výběrem z daného platebního prostředku.
 9. Případné poplatky jsou uvedeny v Ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek.

§ 11 - Vklad na Můj účet

 1. Pro Vklad na Můj účet může Účastník využít následující možnosti:

  a. převod z registrovaného platebního účtu,

  b. platba z registrované platební karty,

  c. složení hotovosti do 5 000 Kč za 24 hod na Prodejním místě, kde je v provozu terminál.

 2. Každý účastník je při vložení peněžních prostředků v hotovosti na Můj účet povinen na vyžádání předložit platný průkaz totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je provozovatel oprávněn vklad hotovosti odmítnout do doby splnění této povinnosti.
 3. Převod z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty zahájí Účastník v Mém účtu.
 4. Účastník může provádět Vklady registrovanou platební kartou ve zjednodušené podobě, tj. bez nutnosti pokaždé zadávat všechny údaje platební karty.
 5. Příchozí platba je připsána na Můj účet až po ověření, že přišla z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty. Ověření provede SAZKA nejpozději do 2 pracovních dnů.
 6. Dojde-li k platbě ve prospěch Mého účtu jinak než převodem z registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty, vrátí SAZKA tuto platbu nejpozději do 7 pracovních dnů zpět plátci.
 7. Vklad hotovosti na Můj účet může být proveden prostřednictvím terminálu na Prodejním místě, a to nejvýše do 5 000 Kč za 24 hodin. Účastník se na Prodejním místě SAZKA identifikuje dokladem totožnosti a zákaznickým číslem nebo telefonním číslem a. Obsluha identifikuje Účastníka v souladu s AML zákonem a hazardním zákonem. Vklad hotovosti může Účastník provést jen na Můj účet Účastníka. O provedení Vkladu je Účastníkovi vystaveno potvrzení pracovníkem Prodejního místa.
 8. Minimální a maximální výše jednotlivých Vkladů podle způsobu platby jsou uvedeny v Ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek.

§ 12 - Výběry z Mého účtu se statusem trvalý

 1. Peněžní prostředky může Účastník z Mého účtu se statusem trvalý vybírat následujícími způsoby:

  a. v hotovosti na Prodejním místě, kde je v provozu terminál,

  b. bezhotovostním převodem na registrovaný platební účet.

 2. Požadavek na výběr peněžních prostředků v hotovosti zadá Účastník v Mém účtu se statusem trvalý, kde zvolí výši vybraných peněžních prostředků. Celková výše peněžních prostředků vybraných z Mého účtu v hotovosti nesmí přesáhnout 5 000 Kč během 24 hodin. Účastník může provést nejvýše 10 výběrů v hotovosti za týden. Požadavek je zpracován zpravidla neprodleně, nejpozději následující pracovní den od zadání požadavku. Po schválení výběru je na Účastníkovo registrované telefonní číslo odeslán jednorázový bezpečnostní kód, který má platnost 24 hodin. Účastník výběr peněžních prostředků dokončí na Prodejním místě, kde je v provozu terminál. Zde pro uskutečnění výběru předloží průkaz totožnosti a sdělí jednorázový bezpečnostní kód a požadovanou částku výběru. Účastník nesmí sdělit bezpečnostní kód jiné osobě než pracovníkovi Prodejního místa. O provedení výběru je Účastníkovi vystaveno potvrzení pracovníkem Prodejního místa. Ihned po přijetí požadavku je snížen zůstatek peněžních prostředků na Mém účtu se statusem trvalý, a dokud Účastník nedokončí výběr hotovosti na Prodejním místě, jsou prostředky určené k výběru blokovány. Před dokončením výběru hotovosti nemůže Účastník žádat o další výběr hotovosti. Pokud Účastník nedokončí výběr hotovosti do uplynutí platnosti jednorázového bezpečnostního kódu, je požadavek na výběr zrušen a blokované prostředky vráceny na Můj účet se statusem trvalý.
 3. Požadavek na výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý převodem na registrovaný platební účet zadá Účastník v Mém účtu a zvolí si výši vybíraných peněžních prostředků. Ihned po přijetí požadavku je snížen zůstatek prostředků na Mém účtu se statusem trvalý. Požadavek je zpracován následující pracovní den od zadání požadavku. Do zpracování požadavku má Účastník možnost zrušit tento požadavek v Mém účtu se statusem trvalý, čímž se příslušné prostředky vrátí na tento účet.
 4. V případě porušení § 6 odst. 1 písm. a) až m) si SAZKA vyhrazuje právo odmítnout požadavek na výběr peněžních prostředků z Mého účtu se statusem trvalý.
 5. Doba splatnosti bankovního převodu z Mého účtu se statusem trvalý na registrovaný platební účet závisí na výši částky požadovaného převodu a je stanovena v Ceníku, který je nedílnou součástí Všeobecných podmínek. Výše částky požadovaného převodu se vždy posuzuje jako součet všech zadaných požadavků na převod peněžních prostředků provedených během jednoho dne.
 6. Minimální a maximální výše jednotlivých výběrů je uvedena v Ceníku.
 7. Převod peněžních prostředků z Mého účtu jednoho Účastníka na Můj účet jiného Účastníka Herního portálu Sazka.cz je zakázán.

§ 13 - Moje bonusy

 1. SAZKA pro Účastníky hazardních her nabízí bonusové (věrnostní) programy. Podmínky jednotlivých bonusových programů a nabídek jsou komunikovány společně s informacemi o nároku na bonus.
 2. SAZKA si vyhrazuje právo nabídnout bonusový program či nabídku konkrétnímu Účastníkovi nebo skupině Účastníků, za předpokladu splnění rovných podmínek pro přidělení tohoto bonusového programu či nabídky.
 3. V případě, že nastane na straně Provozovatele technickou nebo jinou chybou situace, kdy bude Účastníkovi přidělen a připsán bonus v jiné výši nebo vícenásobně, Provozovatel neoprávněně přidělený bonus Účastníkovi odebere a z Mého účtu odečte neoprávněně připsanou částku tohoto bonusu. V případě, že zůstatek peněžních prostředků Účastníka na Mém účtu nepostačuje k úhradě převodu takto neoprávněně vyplaceného bonusu, vyzve Provozovatel Účastníka k vrácení tohoto bezdůvodného obohacení.
 4. V případě, kdy vznikne důvodné podezření, že Účastník, jako jednotlivec, nebo jako člen skupiny, zneužije nebo se pokusí zneužít bonusový program či nabídku, vyhrazuje si SAZKA právo dle svého uvážení zrušit bonus přidělený Účastníkovi a/nebo zablokovat přístup ke konkrétnímu bonusovému programu či nabídce a/nebo vyloučit Účastníka z účasti v jakýchkoli budoucích bonusových programech či nabídkách a /nebo s okamžitou platností zrušit Účastníkovi Můj účet.

§ 14 - Evidence a historie Sázek, Výher a peněžních transakcí

 1. Přehledy o uzavřených Sázkách a dosažených Výhrách jsou Účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje sázky. Dále jsou přehledy o uzavřených Sázkách a dosažených Výhrách Účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje historie, podsekce Hry.
 2. Přehledy o peněžních transakcích jsou Účastníkovi dostupné v Mém účtu v sekci Moje historie, podsekce Transakce.
 3. Přehledy o uzavřených Sázkách i peněžních transakcích jsou Účastníkovi zobrazeny za období posledních 365 dní s výjimkou okamžitých loterií a technických her, jejichž historie je účastníkovi zobrazena za období posledních 30 dní, přičemž delší historie, tj. do 365 dní je Účastníkovi k dispozici na vyžádání prostřednictvím Kontaktního centra SAZKA

§ 15 - Zneužití Mého účtu

 1. Můj účet je určen pro Vklady peněžních prostředků, které Účastník posléze využije v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Jakékoliv jiné využití Mého účtu (např. využití Mého účtu pouze jako prostředku, který umožní převést peněžní hotovost na platební účet Účastníka), může být ze strany SAZKA chápáno jako zneužití Mého účtu dle těchto Všeobecných podmínek.
 2. V případě, že účastník poruší opakovaně tuto svou povinnost, má provozovatel právo na náhradu všech nákladů vzniklých při těchto transakcích. K náhradě nákladů je provozovatel oprávněn použít peněžní prostředky na Mém účtu účastníka, který tuto svou povinnost porušil. V případě, že stav Mého účtu bude vykazovat záporný zůstatek, je účastník povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne výzvy provozovatele k úhradě vzniklého dluhu.

§ 16 - Reklamace

 1. Účastník je povinen kontrolovat správnost veškerých transakcí (zejména převody peněžních prostředků na a z Mého účtu, Sázky a případné Výhry) na Mém účtu. Ve vlastním zájmu Účastníka je, aby SAZKA informoval o veškerých takovýchto nesrovnalostech.
 2. Účastník je oprávněn podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti vždy nejpozději do 6 měsíců od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace či stížnosti, přičemž každá řádná reklamace musí být SAZKA doručena nejpozději poslední den lhůty pro její podání dle tohoto článku. Reklamace musí vždy obsahovat úplné jméno a příjmení, přesnou adresu Účastníka, popis reklamované skutečnosti (např. identifikaci uzavřené Sázky, koupeného Losu) a uvedení okolností, ze kterých k reklamované skutečnosti došlo.
 3. Účastník uplatňuje reklamaci vyplněním reklamačního formuláře, který je dostupný na www.sazka.cz v sekci Centrum podpory, emailem zaslaným na reklamace@sazka.cz, nebo písemně na adresu SAZKA a.s., K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9. Přijetí reklamace podané prostřednictvím reklamačního formuláře a emailu SAZKA Účastníkovi potvrdí, a to formou automatické odpovědi.
 4. Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.
 5. Výsledek reklamačního řízení sdělí SAZKA reklamujícímu nejdéle do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 6. K reklamacím, které jsou podány jiným způsobem, než stanovují Herní plány jednotlivých hazardních her, nebude přihlíženo, o této skutečnosti bude Účastník informován.

§ 17 - Odpovědnost za škody

 1. Za škody vzniklé porušením Účastníkovy povinnosti chránit své přihlašovací údaje dle těchto Všeobecných podmínek nenese SAZKA odpovědnost.
 2. SAZKA neodpovídá Účastníkům ani třetím osobám za škody vzniklé problémy s přenosy dat a zpráv pomocí telekomunikačních sítí. SAZKA rovněž nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození webových stránek SAZKA nebo jejich obsahu, včetně zneužití ochranných známek. SAZKA rovněž neodpovídá za nerealizované nebo pozdě realizované transakce, pokud tyto vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek SAZKA, jinými technickými problémy nebo vlivem mimořádných okolností. Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systému webových stránek SAZKA a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek SAZKA mají závažné právní důsledky a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu.
 3. V případě, že dojde technickou chybou nebo jako důsledek chyby Aplikace, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci účastníka nebo jiné osoby s Mým účtem a k jeho neoprávněnému navýšení, je SAZKA oprávněna takové navýšení odebrat.
 4. V případě, že dojde chybou systému SAZKA nebo jako důsledek chyby systému, ke zneužití nebo neoprávněné manipulaci účastníka nebo jiné osoby s Mým účtem a k neoprávněnému navýšení Mého účtu a účastník takové skutečnosti využije a uskuteční výběr z Mého účtu, nebo využije neoprávněně přidělený Vklad pro Sázku do hry, je toto jednání považováno za bezdůvodné obohacení se všemi právními důsledky a účastník je povinen takto získané peněžní prostředky do 5 dnů vrátit.
 5. Účastník, který porušil Všeobecné podmínky, Herní plány hazardních her, odpovídá za škody, které touto jeho činností vzniknou.

§ 18 - Ochrana osobních údajů

 1. V rámci právního vztahu mezi SAZKA a Účastníkem zpracovává SAZKA osobní údaje Účastníka, a to zejména za účelem realizace smlouvy (tj. poskytnutí služeb prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz), plnění zákonných povinností, či zasílání nabídek, bonusů a jiných marketingových sdělení. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Účastníka (kontaktní údaje SAZKA jakožto správce osobních údajů, kategorie osobních údajů, které SAZKA zpracovává, účely zpracování, právní základ pro zpracování, dobu uchování osobních údajů, kategorie příjemců a práva Účastníka jakožto subjektu údajů), jsou k dispozici na stránce Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků“, a to zejména v sekci Zásady ochrany osobních údajů a Informace ke zpracování osobních údajů v rámci Herního portálu Sazka.cz.

§ 19 - Provozní doba Herního portálu Sazka.cz

 1. Provozní doba pro příjem Sázek prostřednictvím Herního portálu Sazka.cz je stanovena nepřetržitě 24 hodin denně bez omezení.
 2. Výjimkou z odst. 1. jsou pouze zákonem stanovené důvody (např. Státní smutek), SAZKA předem oznámené změny v provozní době a potřeba případných servisních zásahů ze strany SAZKA. Druhou výjimku z odst. 1. představuje příjem Sázek rychlých loterií s frekvencí slosování 5 minut a nižší, který nebude dostupný každý den od 0:00 do 1:15.

§ 20 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv, jakkoliv a z jakéhokoliv důvodu změnit, doplnit nebo zrušit tyto Všeobecné podmínky, včetně změn v Ceníku, který tvoří přílohu těchto Všeobecných podmínek. Při těchto změnách bude SAZKA zohledňovat zájem účastníků v maximálně možné míře. Změny jsou oznamovány na www.sazka.cz. Změny jsou platné a účinné dnem stanoveným SAZKA.
 2. V případech, na které není v těchto Všeobecných podmínkách nebo v herních plánek pamatováno, jsou rozhodující obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník a rozhodnutí Provozovatele učiněná v souladu s nimi a těmito Všeobecnými podmínkami a herními plány. Právem rozhodným je právo České republiky a k řešení případných sporů budou příslušné soudy České republiky.
 3. Neznalost ustanovení těchto Všeobecných podmínek a herních plánů nebo jejich subjektivní výklad nečiní sázku neplatnou a při rozhodování případných sporů ze sázky nemůže být přihlíženo k okolnosti, že účastník nezná ustanovení těchto Všeobecných podmínek a herních plánů.
 4. V případě, že dojde mezi SAZKA a účastníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně závazků ze vztahu upraveného těmito Všeobecnými podmínkami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: www.adr.coi.cz
  Účastník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Vzájemné vztahy mezi Sázejícími, kteří sází společně, Herní plán neupravuje a Provozovatel za tyto vztahy neodpovídá a nejsou pro něj právně závazné.
 6. Účastníci, kteří mají ke dni 3. 1. 2017 včetně Můj účet se statusem dočasný, musí dokončit registraci podle § 3 odst. 6, ve lhůtě stanovené v § 4 Všeobecných podmínek.
 7. Ustanovení § 2 odst. 4 písm. a) a b) Všeobecných podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 3. 1. 2018
 8. V případě změny Všeobecných podmínek a Ceníku je souhlas Účastníka s těmito změnami vyjádřen uskutečněním prvního přihlášení do Mého účtu po nabytí účinnosti těchto změn.
 9. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, tj. dne 14. 3. 2019.