Článek I. Popis služby

  1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky") rozumí dobíjení kreditu u VODAFONE KARET a karet Oskarta provozovaných v síti společnosti Vodafone Czech Republic a.s., prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA a.s., (dále jen „služba“).
  2. Kartou s čárovým kódem se rozumí samolepka nebo jiný materiál s vytištěným čárovým kódem, který obsahuje telefonní číslo v požadovaném formátu a je možno jej zpracovat terminálem nebo jeho součástí.
  3. Poskytnutí služby je možné objednat v libovolné sběrně společnosti SAZKA a.s., vybavené terminálem. Za tímto účelem je třeba předat obsluze terminálu vyplněný dobíjecí tiket (dále jen „dobíjecí tiket“) nebo kartu s čárovým kódem a zaplatit příslušnou částku v hotovosti.
  4. Prostřednictvím služby lze dobíjet kredit VODAFONE KARET a kredit Oskarta karet částkou v rozmezí od 200 Kč do 9 999 Kč včetně, a to v celých korunách.
  5. Objednané dobití kreditu VODAFONE KARTY a Oskarta karty provede společnost Vodafone Czech Republic a.s., a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku objednání služby.

Článek II. Objednání služby

Zákazník může objednat službu jedním z následujících způsobů:

1. Vyplnění dobíjecího tiketu
a) K objednání služby slouží dobíjecí tiket pro dobíjení kreditu předplacených SIM karet GSM telefonů. Zákazník je povinen vyplnit dobíjecí tiket dle návodu uvedeného na zadní straně dobíjecího tiketu, a to výhradně tužkou černé nebo modré barvy.
b) Po vyplnění příslušného tiketu je zákazník povinen překontrolovat správnost a úplnost vyplněných údajů.
c) Dobíjecí tiket neslouží jako potvrzení o poskytnutí služby.

2. Prostřednictvím karty s čárovým kódem
a) K objednání služby tímto způsobem slouží karta pro dobíjení přes terminály akciové společnosti SAZKA, která je vybavena čárovým kódem (dále jen „karta s čárovým kódem").
b) Zákazník předá kartu s čárovým kódem obstaravateli společně s peněžní částkou a zároveň informuje obstaravatele o výši částky, jejíž dobití požaduje. Obstaravatel sejme prostřednictvím čtecího zařízení, kterým jsou vybaveny terminály, čárový kód umístěný na předané kartě s čárovým kódem a zadá do terminálu zákazníkem požadovanou částku. Před předáním peněžité částky obstaravateli nebude sejmutí telefonního čísla z čárového kódu provedeno.
c) Předáním karty s čárovým kódem obstaravateli za účelem sejmutí čárového kódu čtecím zařízení se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

Článek III. Přijetí či nepřijetí objednávky

Systém akciové společnosti SAZKA a akciové společnosti Vodafone Czech Republic předanou objednávku zákazníka vyhodnotí. Mohou nastat tři následující situace:

1. Objednávka zákazníka byla přijata
a) O této skutečnosti vytiskne terminál potvrzení o zaplacení, které obstaravatel předá zákazníkovi.
b) Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí potvrzení o zaplacení zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná objednávka, bude-li to technicky možné, prostřednictvím terminálu zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka proti vydanému potvrzení o zaplacení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
c) Informace o provedeném dobití kreditu VODAFONE KARTY nebo Oskarta karty bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy na dobíjené telefonní číslo a pokud tak zákazník ve své objednávce požadoval, i na jím vyplněné konfirmační telefonní číslo.

2. Objednávka zákazníka nebyla přijata
a) O této skutečnosti vytiskne terminál informaci, kterou obstaravatel předá zákazníkovi. Informace obsahuje důvod, pro který bylo poskytnutí služby zamítnuto.
b) Obstaravatel vrátí zákazníkovi zaplacenou peněžní částku.

3. Nevytištění potvrzení – došlo k technické závadě terminálu
V případě, že terminál nevytiskne z technických důvodů potvrzení o zaplacení nebo informaci, je obstaravatel povinen:
a) vystavit zákazníkovi náhradní potvrzení o zaplacení, která bude obsahovat veškeré předepsané údaje nutné pro reklamační řízení, zejména číslo transakce. Až do vyřešení reklamace se peníze zákazníkovi nevrací.
b) vystavit zákazníkovi náhradní potvrzení v případě, že se obstaravateli nepodařilo prostřednictvím telefonického spojení získat informace o stavu transakce. Až do vyřízení reklamace se peníze zákazníkovi nevrací.

Článek IV. Reklamace

1. V případě, že zákazník obdržel doklad o zaplacení, náhradní potvrzení o zaplacenínebo náhradní potvrzení a k požadovanému dobití kreditu VODAFONE KARTY nebo Oskarta karty nedošlo do 24 hodin od okamžiku podání objednávky, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci prostřednictvím telefonátu na Vodafone linku (Vodafone péče o zákazníky) *77 nebo 800 770 077 nebo Oskarta zákaznickou linku *30 nebo 800 77 77 30.

2. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu týkajícího se poskytnuté služby, který se nepodaří vyřešit v rámci reklamačního procesu ani vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

a) v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů

Český telekomunikační úřad
Odbor kontroly a ochrany spotřebitele
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Email: spotrebitelskespory@ctu.cz
Web: ctu.cz/resene-spory-ctu

b) v případech, kdy není dána působnost ČTÚ (či jiného určeného subjektu) je dána působnost České obchodní inspekce v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.

Článek V. Závěrečná ustanovení

  1. Akciová společnost SAZKA je oprávněna tyto obchodní podmínky vždy aktualizovat a měnit jednostranným právním úkonem.
  2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2017.

V Praze dne 1. dubna 2017