Zavřít
Bilance: Délka hraní: Maximální výhra na technické hře je 500 000 Kč
Obchodní podmínky

Placení za zboží a služby nakoupené na internetu prostřednictvím sítě terminálů Sazka.

Článek I. Popis služby

1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) rozumí hotovostní úhrada plateb za nákup zboží a služeb v internetových obchodech zákazníky společností spolupracujících s Poskytovatelem prostřednictvím jeho internetové aplikace, na terminálech společnosti SAZKA a.s., (dále jen „Služba“).

2. Prodejcem zboží nebo služeb je fyzická nebo právnická osoba nabízející zboží nebo služby na internetu za účelem jejich prodeje v internetové aplikaci typu e-shop (dále jen „Prodejce“). Poskytovatelem Služby je společnost MANUM, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).

3. Poskytnutí Služby je možné realizovat na všech sběrnách společnosti SAZKA a.s., vybavených terminálem, na kterých je Služba provozována.

4. Pro účely zaplacení za služby nebo zboží nakoupené na internetu prostřednictvím terminálu SAZKA a.s., lze využít čárový kód MANUM superCASH nebo číselný kód MANUM superCASH vygenerovaný internetovou aplikací Poskytovatele, který si zákazník vytiskne nebo opíše.

5. Čárový kód MANUM superCASH nebo číselný kód MANUM superCASH je generován internetovou aplikací poskytovatele ve dvou verzích dle povahy zboží a služeb, za které je realizována hotovostní úhrada. První verzí je desetimístný čárový a číselný kód MANUM SuperCASH bez exspirace své platnosti. Druhou verzí je třicetičtyřmístný čárový a číselný kód MANUM SuperCASH s vystavenou exspirací své platnosti. O době exspirace platnosti čárového a číselného kódu MANUM SuperCASH je zákazník informován při jejich generování v internetové aplikaci poskytovatele.

6. K realizaci Služby je třeba předat obsluze terminálu vytištěný čárový kód MANUM superCASH, nebo nadiktovat obsluze desetimístný nebo třicetičtyřmístný číselný kód MANUM superCASH určený pro platbu na sběrnách SAZKA a.s., a zaplatit příslušnou částku v hotovosti.

7. V případě, že exspirovala platnost čárového a číselného kódu MANUM SuperCASH, nelze Službu na terminálech SAZKA a.s., realizovat.

8. Prostřednictvím Služby je možné uhradit peněžní částku, která vyjadřuje výši závazku zákazníka, kterou musí uhradit Prodejci za poskytnuté služby nebo zboží nakoupené na internetu do výše, kterou umožňuje aktuální právní úprava.

9. Služba je pro zákazníka poskytována společností SAZKA a.s., zdarma.

Článek II. Objednání služby

Zákazník může objednat Službu předáním údajů vygenerovaných internetovou aplikací Poskytovatele , tedy předáním vytištěného čárového kódu MANUM superCASH nebo nadiktováním desetimístného nebo třicetičtyřmístného číselného kódu MANUM superCASH obsluze terminálu.

1. Prostřednictvím vytištěného čárového kódu MANUM superCASH

a. K realizaci Služby tímto způsobem slouží internetovou aplikací Poskytovatele vygenerovaný a zákazníkem vytištěný čárový kód MANUM superCASH, který slouží pro uhrazení závazků zákazníka prostřednictvím terminálů akciové společnosti SAZKA.

b. Zákazník předá vytištěný čárový kód MANUM superCASH obsluze terminálu společně s peněžní částkou. Obsluha terminálu sejme prostřednictvím čtecího zařízení, kterým jsou vybaveny terminály, čárový kód a předá zákazníkovi po uskutečnění transakce potvrzení o platbě. Před předáním peněžní částky obsluze terminálu nebude sejmutí čárového kódu provedeno.

c. Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o platbě.

d. Předáním vytisknutého čárového kódu MANUM superCASH obsluze terminálu za účelem realizace Služby a uhrazením svých závazků, se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

e. Vytištěný čárový kód MANUM superCASH neslouží jako doklad o uskutečnění platby.

2. Prostřednictvím číselného kódu MANUM superCASH 

a. K realizaci Služby tímto způsobem slouží internetovou aplikací Poskytovatele vygenerovaný a zákazníkem vytištěný nebo opsaný číselný kód MANUM superCASH sloužící pro uhrazení závazků zákazníka.

b. Zákazník nadiktuje nebo předá vytištěný nebo opsaný číselný kód MANUM superCASH obsluze terminálu společně s peněžní částkou ke zpracování požadavku.

c. Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o platbě.

d. Vytištěný nebo opsaný číselný kód MANUM superCASH neslouží jako potvrzení o uskutečnění platby.

e. Nadiktováním číselného kódu MANUM superCASH nebo předáním vytištěného nebo opsaného číselného kódu MANUM superCASH obsluze terminálu za účelem realizace Služby a uhrazením svých závazků, se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

Článek III. Reklamace

1. V případě, že zákazník obdržel potvrzení o platbě, nebo náhradní potvrzení o platbě a k požadovanému provedení Služby nedošlo, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Akciová společnost SAZKA je oprávněna tyto obchodní podmínky aktualizovat a měnit vždy jednostranným úkonem.
2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. června 2014. V Praze dne 27. června 2014