Vklad Zavřít
Více informací
Méně informací

Zkuste si také

  • Obchodní podmínky

    Úvod

Hotovostní platby

Článek I. Popis služby
1. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) rozumí poskytování služby zákazníkům, to znamená úhrada hotovostních plateb (např.: úhrada plateb pojistného, úhrada plateb za elektřinu, úhrada splátek úvěrů, či úhrada za jiné služby) a dalších souvisejících plateb zákazníků společností, kterým SAZKA a.s., (dále jen „SAZKA“ a „poskytovatel“) vede platební účet, prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA vložením hotovosti na platební účet příslušné společnosti (dále jen „služba“).

2. Poskytnutí služby je možné realizovat na všech sběrnách SAZKY vybavených terminálem, na kterých je služba provozována. Tyto sběrny jsou označeny logem služby.

3. Služba není provozována na sběrnách umístěných na pobočkách České pošty.

4. Pro účely vložení hotovosti na příslušný platební účet prostřednictvím terminálu SAZKY lze využít čárový kód společnosti SAZKA vytištěný na platebním dokladu společnosti, která umožňuje svým zákazníkům využít službu na terminálech, nebo využít platební tiket (dále jen „platební tiket“), který obsahuje kód příjemce, variabilní symbol, částku k úhradě a je možno jej zpracovat terminálem SAZKY. Platební tiket je dostupný na všech sběrnách SAZKY, na kterých je služba provozována. Tyto sběrny jsou označeny logem služby. Pro účely zaplacení služby prostřednictvím terminálu SAZKY je možné dále využít údaje vygenerované internetovou aplikací poskytovatele.

5. K realizaci služby je třeba předat obsluze terminálu vyplněný platební tiket nebo platební doklad s čárovým kódem určeným pro platbu na sběrnách SAZKY, nebo údaje vygenerované internetovou aplikací poskytovatele a zaplatit příslušnou částku v hotovosti.

6. Před objednáním služby je zákazník povinen sdělit, zda je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákonem 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Politicky exponovanou osobou se rozumí:

a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,

b) fyzická osoba, která

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,

2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,

3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

7. Prostřednictvím služby je možné uhradit neomezenou peněžní částku, která vyjadřuje výši závazku zákazníka, který musí uhradit poskytovateli za poskytnuté služby. Při platbě nad 23.000,- Kč je poskytovatel povinen v souladu se zákonem 253/2008 Sb. v platném znění provést jeho identifikaci. Zákazník je v takovém případě povinen předložit průkaz totožnosti, podle kterého provede obsluha terminálu jeho identifikaci. Je-li zákazník právnickou osobou, předloží při identifikaci osoba, která za něj jedná i doklad o existenci právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku nadací a nadačních fondů, apod.). Je-li zákazník zastoupen na základě plné moci, je povinen takovou plnou moc předložit při provádění identifikace.

8. Za každou uskutečněnou platbu prostřednictvím terminálu SAZKY náleží společnosti SAZKA transakční poplatek ve výši 15 Kč s výjimkou transakčního poplatku ve výši 16 Kč u služby pro zákazníky společnosti Home Credit, a.s.

9. Transakční poplatek je zákazník povinen předat obsluze terminálu společně s hotovostí určenou pro zaplacení závazku zákazníka, realizovaného prostřednictvím služby. Článek II. O
 
Článek II. Objednání služby
Zákazník může objednat službu vždy prostřednictvím platebního dokladu s čárovým kódem, nebo prostřednictvím vyplněného platebního tiketu, a také předáním údajů vygenerovaných internetovou aplikací poskytovatele. Objednání služby prostřednictvím vyplněného platebního tiketu není poskytováno u všech poskytovatelů.

1. Prostřednictvím platebního dokladu s čárovým kódem

a. K objednání služby tímto způsobem slouží platební doklad pro uhrazení závazků zákazníka přes terminály SAZKY, který je vybaven čárovým kódem určeným pro platbu na sběrnách SAZKY (dále jen „platební doklad s čárovým kódem“).
b. Čárový kód může být na platebním dokladu vygenerován v jedné ze tří variant. Čárový kód, který obsahuje částku k úhradě a tuto částku k úhradě nelze změnit, čárový kód, který obsahuje částku k úhradě a tuto částku je možné sdělením obsluze terminálu změnit (snížit nebo zvýšit dle uvážení zákazníka) a čárový kód, který částku k úhradě neobsahuje a zákazník ji musí obsluze terminálu vždy sdělit.
c. Zákazník předá platební doklad s čárovým kódem obsluze terminálu společně s peněžní částkou a s transakčním poplatkem. Obsluha terminálu sejme prostřednictvím čtecího zařízení, kterým jsou vybaveny terminály, čárový kód umístěný na předaném platebním dokladu s čárovým kódem a předá zákazníkovi po uskutečnění transakce potvrzení o platbě. Před předáním peněžní částky obsluze terminálu nebude sejmutí čárového kódu provedeno.
d. Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o vkladu na účet.
e. Předáním platebního dokladu s čárovým kódem obsluze terminálu za účelem realizace služby čtecím zařízením a uhrazením svých závazků, se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

2) Prostřednictvím vyplněného platebního tiketu

a. K realizaci služby slouží platební tiket pro uhrazení závazků zákazníka. Zákazník je povinen vyplnit platební tiket dle návodu uvedeného na zadní straně platebního tiketu, a to výhradně tužkou černé nebo modré barvy.
b. Pro vyplnění platebního tiketu je nutné vyplnit kód příjemce, variabilní symbol a částku k úhradě. Seznam kódů příjemce lze získat na požádání u obsluhy terminálu.
c. Po vyplnění příslušného tiketu je zákazník povinen překontrolovat správnost a úplnost vyplněných údajů a tento platební tiket předat obsluze terminálu ke zpracování požadavku.
d. Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o vložení prostředků na platební účet.
e. Platební tiket neslouží jako potvrzení o vkladu na platební účet.
f. Předáním platebního tiketu obsluze terminálu za účelem realizace služby a uhrazením svých závazků, se zákazník zavazuje řídit se pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.

3) Prostřednictvím údajů vygenerovaných internetovou aplikací poskytovatele

a. Údaje pro platbu zákazník získá, pokud zvolí v internetové aplikaci poskytovatele způsob platby prostřednictvím terminálů SAZKY a po vyplnění příslušného elektronického formuláře v této internetové aplikaci poskytovatele.
b. K realizaci služby slouží údaje vygenerované internetovou aplikací poskytovatele. Tyto údaje zákazník předá obsluze terminálu.
c. Po uskutečnění transakce předá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o vkladu na účet.
d. Předáním údajů vygenerovaných internetovou aplikací poskytovatele obsluze terminálu za účelem realizace služby a uhrazením svých závazků, se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.
Článek III. Reklamace
V případě, že zákazník obdržel potvrzení o platbě, nebo náhradní potvrzení o platbě a k požadovanému provedení služby nedošlo, je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu.
Článek IV. Závěrečná ustanovení
1. Akciová společnost SAZKA je oprávněna tyto obchodní podmínky aktualizovat a měnit vždy jednostranným úkonem. 2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. června 2014. V Praze dne 27. června 2014
Obchodní podmínky ke stažení
Hotovostní platby
(111 kB) Stáhnout PDF
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Rozumím
Zavřít   ✕ Pokud právě nejste přihlášeni na Facebooku nebo vám ještě nebylo 18 let, fanouškovská stránka se bohužel nezobrazí. Děkujeme za pochopení.
Pokračovat Zpět