Zavřít
Bilance: Délka hraní: Maximální výhra na technické hře je 500 000 Kč
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování úvěru a opakovaného úvěru Kamali od Home credit a.s. formou vyplacení hotovosti

Článek I. Popis služby

 1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) rozumí provedení některých úkonů při poskytnutí úvěru Kamali klientovi společností Home Credit a.s., IČO 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 (dále jen „Home Credit“) a to ověření identifikačních údajů klienta a ověření shody podoby klienta s vyobrazením v občanském průkazu a vyplacení úvěru Kamali. Službu poskytuje Home Credit prostřednictvím obchodní sítě společnosti SAZKA a.s., IČO 26493993, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 7424 (dále jen „SAZKA“)
 2. Poskytnutí úvěru se řídí úvěrovou smlouvou, jejíž znění je umístěno na www.kamali.cz.
 3. Při poskytnutí služby jsou zpracovávány osobní údaje klienta. Bližší informace o zpracování osobních údajů je uvedena na https://www.homecredit.cz/file-download/2/5/7/8/Informacni-memorandum-pro-fyzicke-osoby-nepodnikatele-Kamali.pdf.
 4. Poskytnutí úvěru a opakovaného úvěru Kamali musí být v souladu s úvěrovou smlouvou nejdříve schváleno společností Home Credit. Klient se musí registrovat u společnosti Home Credit na internetové adrese www.kamali.cz, poskytnout své údaje a na základě vyhodnocení údajů společnost Home Credit poskytnutí úvěru zákazníkovi schválí. Zákazník obdrží elektronicky smlouvu, kterou online podepíše. Následně mu je zaslán elektronicky a na mobilní telefon číselný a čárový kód.
 5. Poskytnutí opakovaného úvěru musí být schváleno společností Home Credit již zaregistrovanému klientovi společnosti Home Credit na základě žádosti podané prostřednictvím internetu. Zákazník opět obdrží elektronicky smlouvu, kterou online podepíše. Následně společnost Home Credit zašle Klientovi elektronicky a na mobilní telefon číselný kód žádosti.
 6. Poskytnutí služby je možné realizovat na všech obchodních místech SAZKY vybavených terminálem, na kterých je služba provozována.
 7. Služba je provozována na vybraných obchodních místech SAZKY. Mapa provozoven poskytující službu je uvedena na https://www.sazka.cz/mapa?sluzba=kamali.
 8. Pro účely služby je nutné použít čárový nebo číselný kód, který klient získá po registraci na internetové adrese www.kamali.cz, schválení žádosti o úvěr a následném podpisu elektronické smlouvy, kterou klient podepisuje online.
 9. K realizaci služby je třeba předat obsluze terminálu vytištěný čárový kód případně nadiktovat kód číselný. Dále musí klient předložit obsluze svůj občanský průkaz k ověření údajů, které poskytl při žádosti o úvěr u společnosti Home Credit. V případě opakovaného úvěru obsluha terminálu již údaje v občanském průkaze neověřuje, pouze do terminálu zadá první čtyřčíslí čísla občanského průkazu klienta.

Článek II. Poskytnutí služby

 1. Poskytnutí služby může být odepřeno v případě nedostatku hotovosti na příslušné sběrně.
 2. Obsluha terminálu číselný kód zadá do terminálu, případně načte předložený čárový kód.
 3. V případě prvního úvěru se na terminálu obsluze zobrazí údaje o klientovi a ty zkontroluje s předloženým občanským průkazem. Pokud obsluha vyhodnotí, že údaje zobrazené terminálem nesouhlasí s údaji uvedenými v předloženém občanském průkazu nebo fotografie v občanském průkazu se neshoduje s podobou osoby, která občanský průkaz obsluze předává a žádá o výplatu úvěru, je obsluha terminálu povinna transakci zamítnout a úvěr nevyplatit. Vyhodnotí-li obsluha údaje v občanském průkaze jako shodné s údaji zaslanými společností Home Credit a stejně tak odpovídá fotografie v občanském průkazu podobě klienta, vytiskne dvě Potvrzení o ověření klienta a o vyplacení úvěru, které předá klientovi. Klient obě potvrzení podepisuje a předává zpět obsluze terminálu. Ta zkontroluje podpisy, vypíše hůlkovým písmem své jméno a podepíše se. Jedno potvrzení předá klientovi a zároveň mu vyplatí úvěr.
 4. V případě opakovaného úvěru obsluha terminálu pouze zadá první čtyřčíslí čísla občanského průkazu klienta. Terminál vytiskne dvě Potvrzení o vyplacení úvěru, které předá klientovi. Klient obě potvrzení podepisuje a předává zpět obsluze terminálu. Ta zkontroluje podpisy, vypíše hůlkovým písmem své jméno a podepíše se. Jedno potvrzení předá klientovi a zároveň mu vyplatí úvěr.

Článek III. Reklamace

 1. V případě, že klient nesouhlasí s postupem obsluhy terminálu, zejména pokud obsluha zamítne výplatu úvěru Kamali, uplatňuje reklamaci u společnosti Home Credit.
  Kontaktní e-mail: info@kamali.cz

Článek IV. Závěrečná ustanovení

 1. Akciová společnost SAZKA je oprávněna tyto obchodní podmínky aktualizovat a měnit vždy jednostranným úkonem.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8. listopadu 2018.