Zavřít
Bilance: Délka hraní: Maximální výhra na technické hře je 500 000 Kč
Obchodní podmínky

Dobíjení Vodafone karet prostřednictvím prodejní sítě

Článek I. Popis služby

  1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky") rozumí dobíjení kreditu u VODAFONE KARET a karet Oskarta provozovaných v síti společnosti Vodafone Czech Republic a.s., prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA a.s., (dále jen „služba“).
  2. Kartou s čárovým kódem se rozumí samolepka nebo jiný materiál s vytištěným čárovým kódem, který obsahuje telefonní číslo v požadovaném formátu a je možno jej zpracovat terminálem nebo jeho součástí.
  3. Poskytnutí služby je možné objednat v libovolné sběrně společnosti SAZKA a.s., vybavené terminálem. Za tímto účelem je třeba předat obsluze terminálu vyplněný dobíjecí tiket (dále jen „dobíjecí tiket“) nebo kartu s čárovým kódem a zaplatit příslušnou částku v hotovosti.
  4. Prostřednictvím služby lze dobíjet kredit VODAFONE KARET a kredit Oskarta karet částkou v rozmezí od 200 Kč do 9 999 Kč včetně, a to v celých korunách.
  5. Objednané dobití kreditu VODAFONE KARTY a Oskarta karty provede společnost Vodafone Czech Republic a.s., a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku objednání služby.

Článek II. Objednání služby

Zákazník může objednat službu jedním z následujících způsobů:

1. Vyplnění dobíjecího tiketu
a) K objednání služby slouží dobíjecí tiket pro dobíjení kreditu předplacených SIM karet GSM telefonů. Zákazník je povinen vyplnit dobíjecí tiket dle návodu uvedeného na zadní straně dobíjecího tiketu, a to výhradně tužkou černé nebo modré barvy.
b) Po vyplnění příslušného tiketu je zákazník povinen překontrolovat správnost a úplnost vyplněných údajů.
c) Dobíjecí tiket neslouží jako potvrzení o poskytnutí služby.

2. Prostřednictvím karty s čárovým kódem
a) K objednání služby tímto způsobem slouží karta pro dobíjení přes terminály akciové společnosti SAZKA, která je vybavena čárovým kódem (dále jen „karta s čárovým kódem").
b) Zákazník předá kartu s čárovým kódem obstaravateli společně s peněžní částkou a zároveň informuje obstaravatele o výši částky, jejíž dobití požaduje. Obstaravatel sejme prostřednictvím čtecího zařízení, kterým jsou vybaveny terminály, čárový kód umístěný na předané kartě s čárovým kódem a zadá do terminálu zákazníkem požadovanou částku. Před předáním peněžité částky obstaravateli nebude sejmutí telefonního čísla z čárového kódu provedeno.
c) Předáním karty s čárovým kódem obstaravateli za účelem sejmutí čárového kódu čtecím zařízení se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

Článek III. Přijetí či nepřijetí objednávky

Systém akciové společnosti SAZKA a akciové společnosti Vodafone Czech Republic předanou objednávku zákazníka vyhodnotí. Mohou nastat tři následující situace:

1. Objednávka zákazníka byla přijata
a) O této skutečnosti vytiskne terminál potvrzení o zaplacení, které obstaravatel předá zákazníkovi.
b) Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí potvrzení o zaplacení zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná objednávka, bude-li to technicky možné, prostřednictvím terminálu zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka proti vydanému potvrzení o zaplacení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
c) Informace o provedeném dobití kreditu VODAFONE KARTY nebo Oskarta karty bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy na dobíjené telefonní číslo a pokud tak zákazník ve své objednávce požadoval, i na jím vyplněné konfirmační telefonní číslo.

2. Objednávka zákazníka nebyla přijata
a) O této skutečnosti vytiskne terminál informaci, kterou obstaravatel předá zákazníkovi. Informace obsahuje důvod, pro který bylo poskytnutí služby zamítnuto.
b) Obstaravatel vrátí zákazníkovi zaplacenou peněžní částku.

3. Nevytištění potvrzení – došlo k technické závadě terminálu
V případě, že terminál nevytiskne z technických důvodů potvrzení o zaplacení nebo informaci, je obstaravatel povinen:
a) vystavit zákazníkovi náhradní potvrzení o zaplacení, která bude obsahovat veškeré předepsané údaje nutné pro reklamační řízení, zejména číslo transakce. Až do vyřešení reklamace se peníze zákazníkovi nevrací.
b) vystavit zákazníkovi náhradní potvrzení v případě, že se obstaravateli nepodařilo prostřednictvím telefonického spojení získat informace o stavu transakce. Až do vyřízení reklamace se peníze zákazníkovi nevrací.

Článek IV. Reklamace

1. V případě, že zákazník obdržel doklad o zaplacení, náhradní potvrzení o zaplacenínebo náhradní potvrzení a k požadovanému dobití kreditu VODAFONE KARTY nebo Oskarta karty nedošlo do 24 hodin od okamžiku podání objednávky, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci prostřednictvím telefonátu na Vodafone linku (Vodafone péče o zákazníky) *77 nebo 800 770 077 nebo Oskarta zákaznickou linku *30 nebo 800 77 77 30.

2. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu týkajícího se poskytnuté služby, který se nepodaří vyřešit v rámci reklamačního procesu ani vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

a) v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů

Český telekomunikační úřad
Odbor kontroly a ochrany spotřebitele
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Email: spotrebitelskespory@ctu.cz
Web: ctu.cz/resene-spory-ctu

b) v případech, kdy není dána působnost ČTÚ (či jiného určeného subjektu) je dána působnost České obchodní inspekce v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.

Článek V. Závěrečná ustanovení

  1. Akciová společnost SAZKA je oprávněna tyto obchodní podmínky vždy aktualizovat a měnit jednostranným právním úkonem.
  2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2017.

V Praze dne 1. dubna 2017