Vklad Zavřít
Více informací
Méně informací

Zkuste si také

  • Obchodní podmínky

    Úvod

Dobíjení Vodafone karet prostřednictvím prodejní sítě

Článek I. Popis služby
1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky") rozumí dobíjení kreditu u VODAFONE KARET a karet Studentfone provozovaných v síti společnosti Vodafone Czech Republic a.s., prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA a.s., (dále jen „služba“).

2. Kartou s čárovým kódem se rozumí samolepka nebo jiný materiál s vytištěným čárovým kódem, který obsahuje telefonní číslo v požadovaném formátu a je možno jej zpracovat terminálem nebo jeho součástí.

3. Poskytnutí služby je možné objednat v libovolné sběrně společnosti SAZKA a.s., vybavené terminálem. Za tímto účelem je třeba předat obsluze terminálu vyplněný dobíjecí tiket (dále jen „dobíjecí tiket“) nebo kartu s čárovým kódem a zaplatit příslušnou částku v hotovosti.

4. Prostřednictvím služby lze dobíjet kredit VODAFONE KARET a kredit Studentfone karet částkou v rozmezí od 200 Kč do 9 999 Kč včetně, a to v celých korunách. 5. Objednané dobití kreditu VODAFONE KARTY a Studentfone karty provede společnost Vodafone Czech Republic a.s., a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku objednání služby.
Článek II. Objednání služby
1. Vyplnění dobíjecího tiketu

a) K objednání služby slouží dobíjecí tiket pro dobíjení kreditu předplacených SIM karet GSM telefonů. Zákazník je povinen vyplnit dobíjecí tiket dle návodu uvedeného na zadní straně dobíjecího tiketu, a to výhradně tužkou černé nebo modré barvy.
b) Po vyplnění příslušného tiketu je zákazník povinen překontrolovat správnost a úplnost vyplněných údajů.
c) Dobíjecí tiket neslouží jako potvrzení o poskytnutí služby.

2. Prostřednictvím karty s čárovým kódem

a) K objednání služby tímto způsobem slouží karta pro dobíjení přes terminály akciové společnosti SAZKA, která je vybavena čárovým kódem (dále jen „karta s čárovým kódem").
b) Zákazník předá kartu s čárovým kódem obstaravateli společně s peněžní částkou a zároveň informuje obstaravatele o výši částky, jejíž dobití požaduje. Obstaravatel sejme prostřednictvím čtecího zařízení, kterým jsou vybaveny terminály, čárový kód umístěný na předané kartě s čárovým kódem a zadá do terminálu zákazníkem požadovanou částku. Před předáním peněžité částky obstaravateli nebude sejmutí telefonního čísla z čárového kódu provedeno.
c) Předáním karty s čárovým kódem obstaravateli za účelem sejmutí čárového kódu čtecím zařízení se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.
Článek III. Přijetí či nepřijetí objednávky
Systém akciové společnosti SAZKA a akciové společnosti Vodafone Czech Republic předanou objednávku zákazníka vyhodnotí. Mohou nastat tři následující situace:

1. Objednávka zákazníka byla přijata

a) O této skutečnosti vytiskne terminál stvrzenku, kterou obstaravatel předá zákazníkovi.
b) Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí stvrzenky zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná objednávka, bude-li to technicky možné, prostřednictvím terminálu zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka proti vydané stvrzence, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
c) Informace o provedeném dobití kreditu VODAFONE KARTY nebo Studentfone karty bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy na dobíjené telefonní číslo a pokud tak zákazník ve své objednávce požadoval, i na jím vyplněné konfirmační telefonní číslo.
d) Stvrzenka předaná zákazníkovi je zjednodušený daňový doklad.

2. Objednávka zákazníka nebyla přijata

a) O této skutečnosti vytiskne terminál informaci, kterou obstaravatel předá zákazníkovi. Informace obsahuje důvod, pro který bylo poskytnutí služby zamítnuto.
b) Obstaravatel vrátí zákazníkovi zaplacenou peněžní částku.

3. Nevytištění potvrzení – došlo k technické závadě terminálu

V případě, že terminál nevytiskne z technických důvodů žádnou stvrzenku nebo informaci, je obstaravatel povinen:

a) vystavit zákazníkovi náhradní stvrzenku, která bude obsahovat veškeré předepsané údaje nutné pro reklamační řízení, zejména číslo transakce. Až do vyřešení reklamace se peníze zákazníkovi nevrací.
b) vystavit zákazníkovi náhradní potvrzení v případě, že se obstaravateli nepodařilo prostřednictvím telefonického spojení získat informace o stavu transakce. Až do vyřízení reklamace se peníze zákazníkovi nevrací.
Článek IV. Reklamace
V případě, že zákazník obdržel zjednodušený daňový doklad, náhradní stvrzenku nebo náhradní potvrzení a k požadovanému dobití kreditu VODAFONE KARTY nebo Studentfone karty nedošlo do 24 hodin od okamžiku podání objednávky, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci prostřednictvím telefonátu na Vodafone linku (Vodafone péče o zákazníky) *077 nebo 800 770 077 nebo Studentfone zákaznickou linku *20 nebo 800 77 77 20.
Článek V. Závěrečná ustanovení
1. Akciová společnost SAZKA je oprávněna tyto obchodní podmínky vždy aktualizovat a měnit jednostranným právním úkonem.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27 června 2014. V Praze dne 27. června 2014
Obchodní podmínky ke stažení
Dobíjení Vodafone karet prostřednictvím prodejní sítě
(81 kB) Stáhnout PDF
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Rozumím
Zavřít   ✕ Pokud právě nejste přihlášeni na Facebooku nebo vám ještě nebylo 18 let, fanouškovská stránka se bohužel nezobrazí. Děkujeme za pochopení.
Pokračovat Zpět