Obchodní podmínky Sazka Ticket

vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 
Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro poskytování níže definovaných Služeb prodeje Vstupenek na sportovní, kulturní a společenské Akce společností SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, 160 00 Praha 6, Vokovice, e-mail: info@sazkaticket.cz, telefon: (+420) 266 12 11 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO 26493993, pod obchodní značkou „SAZKA TICKET“ (dále též jen „SAZKA TICKET“) a související smluvní vztahy se Zákazníkem. Nákupem Vstupenky vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1. Definice pojmů

1.1. Akce 
Koncertní, divadelní nebo jiné představení, sportovní utkání nebo turnaj, dále výstavy, konference, školení, veletrhy a další Akce. Vstup na Akce je podmíněn zakoupením Vstupenky.

1.2. Pořadatel 
Subjekt, který podniká v oblasti pořádání Akcí a který uzavřel se SAZKA TICKET smlouvu o poskytování Služeb Zákazníkům (obvykle příkazní smlouvu).

1.3. Prodejní síť SAZKA TICKET
Prodejní síť SAZKA TICKET tvoří:
a) Prodejní místa SAZKA - síť prodejních míst (sběren) s terminály společnosti SAZKA a.s. v České republice,
b) Internetový obchod - e-shop dostupný ze stránek www.sazkaticket.cz (dále jen „Internetové stránky“),
c) Další prodejní místa - prodejní místa nepatřící mezi Prodejní místa SAZKA uvedená v písm. a), např. pokladny v místě konání Akce. 

1.4. Služby 
Zprostředkování objednání, platby a doručení Vstupenek, příp. jiné související služby. Pořadatel může rozhodnout o rozsahu využití jednotlivých složek Prodejní sítě SAZKA TICKET při poskytování Služeb na Akci. Způsoby objednání, platby a doručení Vstupenek se mohou měnit zejména v závislosti na době do konání Akce a druhu Akce.

1.5. Smlouva 
SAZKA TICKET poskytuje Zákazníkům Služby jménem a na účet Pořadatele. Nákupem Vstupenky na Akci Zákazník uzavírá smluvní vztah přímo s Pořadatelem. Pořadatel je odpovědný za řádné provedení a splnění nabízené Akce.

1.6. Vstupenka 
Doklad opravňující Zákazníka ke vstupu na Akci určený pro jednorázové použití, jestliže není stanoveno jinak. 
Vstupenkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí také:
i. elektronická Vstupenka (dále jen „E-ticket“). E-ticket je Vstupenka, která je Zákazníkovi zaslána elektronicky na e-mail zadaný v objednávkovém formuláři. SAZKA TICKET neodpovídá za případné nedoručení nebo pozdní doručení této e-mailové zprávy. Zákazník může vytisknout E-ticket kdekoli, kde má přístup k počítači s přístupem k síti internet a s připojenou tiskárnou. Pro zobrazení a vytištění E-ticketu je třeba mít nainstalován prohlížeč souborů ve formátu PDF, který je k dispozici zdarma ke stažení na internetu. Na Akci bude vpuštěna osoba, která předloží konkrétní E-ticket ke kontrole jako první. Každé další osobě, která předloží ke kontrole tentýž E-ticket, bude vstup na Akci bez náhrady odepřen;
ii. balíček Vstupenek (dále jen „Balíček Vstupenek“), tj. balíček obsahující více Vstupenek na různé Akce, které není možné zakoupit odděleně. Prodej Balíčku Vstupenek se řídí podmínkami, které jsou uvedeny na Internetových stránkách. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek platí pro Balíček Vstupenek obdobně;
iii. permanentní Vstupenka (dále jen „Permanentka“) ve formě sady Vstupenek na různé Akce nebo ve formě karty platné po vyznačenou dobu. Prodej Permanentky se řídí podmínkami, které jsou uvedeny na Internetových stránkách. Ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek platí pro Permanentku obdobně.
Vstupenka je cenina, její kopírování, padělání a pozměňování je zakázáno. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje, a to s výjimkou vady vyvolané úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí na straně SAZKA TICKET. 
V případě zničení, poškození, ztráty nebo odcizení Vstupenky se náhradní Vstupenka neposkytuje.
Zákazník může v Prodejní síti SAZKA TICKET obdržet graficky různé typy Vstupenek. Platnost všech Vstupenek vydaných v Prodejní síti SAZKA TICKET je shodná a s grafickou podobou Vstupenek se nemění. 

1.7. Zákazník  
Osoba starší 16 let, která využívá Služeb SAZKA TICKET.

2. Ceny a poplatky

2.1. Ceny vstupenek
O ceně Vstupenek a o případných slevách cen Vstupenek na Akci rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek, a to i bez udání důvodu.  Pro úhradu ceny Vstupenky rezervované v Internetovém obchodu je rozhodující cena Vstupenky platná v době její rezervace.
Ceny Vstupenek se uvádí jako konečné včetně servisního poplatku SAZKA TICKET a včetně zákonné sazby DPH v případě, že Pořadatel je plátcem DPH. S cenami Vstupenek se lze seznámit na Internetových stránkách.
Poskytuje-li Pořadatel na Akci slevy z cen Vstupenek, oprávněnost nároku na slevu se kontroluje při vstupu na Akci. Podmínky pro poskytnutí slevy jsou uváděny na Internetových stránkách. V případě, že Zákazník nesplňuje podmínky pro přiznání slevy, vstup na Akci mu nebude umožněn a Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu ceny Vstupenky ani jakýchkoli výloh, které jemu nebo jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti s Akcí.
Uhrazená cena Vstupenky se nevrací, není-li dále v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. 

3. Poskytování Služeb prostřednictvím Prodejních míst SAZKA

3.1. Poskytované Služby
V Prodejním místě SAZKA lze prostřednictvím obsluhy terminálu:
a) Služby objednat a zaplatit, tj. provést přímý nákup Vstupenky,
b) zaplatit Služby objednané jiným způsobem, tj. provést platbu ceny Vstupenky rezervované v Internetovém obchodu.

3.2. Přímý nákup 
Přímému nákupu Vstupenky předchází vytvoření tzv. terminálové rezervace. V rámci jedné terminálové objednávky lze zarezervovat maximálně 5 kusů Vstupenek na jednu Akci v jedné cenové kategorii. 
Rezervační systém v Prodejním místě SAZKA neumožňuje v případě číslovaných míst k sezení výběr z aktuální nabídky volných míst. Rezervační systém vždy nabízí nejlepší dostupnou Vstupenku ve zvolené cenové kategorii Vstupenek.
K vytvoření terminálové rezervace Vstupenky je třeba u zvolené Akce zjistit její sedmimístné identifikační číslo, tzv. ID Akce. Toto ID Akce může obsluha vyhledat prostřednictvím terminálu nebo jej Zákazník nalezne na Internetových stránkách.
 
Obsluha terminálu zadá do rezervačního systému ID Akce, Zákazník sdělí obsluze terminálu postupně svou objednávku, tj.: 
a) cenovou kategorii Vstupenky,
b) počet kusů Vstupenek v plné, případně ve zlevněné ceně, a
c) požadovaný sektor, pokud ve zvolené cenové kategorii je možný výběr z více sektorů.
 
Pokud je objednávka Zákazníka rezervačním systémem akceptována, terminál vytiskne potvrzení objednávky - rezervaci, kterou obsluha terminálu předá Zákazníkovi. 
Rezervace obsahuje informace o Akci, o rezervovaném místě (místech) a o ceně Vstupenky. Rezervace má časově omezenou platnost, která je na potvrzení uvedena, a to dobu 15 minut. Po uplynutí této doby rezervace automaticky pozbude platnosti. 
 
Zákazník je povinen před platbou ceny Vstupenky zkontrolovat správnost své objednávky a rezervace. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
Zákazník je povinen předat obsluze terminálu rezervaci společně s příslušnou peněžní částkou k zaplacení ceny Vstupenky. Obsluha terminálu následně zadá do rezervačního systému číslo rezervace a v případě, že rezervace je systémem akceptována, terminál vytiskne platnou Vstupenku, kterou obsluha terminálu předá Zákazníkovi. Pokud není řádné vytištění Vstupenky z jakéhokoliv důvodu možné, vrátí obsluha terminálu Zákazníkovi plnou cenu rezervované Vstupenky. V takovém případě nedojde k uzavření Smlouvy.
Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Vstupenek zkontrolovat správnost a kvalitu vytištěné Vstupenky. V případě, že byla Vstupenka vytištěna vadně, Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu vadný tisk reklamovat u obsluhy terminálu a předá jí vadně vytištěnou Vstupenku. Obsluha terminálu opakovaně vytiskne Zákazníkovi novou Vstupenku, nebo není-li to možné, má Zákazník právo podat reklamaci podle čl. 8.1 písm. a) těchto obchodních podmínek. 

3.3. Platba internetové rezervace
Zákazník je povinen před platbou ceny Vstupenek zkontrolovat správnost své objednávky a rezervace potvrzené z Internetového obchodu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
Zákazník obsluze terminálu sdělí číslo rezervace a obsluha terminálu jej zadá do rezervačního systému. Zákazník také může předložit čárový kód rezervace, který předem vytiskne nebo jej zobrazí na displeji mobilního zařízení.
V případě, že je rezervace systémem akceptována, obsluha terminálu informuje před platbou Zákazníka o počtu Vstupenek v rezervaci a o celkové částce k zaplacení. Při platbě rezervace z Internetového obchodu v Prodejních místech SAZKA je rozhodující cena Vstupenky platná v době její rezervace. Platbu lze uskutečnit v hotovosti nebo platební kartou.  
Zákazník je povinen předat obsluze terminálu příslušnou peněžní částku, obsluha terminálu platbu potvrdí, terminál vytiskne platnou Vstupenku, kterou obsluha terminálu předá Zákazníkovi. Pokud není řádné vytištění Vstupenky z jakéhokoliv důvodu možné, vrátí obsluha terminálu Zákazníkovi plnou cenu rezervované Vstupenky. V takovém případě nedojde k uzavření Smlouvy.
Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Vstupenek zkontrolovat správnost a kvalitu vytištěných Vstupenek. V případě, že byla Vstupenka vytištěna vadně, Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu vadný tisk reklamovat u obsluhy terminálu a předat jí vadně vytištěnou Vstupenku. Obsluha terminálu opakovaně vytiskne Zákazníkovi novou Vstupenku, nebo není-li to možné, má Zákazník právo podat reklamaci podle čl. 8.1 písm. a) těchto obchodních podmínek.

4. Poskytování Služeb prostřednictvím Internetového obchodu

4.1. Poskytované Služby
Prostřednictvím Internetového obchodu lze:
a) Služby objednat, tj. provést rezervaci Vstupenky, která bude zaplacena v Prodejním místě SAZKA,
b) Služby objednat a zaplatit, tj. provést rezervaci a následně platbu ceny Vstupenky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů. 

4.2. Objednání Služeb
V Internetovém obchodu Zákazník zvolí Akci a požadovanou Vstupenku přidá do nákupního košíku. V závislosti na dostupných Službách lze provést rezervaci Vstupenky nebo online nákup Vstupenky. Návod, jak postupovat při objednání Služeb v Internetovém obchodu, je k dispozici na Internetových stránkách.  V Internetovém obchodu se není třeba před objednáním Služeb registrovat. K objednání Služby je Zákazník povinen vyplnit údaje požadované v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen před odesláním vyplněného formuláře překontrolovat správnost a úplnost jím vyplněných údajů, především správnost své e-mailové adresy, na kterou mu bude zasláno potvrzení o rezervaci Vstupenky nebo E-ticket. Zadání platné e-mailové adresy a telefonního čísla Zákazníka je nezbytné pro případné kontaktování Zákazníka s informacemi např. o změně místa konání Akce nebo v případě úplného zrušení Akce. 

4.3. Vytvoření rezervace 
Zákazník odešle dokončenou objednávku kliknutím na odkaz „Rezervovat“. Zákazník je povinen před odesláním zkontrolovat správnost své objednávky.  Je-li objednávka rezervačním systémem akceptována, Zákazník obdrží potvrzení objednávky s dvanáctimístným číslem rezervace. 
Rezervace má časově omezenou platnost, která je na potvrzení uvedena, a to do 23:59 hod. následujícího kalendářního dne po dni vytvoření rezervace, pokud není na Internetových stránkách uvedeno jinak. Po uplynutí této doby rezervace automaticky pozbude platnosti.
Při platbě internetové rezervace se postupuje podle čl. 3.3 těchto obchodních podmínek.

4.4. Online nákup a doručení Vstupenky
Zákazník po dokončení objednávky klikne na odkaz „Zaplatit online“. Zákazník je povinen před zaplacením ceny Vstupenky zkontrolovat správnost své objednávky. V případě, že objednávka je rezervačním systémem akceptována, Zákazník je přesměrován k zadání online platby. 
Po provedení platby ceny Vstupenky online je Zákazníkovi zaslán E-ticket, více informací k E-ticketu je uvedeno v čl. 1.6 odst. i. těchto obchodních podmínek.

  5. Poskytování Služeb prostřednictvím Dalších prodejních míst

   5.1. Přímý nákup vstupenky
   V Dalším prodejním místě lze prostřednictvím prodejce Služby objednat a zaplatit, tj. provést přímý nákup vybraných Vstupenek.
   Zákazník sdělí prodejci svou objednávku: název, termín a místo konání Akce, cenovou kategorii Vstupenky, počet kusů Vstupenek v plné, případně ve zlevněné ceně, případně požadovaný sektor.
   Prodejce informuje Zákazníka o nabízeném místě (místech) a o ceně Vstupenky. Pokud Zákazník s nabízenými místy souhlasí, předá prodejci příslušnou peněžní částku k zaplacení ceny Vstupenky. Prodejce vytiskne platnou Vstupenku, kterou předá Zákazníkovi.
   Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat správnost a kvalitu vytištěné Vstupenky. V případě, že Vstupenka nebyla vytištěna dle objednávky Zákazníka nebo byla vytištěna vadně, Zákazník Vstupenku u prodejce reklamuje a předá mu vadně vytištěnou Vstupenku. Prodejce vytiskne Zákazníkovi novou Vstupenku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pokud není řádné vytištění Vstupenky z jakéhokoliv důvodu možné, vrátí prodejce Zákazníkovi plnou cenu zaplacené Vstupenky. V takovém případě nedojde k uzavření Smlouvy.

  6. Další povinnosti Zákazníka

  6.1. Pokyny Pořadatele
  Vydá-li Pořadatel v souvislosti s konáním Akce pokyny pro Zákazníky, budou takové pokyny Pořadatele k dispozici na Internetových stránkách a Zákazník je povinen těchto pokynů dbát a řídit se jimi.

  6.2. Vstup a pobyt na místě konání Akce
  Předložením Vstupenky u vstupu a vstupem na místo konání Akce vyjadřuje Zákazník souhlas s provozními a návštěvními předpisy místa konání Akce. Pořadatel a provozovatel místa konání Akce si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která tyto předpisy porušuje, a to bez nároku na vrácení ceny Vstupenky.

  7. Vrácení ceny Vstupenky

  7.1. Změna času zahájení Akce
  U jednotlivých (zejména sportovních) Akcí může dojít ke krátkodobé změně času zahájení Akce. Informace od Pořadatele o těchto změnách SAZKA TICKET uvede bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách. Tyto informace jsou rovněž uváděny v tisku a v ostatních sdělovacích prostředcích. V případě krátkodobé změny času zahájení Akce zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti.

  7.2. Změna termínu a/nebo místa konání Akce
  V případě změny termínu a/nebo místa konání Akce Pořadatelem rozhodne Pořadatel, zda ponechá zakoupené Vstupenky v platnosti i pro změněný termín či místo konání Akce, nebo zda vrátí Zákazníkům uhrazené ceny Vstupenek, případně nabídne Zákazníkům jinou formu kompenzace. Tyto informace poskytnuté Pořadatelem SAZKA TICKET uvede bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách.

  7.3. Úplné zrušení Akce
  V případě úplného zrušení Akce Pořadatel stanoví způsob, termín a místo pro vrácení ceny Vstupenek Zákazníkům. Tyto informace poskytnuté Pořadatelem SAZKA TICKET uvede bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách.

  7.4. Informování Zákazníků
  SAZKA TICKET informuje Zákazníky o změnách termínu nebo místa konání Akce, o úplném zrušení Akce a o vracení ceny Vstupenek zasláním zprávy elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registraci v Internetovém obchodu. SAZKA TICKET neodpovídá za případné nedoručení nebo pozdní doručení této e-mailové zprávy.

  7.5. Vrácení ceny Vstupenek
  Pořadatel Akce stanoví podmínky, termín a místo pro vrácení ceny Vstupenek. Podmínkou pro vrácení ceny Vstupenky zaplacené v Prodejním místě SAZKA nebo v Dalším prodejním místě je vrácení Vstupenky v nepoškozeném stavu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v informaci pro Zákazníka na Internetových stránkách.

  7.6. Způsoby vrácení ceny Vstupenek 
  Pořadatel může rozhodnout o tom, že vrácení ceny Vstupenek Zákazníkům zajistí sám svým jménem a na svůj účet, za podmínek, v čase a na místě, které určí. 
  Pověří-li Pořadatel SAZKA TICKET vrácením ceny Vstupenek Zákazníkům jménem a na účet Pořadatele, vrácení ceny Vstupenky proběhne následujícím způsobem:  
  a) Vstupenky zaplacené v Prodejních místech SAZKA
  Zákazník předá obsluze terminálu zakoupenou Vstupenku. V případě, že je Vstupenka systémem akceptována, terminál vytiskne potvrzení o vrácení Vstupenky, které obsluha terminálu předá spolu s peněžní částkou odpovídající ceně Vstupenky Zákazníkovi. 
  b) Vstupenky zaplacené v Internetovém obchodu
  SAZKA TICKET převede inkasované finanční prostředky zpět na účet, z kterého platbu za příslušnou Vstupenku obdržela.
  c) Vstupenky zaplacené v Dalších prodejních místech
  Zákazník předá prodejci zakoupenou Vstupenku. Prodejce ověří, zdali předložená Vstupenka splňuje podmínky pro vrácení ceny Vstupenky podle čl. 7.5 těchto obchodních podmínek. V kladném případě předá prodejce peněžní částku odpovídající ceně Vstupenky Zákazníkovi.  

   8. Reklamace, stížnosti a řešení sporů

   8.1. Reklamace Služeb nebo podání stížnosti
   SAZKA TICKET není Pořadatelem Akcí, a proto je Zákazník oprávněn u SAZKA TICKET reklamovat výlučně Služby poskytované ze strany SAZKA TICKET, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne. Zákazník může rovněž podat stížnost z jiných důvodů, než pro které lze podat reklamaci.
   SAZKA TICKET se rovněž zprostí odpovědnosti v případě, že ve splnění povinností SAZKA TICKET z těchto obchodních podmínek zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, tzv. vyšší moc. Událostí vyšší moci se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné i výpadek v síti nebo nedostupnost rezervačního systému v Prodejní síti SAZKA TICKET.
   Reklamaci může Zákazník uplatnit pouze v případě, že postupoval v souladu s těmito obchodními podmínkami.
   a) Reklamace vadného tisku Vstupenky v Prodejním místě SAZKA
   Reklamace se podává prostřednictvím reklamačního listu, který vyplní obsluha terminálu. V reklamačním listu obsluha terminálu uvede údaje nutné k vyřízení reklamace, zejména datum uplatnění reklamace, název Akce, místo a čas konání Akce, celkový počet a hodnotu správně a vadně vytištěných Vstupenek v Kč, detaily o rezervovaném místě (místech) v případě Vstupenky k sezení a kontakt na Zákazníka. K reklamačnímu listu musí být přiloženy veškeré vadně vytištěné Vstupenky. Zákazník obdrží potvrzenou kopii reklamačního listu. 
   b) Reklamace online platby
   Pokud při platbě objednávky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů nedojde k zaplacení objednávky z důvodu zamítnutí transakce, Zákazník kontaktuje příslušnou banku.
   Pokud Zákazník neobdrží po platbě objednávky online platební kartou nebo prostřednictvím jiných platebních nástrojů potvrzení o úspěšném provedení platby, avšak platba byla dle bankovního výpisu z účtu Zákazníka provedena, je Zákazník oprávněn uplatnit u SAZKA TICKET reklamaci takové transakce. SAZKA TICKET reklamovanou transakci prověří a v případě, že platba byla na účet SAZKA TICKET připsána, ale z technických důvodů nedošlo k zaplacení objednávky, převede peníze zpět na účet, ze kterého byla platba přijata. V takovém případě nedojde k uzavření Smlouvy.

   8.2. Reklamace Akce
   SAZKA TICKET neodpovídá za uskutečnění Akcí a změny termínů nebo místa jejich konání, průběh Akcí a změnu v jejich programu, ani za jakékoli události vzniklé v průběhu Akcí nebo v souvislosti s jejich konáním. SAZKA TICKET rovněž neodpovídá za žádnou škodu nebo jakoukoli jinou újmu, která Zákazníkovi nebo jakékoli třetí osobě vznikne v souvislosti s návštěvou Akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které Zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením nebo konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného Pořadatele Akce. 
   SAZKA TICKET se zavazuje předat veškeré obdržené reklamace týkající se Akce k vyřízení Pořadateli Akce.  

   8.3. Způsoby uplatnění reklamace a podání stížnosti
   Reklamaci Služeb poskytnutých ze strany SAZKA TICKET nebo podání stížnosti z jiných důvodů může Zákazník uplatnit v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@sazkaticket.cz nebo odesláním poštou na adresu SAZKA a.s., SAZKA TICKET, Evropská 866/69, 160 00 Praha 6, Vokovice.

   8.4. Vyřízení reklamace a stížnosti
   Reklamace a stížnosti se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické nebo administrativní náročnosti uplatněné reklamace. SAZKA TICKET je povinna vyřídit reklamaci nebo odpovědět na stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne doručení reklamace nebo stížnosti. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace nebo odpověď na stížnost znemožněna z důvodů stojících na straně Zákazníka. 

   8.5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) 
   V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Pořadatelem či společností SAZKA a.s. ke vzniku spotřebitelského sporu ohledně Služeb prodeje Vstupenek popsaných v těchto obchodních podmínkách, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 44
   110 00 Praha 1
   Email: adr@coi.cz
   Web: www.coi.cz 

   9. Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků

   9.1. Osobní údaje Zákazníka při využití Služeb Internetového obchodu
   V případě, že Zákazník využije Služeb dle čl. 4.1. písm. a) (online vytvoření rezervace Vstupenky) nebo písm. b) (online nákup Vstupenky) těchto obchodních podmínek, dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka, přičemž správcem osobních údajů je Pořadatel. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Zákazníka obdrží Zákazník v rámci procesu objednávky prostřednictvím Internetového obchodu.

   10.  Odpovědnost za škodu

   10.1. Odpovědnost SAZKA TICKET
   SAZKA TICKET nenese odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených v nabídce Akce, předaných ze strany Pořadatele a následně umístěných na Internetových stránkách, a to s výjimkou úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti na straně SAZKA TICKET. Tímto není dotčeno právo reklamace týkající se poskytování Služeb ze strany SAZKA TICKET podle čl. 8 těchto obchodních podmínek.

   10.2. Odpovědnost Pořadatele
   Veškeré nároky na náhradu škody vzniklé Zákazníkovi před Akcí, v jejím průběhu nebo po ní, v souvislosti s jejím konáním nebo se změnou programu, místa nebo termínu jejího konání apod. je Zákazník oprávněn uplatnit výlučně vůči příslušnému Pořadateli Akce. 

   11. Odstoupení od Smlouvy

   11.1. Odstoupení od Smlouvy uzavřené distančním způsobem
   Objedná-li Zákazník Službu prostřednictvím Internetového obchodu, není oprávněn do 14 dnů od uzavřené Smlouvy odstoupit s ohledem na ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.

   12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

   12.1. Obchodní podmínky a jejich změny
   SAZKA TICKET má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných Služeb, v souvislosti s technickým rozvojem, nebo z důvodu podstatné změny tržních podmínek) provést přiměřenou změnu těchto obchodních podmínek. SAZKA TICKET v takovém případě uveřejní nové znění obchodních podmínek na Internetových stránkách, a to vždy před jejich účinností.
   Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

   12.2. Doplňkové služby
   Jsou-li na Akci spolu se Vstupenkami nabízeny i poukazy na doplňkové služby, platí pro jejich rezervaci, zaplacení a případné vrácení obdobně ustanovení těchto obchodních podmínek.

   12.3. Účinnost obchodních podmínek
   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. ledna 2023.