Článek I. Popis služby

  1. Službou se pro účely těchto Obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) rozumí dobíjení (tj. navyšování kreditu) předplacených SIM karet v síti O2 Czech Republic a.s - O2, BLESKmobil, OpenCall a Tesco Mobile SIM karet (dále jen „předplacené SIM karty v síti O2“) vydávaných společností O2 Czech Republic a.s. nebo Tesco Mobile ČR s.r.o., prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA a.s. (dále jen „služba“).
  2. Kartou s čárovým kódem se rozumí samolepka nebo jiný materiál s vytištěným čárovým kódem, který obsahuje telefonní číslo v požadovaném formátu a je možno jej zpracovat terminálem nebo jeho součástí.
  3. Poskytnutí služby je možné objednat v libovolné sběrně společnosti SAZKA a.s. vybavené terminálem, a to postupem uvedeným v čl. II.
  4. Prostřednictvím služby lze dobíjet kredit předplacených SIM karet v síti O2 částkou v rozmezí od 300 Kč do 9 999 Kč včetně.
  5. Objednané dobití předplacené SIM karty v síti O2 provede společnost O2 Czech Republic a.s. nejpozději do 24 hodin od okamžiku objednání služby.

Článek II. Objednání služby

Objednávkou zákazníka se rozumí:

a) řádné vyplnění dobíjecího tiketu zákazníkem a jeho předání obsluze terminálu SAZKA. Za řádné vyplnění tiketu se považuje čitelné a úplné vyplnění dobíjecího tiketu dle návodu a pokynů na zadní straně dobíjecího tiketu. Obsluha terminálu SAZKA formálně překontroluje řádné vyplnění dobíjecího tiketu a v případě nedostatků předá dobíjecí tiket k opravě a přepracování zpět zákazníkovi. Jestliže zákazník předá zpět obsluze terminálu řádně vyplněný dobíjecí tiket, je toto považováno za potvrzení správnosti objednávky zákazníka a souhlas ze strany zákazníka s údaji uvedenými na dobíjecím tiketu. Obsluha terminálu SAZKA rovněž vyinkasuje od zákazníka příslušnou částku v Kč, která odpovídá zákazníkem požadované hodnotě dobití. Bez vyinkasování příslušné částky od zákazníka obsluhou terminálu SAZKA, nebude zahájen proces dobíjení;

b) ústní žádost zákazníka o dobití předplacené SIM karty v síti O2 prostřednictvím čárového kódu směřovaná obsluze terminálu SAZKA a následné předání čárového kódu obsluze terminálu SAZKA zákazníkem. Tento čárový kód v sobě nese informaci o telefonním čísle, které zákazník požaduje dobít. Zároveň zákazník ústně sdělí obsluze terminálu požadovanou hodnotu (částku) dobití předplacené SIM karty v síti O2, popřípadě také zákazník sdělí obsluze terminálu telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Tuto možnost, tedy zaslání potvrzující SMS, může a nemusí zákazník využít. Zákazník sdělí (dle potřeby) obsluze terminálu SAZKA, že se jedná o operátora O2 CZ, BLESKmobil, OpenCall nebo Tesco Mobile, pokud to již nebylo jasné z požadavku na dobíjení předplacené SIM karty v síti O2. Obsluha terminálu SAZKA ústně zopakuje zákazníkovi údaje, které předtím zákazník sdělil obsluze terminálu z důvodu ověření, kontroly a potvrzení správnosti objednávky zákazníka. Zákazník tyto údaje, nyní sdělené obsluhou terminálu SAZKA, ústně potvrdí obsluze terminálu SAZKA. Tento souhlas se považuje jako potvrzení správnosti objednávky zákazníka a souhlas ze strany zákazníka s uvedenými údaji. Jedná se především o následující údaje: požadovaná hodnota (částka) dobíjení předplacené SIM karty v síti O2, telefonní číslo dobíjené SIM karty (toto telefonní číslo je načteno obsluhou terminálu SAZKA z čárového kódu předaného zákazníkem obsluze terminálu SAZKA), popřípadě také telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Obsluha terminálu rovněž vyinkasuje od zákazníka příslušnou částku v Kč, která odpovídá zákazníkem požadované hodnotě dobití. Bez vyinkasování příslušné částky od zákazníka obsluhou terminálu SAZKA nebude zahájen proces dobíjení;

c) ústní žádost zákazníka o dobití předplacené SIM karty v síti O2 směřovaná obsluze terminálu SAZKA. Zákazník sdělí obsluze terminálu SAZKA výši požadované hodnoty (částky) dobíjení, telefonní číslo dobíjené přeplacené SIM karty v síti O2, popřípadě telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Tuto možnost, tedy zaslání potvrzující SMS může a nemusí zákazník využít. Rovněž zákazník sdělí (dle potřeby) obsluze terminálu SAZKA, že se jedná o operátora O2 CZ, BLESKmobil, OpenCall nebo Tesco Mobile, pokud to již nebylo jasné z požadavku na dobíjení. Následně obsluha terminálu ústně zopakuje zákazníkovi údaje, které předtím zákazník sdělil obsluze terminálu z důvodu ověření, kontroly a potvrzení správnosti objednávky zákazníka. Zákazník tyto údaje, nyní sdělené obsluhou terminálu, ústně potvrdí obsluze terminálu. Tento souhlas se považuje jako potvrzení správnosti objednávky zákazníka a souhlas ze strany zákazníka s uvedenými údaji. Jedná se především o následující údaje: požadovaná hodnota (částka) dobití předplacené SIM karty v síti O2, telefonní číslo dobíjené SIM karty, popřípadě také telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Obsluha terminálu SAZKA rovněž vyinkasuje od zákazníka příslušnou částku v Kč, která odpovídá zákazníkem požadované hodnotě dobití. Bez vyinkasování příslušné částky od zákazníka obsluhou terminálu SAZKA nebude zahájen proces dobíjení.

Objednávkou zákazníka se rozumí:

a) řádné vyplnění dobíjecího tiketu zákazníkem a jeho předání obsluze terminálu SAZKA. Za řádné vyplnění tiketu se považuje čitelné a úplné vyplnění dobíjecího tiketu dle návodu a pokynů na zadní straně dobíjecího tiketu. Obsluha terminálu SAZKA formálně překontroluje řádné vyplnění dobíjecího tiketu a v případě nedostatků předá dobíjecí tiket k opravě a přepracování zpět zákazníkovi. Jestliže zákazník předá zpět obsluze terminálu řádně vyplněný dobíjecí tiket, je toto považováno za potvrzení správnosti objednávky zákazníka a souhlas ze strany zákazníka s údaji uvedenými na dobíjecím tiketu. Obsluha terminálu SAZKA rovněž vyinkasuje od zákazníka příslušnou částku v Kč, která odpovídá zákazníkem požadované hodnotě dobití. Bez vyinkasování příslušné částky od zákazníka obsluhou terminálu SAZKA, nebude zahájen proces dobíjení;

b) ústní žádost zákazníka o dobití předplacené SIM karty v síti O2 prostřednictvím čárového kódu směřovaná obsluze terminálu SAZKA a následné předání čárového kódu obsluze terminálu SAZKA zákazníkem. Tento čárový kód v sobě nese informaci o telefonním čísle, které zákazník požaduje dobít. Zároveň zákazník ústně sdělí obsluze terminálu požadovanou hodnotu (částku) dobití předplacené SIM karty v síti O2, popřípadě také zákazník sdělí obsluze terminálu telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Tuto možnost, tedy zaslání potvrzující SMS, může a nemusí zákazník využít. Zákazník sdělí (dle potřeby) obsluze terminálu SAZKA, že se jedná o operátora O2 CZ, BLESKmobil, OpenCall nebo Tesco Mobile, pokud to již nebylo jasné z požadavku na dobíjení předplacené SIM karty v síti O2. Obsluha terminálu SAZKA ústně zopakuje zákazníkovi údaje, které předtím zákazník sdělil obsluze terminálu z důvodu ověření, kontroly a potvrzení správnosti objednávky zákazníka. Zákazník tyto údaje, nyní sdělené obsluhou terminálu SAZKA, ústně potvrdí obsluze terminálu SAZKA. Tento souhlas se považuje jako potvrzení správnosti objednávky zákazníka a souhlas ze strany zákazníka s uvedenými údaji. Jedná se především o následující údaje: požadovaná hodnota (částka) dobíjení předplacené SIM karty v síti O2, telefonní číslo dobíjené SIM karty (toto telefonní číslo je načteno obsluhou terminálu SAZKA z čárového kódu předaného zákazníkem obsluze terminálu SAZKA), popřípadě také telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Obsluha terminálu rovněž vyinkasuje od zákazníka příslušnou částku v Kč, která odpovídá zákazníkem požadované hodnotě dobití. Bez vyinkasování příslušné částky od zákazníka obsluhou terminálu SAZKA nebude zahájen proces dobíjení;

c) ústní žádost zákazníka o dobití předplacené SIM karty v síti O2 směřovaná obsluze terminálu SAZKA. Zákazník sdělí obsluze terminálu SAZKA výši požadované hodnoty (částky) dobíjení, telefonní číslo dobíjené přeplacené SIM karty v síti O2, popřípadě telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Tuto možnost, tedy zaslání potvrzující SMS může a nemusí zákazník využít. Rovněž zákazník sdělí (dle potřeby) obsluze terminálu SAZKA, že se jedná o operátora O2 CZ, BLESKmobil, OpenCall nebo Tesco Mobile, pokud to již nebylo jasné z požadavku na dobíjení. Následně obsluha terminálu ústně zopakuje zákazníkovi údaje, které předtím zákazník sdělil obsluze terminálu z důvodu ověření, kontroly a potvrzení správnosti objednávky zákazníka. Zákazník tyto údaje, nyní sdělené obsluhou terminálu, ústně potvrdí obsluze terminálu. Tento souhlas se považuje jako potvrzení správnosti objednávky zákazníka a souhlas ze strany zákazníka s uvedenými údaji. Jedná se především o následující údaje: požadovaná hodnota (částka) dobití předplacené SIM karty v síti O2, telefonní číslo dobíjené SIM karty, popřípadě také telefonní číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití. Obsluha terminálu SAZKA rovněž vyinkasuje od zákazníka příslušnou částku v Kč, která odpovídá zákazníkem požadované hodnotě dobití. Bez vyinkasování příslušné částky od zákazníka obsluhou terminálu SAZKA nebude zahájen proces dobíjení.

Článek III. Přijetí či nepřijetí objednávky

Systém SAZKA a.s. a O2 Czech Republic a.s. předanou objednávku zákazníka vyhodnotí. Mohou nastat tři následující situace:
 

1. Objednávka zákazníka byla přijata

a) O této skutečnosti vytiskne obsluha terminálu stvrzenku, kterou předá zákazníkovi.
b) Zákazník je povinen bezprostředně (nejdéle však do dvou minut) po převzetí stvrzenky zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná objednávka, bude-li to technicky možné, prostřednictvím terminálu zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka proti vydané stvrzence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
c) Informace o provedeném dobití předplacené SIM karty v síti O2 bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy na dobíjené telefonní číslo a pokud tak zákazník ve své objednávce požadoval, i na jím požadované číslo pro zaslání potvrzující SMS zprávy o provedeném dobití.
 

2. Objednávka zákazníka nebyla přijata
a) O této skutečnosti vytiskne obsluha terminálu informaci, kterou předá zákazníkovi. Informace obsahuje důvod, pro který bylo poskytnutí služby zamítnuto.
b) Obsluha terminálu vrátí zákazníkovi zaplacenou peněžní částku.
 

3. Nevytištění potvrzení – došlo k technické závadě terminálu

1. V případě, že terminál nevytiskne potvrzení o platbě nebo jinou informaci o zamítnutí služby, spojí se obsluha terminálu telefonicky s Pomocnou linkou pro partnery společnosti SAZKA, kde mu bude sdělen aktuální stav požadavku. Pokud je z Pomocné linky požadovaná transakce označena jako negativně ověřená, musí obsluha terminálu vrátit peníze zákazníkovi spolu se sdělením, že jím předaný požadavek nelze uskutečnit.
2. V případě kladně ověřeného požadavku obsluha terminálu překontroluje funkční stav terminálu a tiskárny. Pokud je stav zařízení v pořádku, pokusí se o opakovaný tisk dokladů. V opačném případě vystaví obsluha terminálu zákazníkovi náhradní potvrzení o platbě. Tato náhradní stvrzenka musí obsahovat následující údaje:

- název služby - datum a čas transakce
- číslo obstaravatelské licence
- placenou částku včetně transakčního poplatku
- číslo potvrzení o platbě
- podpis partnera (obsluhy terminálu)

Článek IV. Reklamace

V případě, že zákazník obdržel stvrzenku, náhradní stvrzenku nebo náhradní potvrzení a k požadovanému dobití předplacené SIM karty nedošlo do 24 hodin od okamžiku podání objednávky, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci na níže uvedeném kontaktním místě:

Při dobití O2, OpenCall nebo BLESKmobil čísla:

O2 Czech Republic a.s.
Reklamační oddělení – dobíjení O2 / BLESKmobil
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 – Michle

Při dobití Tesco Mobile čísla:
Tesco Mobile ČR s.r.o.
Praha 10
Vršovická 1527/68b
PSČ 100 00
Další kontaktní údaje jsou uvedeny na stvrzenkách.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu týkajícího se poskytnuté služby, který se nepodaří vyřešit v rámci reklamačního procesu ani vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

a) v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů

Český telekomunikační úřad
Odbor kontroly a ochrany spotřebitele
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Email: spotrebitelskespory@ctu.cz
Web: ctu.cz/resene-spory-ctu

b) v případech, kdy není dána působnost ČTÚ (či jiného určeného subjektu) je dána působnost České obchodní inspekce v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek V. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky jsou vydány společností SAZKA a.s., IČO: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, Praha 190 93, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424. SAZKA a.s. je oprávněna tyto Obchodní podmínky kdykoliv aktualizovat a měnit s účinností okamžikem zveřejnění na webových stránkách společnosti.
  2. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 8. 2020.

V Praze dne 3. 8. 2020